Атлас Копко е водещ производител на иновативни компресори, вакуумни решения и системи за обработка на въздуха, строителна техника, електрически инструменти и монтажни системи.

05.12.2018

Индустрия: Авиокомпании

Сфера на дейност: Трудово право

Ежедневно предоставяме пълно правно обслужване на три компании от групата Луфтханза.

Работа за клиент – винопроизводител; сътрудничеството му с един от водещите производители на алкохолни напитки в Австрия; представителство пред КЗК по дела срещу нелоялна конкуренция.

Ние създадохме акционерно дружество в България с цел износа към трети държави на взривни вещества, оръжейни продукти предназначени за отбрана, произведени в България.

Ние консултирахме сделка по покупко-продажба на 4 водноелектрически централи, финансирането на проекта и получаването на съответните разрешения, изисквани от Националната комисия за енергийно и водно регулиране. Работихме на страната на продавача.

Оказахме правно съдействие в ежедневната дейност на група от дружества, управляващи фотоволтаични електроцентрали за производство на енергия от възобновяеми източници.

Проведохме преговори от името на клиента относно условията по 4 договора за търговия на едро и за дистрибуция във връзка с износа на хранителни продукти, във връзка с разширяване на каналите за дистрибуция и навлизане на нов руски пазар.

Екипът ни отговаря за структурирането на преобразуването, което включва промяна в собствеността на акциите в акционерното дружество, изготвяне на договор за преобразуване чрез промяна в правната форма на юридическото лице

05.09.2018

Сфера на дейност: Данъчно право

Адвокатското дружество консултира клиента относно данъчното третиране на консорциум, т.е. включването на партньори – юридически лица и отношенията им във връзка с изпълнението на проекта за обществена поръчка. Представлявахме клиента

Нашият екип изготви общия план за трансгранично вливане между две френски дружества и едно българско дружество и съдейства за цялата процедура в България.

05.08.2018

Сфера на дейност: Данъчно право

Адвокатското дружество съветва клиента относно съответствието с законодателството, свързано с начисляване и плащане на корпоративен данък, разпределението на печалба и спорът възникнал относно скрито разпределение на печалба. Ние ще представляваме

Прегледахме договор свързан със стимулираща програма за служители в българския клон на голяма полска компания с бизнес присъствие в България.

05.07.2018

Индустрия: Здравеопазване и природни науки

Сфера на дейност: Данъчно право

Консултирахме Грант Тортън, Гърция по всички данъчни въпроси и въпроси, свързани със социалното осигуряване, във връзка с нов фармацевтичен проект.

04.07.2018

Сфера на дейност: Обществени поръчки и концесии

Наш клиент, който е световно разпознат лидер в разработването на аерокосмически технологии, взе участие в обществена поръчка с предмет „Разширяване на интегрираната система за наблюдение на границите на българо-турската граница“.

05.06.2018

Сфера на дейност: Обществени поръчки и концесии

Обхватът на обществената поръчка включва предоставянето на специализирани правни услуги на Управляващия орган по оперативната програма.

04.05.2018

Сфера на дейност: Банки и финанси, капиталови пазари

Консултираме Банка Кипър в България относно извършването на банкови операции в страната, обезпечаване на задължения и заличаване на тежести.

Консултация относно възможните начини за преструктуриране на група от дружества, включваща дружество, регистрирано в Британските Вирджински острови.