Консултирахме нов клиент, започнал търговска дейност с био продукти, относно структурата на защитените стоки и услуги, външния вид на логото и изискванията за уникалност на марката.

26.11.2021

Индустрия: Лека промишленост и производство

Сфера на дейност: Данъчно право

Адвокатското дружество защити интересите на клиент пред данъчната администрация по отношение на акт за ревизия, според който за 2013 г. на клиента ни е наложен корпоративен данък в размер на 800 000,00 евро.

Консултирахме клиент относно неговите права да влияе на и да изисква разпределяне на дивиденти в дружество, в което има миноритарен дял.

Напият екип консултира купувача в сделка със сливания и придобивания в сектора с недвижими имоти.

„ЕкоДепозит“ ЕООД, дългогодишен клиент, възложи на адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” да му помогне с покупката на два поземлени имота и тяхното последващо обединяване и приемане на устройствен план за изграждането на складова база за спедиционни услуги на ключова локация в столицата.

Нашата работа включваше предоставяне на пълно правно съдействие по отношение на големи промени в ръководството на дружеството

28.02.2021

Ilieva, Voutcheva and Co. Law Firm was entrusted to provide the best solution for the aims of our client, i.e. to have a project company that owns only the assets related to one wind farms project development.

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ предостави най-доброто решение за целите на нашия клиент, а именно да имаме проектна компания, която притежава само активите, свързани с разработката на един проект за вятърни паркове.

Подготвихме всички нужни документи, относими към статута на имота. Вече сме подготвили и договорили условията на предварителния договор за продажбата.

Нашият екип направи правен анализ на поземления имот и на сградата и съветва клиента относно окончателните условия на предварителния договор.

Представлявахме нов клиент пред Службата на Европейския съюз за защита на интелектуалната собственост в процеса на регистрация на нова европейска търговска марка.

На Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” беше възложено извършване на правен анализ на градоустройствената ситуацията и прехвърлянето на реалните части.

29.11.2020

Индустрия: Човешки ресурси, подбор на персонал

Сфера на дейност: Трудово право

Консултирахме клиента относно процедурата за дългосрочно командироване на служители от държави извън ЕС

Нашият екип представлява клиента пред Службата на Европейския съюз за защита на интелектуалната собственост в рамките на процедурата по регистрация

На адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” беше поверено да съветва един от най-обещаващите чуждестранни инвеститори в сферата на зелената енергия относно неговата бизнес структура в България и чужбина.

Нашият екип съветва клиента относно процедурите и опциите за разширение на обхвата на защита на марката му в САЩ.

26.08.2020

Индустрия: Недвижими имоти и строителство

Сфера на дейност: Данъчно право

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко“ бе наето да защити клиент срещу ревизионен акт, в който финансовият резултат за 2016 и 2017 г. е увеличен съответно със суми на стойност от 225 000,00 евро и 135 000,00 евро, представляващи разходи за бонусите, изплатени на изпълнителните директори.

В година на значителни промени в отношението към здравословния начин на живот и глобалното затопляне, нашият екип беше избран да подпомага един от бъдещите лидери в сферата на възобновяемата енергия.

Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” имаше привилегията да предостави цялостна правна подкрепа на един от водещите инвеститори в сферата на възобновяемата енергия в България

Акционери ангажираха екипа ни с преглед и цялостна правна помощ в процеса на договаряне на акционерно споразумение за функционирането на съвместен проект между българска компания и чуждестранен партньор

26.04.2020

Сфера на дейност: Търговско право, Несъстоятелност

Нашият екип беше ангажиран със задачата да представлява „Иноксис 01“ ООД в започнала вече процедура по несъстоятелност, която се провежда във Великобритания и в съответствие с английското законодателство.

Нашият екип установи, че регистрацията на една от търговските марки на нашите клиенти е изтекла, докато работихме по преструктурирането на неговия бизнес. Затова консултирахме дружеството във връзка с начините за справяне с този проблем, като имахме предвид преструктурирането, през което преминава.

През април 2020 г. консултирахме дългогодишен клиент, който се възползва от настоящата неблагоприятна ситуация, като стартира нов бизнес проект на фона на пандемията Covid-19 и извънредното положение. Новото начинание на нашия клиент включва създаването на онлайн магазин за хранителни продукти и напитки.

Нашият екип беше съществена част от преговорите и проекта на споразумение за покупка на акции със специфични условия и гаранции по отношение на хостинга, домейна и уебсайтовете.