Направени са промени в Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. ...