Други ангажименти през 2010г. в сферата на Корпоративното право са: изключване на акционер от българско дружество въз основа на действия, извършвани против дружеството; всеобхватни правни услуги в процеса на преструктуриране

В началото на 2010г. ние бяхме потърсени от „Поли Саунд Инкорп” ООД, за да доставим правни услуги във връзка с преобразуването на дружеството от ООД в АД и прехвърлянето на

От Юни 2009 ние съветваме съдружниците в „Парк Инвестмънт България” ООД по отношение на плана за преобразуване на дружеството, който първоначално целеше да раздели имотите на дружеството между съдружниците и

10.09.2010

В началото на 2010г. ние бяхме потърсени от „Поли Саунд Инкорп” ООД, за да доставим правни услуги във връзка с преобразуването на дружеството от ООД в АД и прехвърлянето на

През 2010 г. Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” предостави услуги на българско дружество, изцяло собственост на чуждестранни акционери, чиято основна дейност е развитието на проекти за ветрен парк и

През 2010г. Адвокатското дружество предостави подробно правно становище на „ДФХ България” ЕООД във връзка със специален случай, касаещ се до нелоялна конкуренция от страна както на физически, така и на

Клиентът е българският клон на световно известна рекламна агенция. Агенцията е участвала в разработването на градивни идеи за популяризиране на различни алкохолни напитки за един от най-големите български производители. Всъщност

Случаят включваше нарушение на разпоредбата за нелоялна конкуренция, претендирано от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Клиентът организира популяризиране на един от своите продукти, който по-специално би могъл да се

SBS Broadcasting чрез своите дъщерни дружества в България Радио „Веселина“ и Агенция „Витоша“, придоби няколко радио лицензи за експлоатация в различни градове на България с правна помощ на Адвокатското дружество.

Придобиване на българско дъщерно дружество на австрийската компания в България от местен инвеститор. Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” съветва едина от най-големите български фирми и определено основен играч в

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко” консултира придобиването на българското дружество „Семитек” ООД, специализиран в разработването и производството на електронни и електрически уреди и съоръжения от „Реалти” ООД. Процесът на

Адвокатско дружество „Илиева Вучева и Ко.” предоставя правни съвети на „Елта Консулт” АД, една от големите агенции за недвижими имоти в България, в сферата на нелоялна конкуренция от страна на

30.03.2010

Консултиране за предоставяне на кредит на стойност 6 500 000 евро за местен клиент изцяло собственост на руски и малтийските инвеститори. Българската компания, която обслужваме е специализирана в разработването и

10.02.2010

Сфера на дейност: Банки и финанси, капиталови пазари

През 2010г. Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” съветва/консултира създаването и развитието на кредитните процедури и организиране на Marfin Popular Bank Public Co. на българския пазар; изготвяне на „Вътрешни правила