- IVLawFirm - https://ivlawfirm.com -

Образуването на изпълнително дело за събиране на задължения за данъци, осигурителни вноски и лихви прекъсва ли давността?

Задълженията за данъци, осигурителни вноски и лихви са публични задължения. Данъчно-осигурителният процесуален кодекс (ДОПК) съдържа условията и реда за принудителното им събиране от публичен изпълнител.

Публичните задължения се погасяват с изтичането на определена в ДОПК давност от 5 г. или 10 г. Давността може да бъде прекъсната при определени условия. Прекъсването означава, че се заличава изтеклата до момента давност и започва да тече нова.

Прекъсването на давността според ДОПК и съдебната практика досега

Съгласно ДОПК давността се прекъсва:

Становищата на съдиите относно това кои действия на публичния изпълнител са „действия по принудително изпълнение“ и предприемането на кои от тях прекъсва давността бяха противоположни.

Образуването на изпълнително дело и връчването на съобщение с покана за доброволно изпълнение се оказаха предизвикателство.

Върховният административен съд (ВАС) внесе яснота в свое тълкувателно решение от 15.04.2021 г.

Тълкувателното решение на ВАС

В него ВАС даде отговор на следните въпроси:

Според ВАС образуването на изпълнителното дело и съобщението на публичния изпълнител не прекъсват давността. Тези действия не са същински действия по принудително събиране.

Същинските действия по принудително събиране:

Образуването на изпълнителното дело не е същинско действие по принудително изпълнение и не прекъсва давността, защото:

Съобщението на публичния изпълнител не е същинско действие по принудително изпълнение и не прекъсва давността, защото:

Видно от горното и съгласно ВАС, изпълнителното производство по ДОПК може да бъде разделено на два стадия:

Прекъсването на давността е относимо към втория стадий. Само същинските действия по принудително изпълнение прекъсват давността.

Настоящата статия служи само за информация и има за цел да обърне внимание върху някои специфични изисквания на законодателство. Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.”