Право, свързано с комунални услуги

Част от специализацията ни е в сферата на комуналните услуги като събирането и депонирането на отпадъци, ВиК услугите, строителството на газопроводи на местно, регионално и международно ниво, топлоснабдяването и др. Консултирахме една от малкото сделки за сливане и придобиване в областта на сметосъбирането в България. Подкрепяме клиентите си при участието им в обществени поръчки и конкурси за концесии в този силно регулиран сектор.

Предоставяме консултации относно местните изисквания и технически регулации по конкретни проекти и съдействаме при участието в процедурите по-горе, в това число при подготовката на документи, при воденето на преговори и сключването на договори с компетентните власти, както и при лицензионните процедури. Ние можем да осигуряваме тези услуги на нашите клиенти, благодарение на нашия опит по прилагането на регулаторните рамки на различните нормативни актове, например Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на Директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО, Закона за енергетиката, Закона за водите, Закона за концесиите и др. Услугите, които нашето Адвокатско дружество предоставя на своите клиенти, включват:

  • Консултиране по корпоративни, търговски и договорни въпроси
  • Подпомагане при сертифициране и лицензиране от регулаторните и административните органи
  • Преговори за бизнес партньорство
  • Въпроси на собствеността, сервитутните права и др.
  • Закрила на интелектуалната собственост и защита на личните данни

Нашият Данъчен отдел предоставя консултации по въпросите свързани с ДДС и корпоративния данък, както и представителство пред Националната агенция за приходите и пред компетентните съдилища в случаите на съдебни спорове.