Търговската тайна е ценна информация на всяко предприятие, която то третира като поверителна ...