- IVLawFirm - https://ivlawfirm.com -

Задължителна регистрация по ЗДДС съгласно чл. 97а от ЗДДС

Важна част от регистрацията на едно физическо или юридическо лице, което извършва търговска дейност, която често бива пропускана е специалната регистрация по чл. 97а от ЗДДС. Всички знаят правилото, че при достигнат оборот от 50 хил. лв. за последните 12 месеца или за период не по-дълъг от 2 месеца, следва да подадат заявление за регистрация в 7 дневен срок.

Но много често се пропуска задължението за регистрация по чл. 97а от ЗДДС, която е различна от стандартната регистрация при достигнат оборот или доброволно.

На задължителна регистрация по чл. 97а от ЗДДС подлежат лицата, които без значение от оборота

Различни са и сроковете за регистрация по този ред:

Лицата следва да подадат заявление за регистрация 7- дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем.

Това означава, че ако едно лице на територията на нашата страна по занятие разработва софтуери за клиенти, които се намират на територията на друга – държава членка, 7 дни преди да предаде продукта си на първия клиент, следва да подаде заявление за регистрация по реда на чл. 97а от ЗДДС.

Данъчна основа:

Различия със стандартната регистрация по ЗДДС има и при определяне на данъчната основа. В случаите, когато едно лице получава услуги, за които следва да се регистрира по реда на чл. 97а от ЗДДС, още първата услуга следва да бъде обложена с данък. При стандартната регистрация, доставките до достигане на оборот за регистрация не се облагат с ДДС.

Други особености:

Ако сте се регистрирали като получател на услуги с място на изпълнение на територията на страната, за които данъкът е изискуем от получателя (по чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС):

Настоящата статия служи само за информация и има за цел да обърне внимание върху някои специфични изисквания на законодателството. Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.”.