22.01.2024

Сфера на дейност: Процесуално представителство

Към настоящия момент Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ води пет съдебни производства срещу държавата за получаване на обезщетение на причинените вреди от отменени като незаконосъобразни ревизионни актове. Сред клиентите

Съветвахме инвеститор при придобиването на любима хотелска верига в България, демонстрирайки нашата отдаденост да свършим работата.

Работихме по преструктурирането, от което чрез отделяне се „роди“ Smart Soft Healtchare Jsc. На практика ние разработихме и планирахме преструктурирането и го приложихме на практика чрез изготвяне на необходимите документи и завършване на процедурите по регистрация на новото юридическо лице.

Консултирахме клиента, българско холдингово дружество, упражняващо няколко вида търговски дейности, относно най-добрия вид корпоративно преструктуриране. Последното следваше да му позволи да концентрира железопътния си бизнес в ново холдингово дружество, притежаващо

Нашият клиент Inetum закупи българската компания Do It Wise Bulgaria. Inetum една от най-големите френски IT компании (EUR 2.2 млрд. приходи за 2021) предоставя различни IT услуги, сред които бизнес

През март 2021 г. бяхме ангажирани във връзка с актуализацията на политика за защита на личните данни съгласно Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).

Консултирахме нов клиент, започнал търговска дейност с био продукти, относно структурата на защитените стоки и услуги, външния вид на логото и изискванията за уникалност на марката.

26.11.2021

Индустрия: Лека промишленост и производство

Сфера на дейност: Данъчно право

Адвокатското дружество защити интересите на клиент пред данъчната администрация по отношение на акт за ревизия, според който за 2013 г. на клиента ни е наложен корпоративен данък в размер на 800 000,00 евро.

През ноември 2019 г. с екипа ни се свърза IT Services Hungary Ltd. във връзка със заведено срещу дружеството от страна на негов служител дело за защита от дискриминация.

Консултирахме клиент относно неговите права да влияе на и да изисква разпределяне на дивиденти в дружество, в което има миноритарен дял.

Нашият екип проведе първата процедура в България по придобиване на „Синя карта на ЕС“ по новия ред, в сила от юни 2021 година.

Напият екип консултира купувача в сделка със сливания и придобивания в сектора с недвижими имоти.

„ЕкоДепозит“ ЕООД, дългогодишен клиент, възложи на адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” да му помогне с покупката на два поземлени имота и тяхното последващо обединяване и приемане на устройствен план за изграждането на складова база за спедиционни услуги на ключова локация в столицата.

Собственикът на търговско дружество, регистрирано в Сърбия, реши да разшири бизнеса си и в България. Той се довери на опита и познанията ни в областта на недвижимото имущество и строителството.

Нашата работа включваше предоставяне на пълно правно съдействие по отношение на големи промени в ръководството на дружеството

10.04.2021

Индустрия: Лека промишленост и производство

Сфера на дейност: Трудово право

Нашата роля беше да консултираме и да изготвим за клиента ни проект на трудов договор за Генерален директор на търговско дружество.

Извършихме всички правни и фактически действия във връзка в участието на клиент в публичен търг за закупуване на недвижим имот - общинска собственост

Реномирана компания за разработка на софтуер, ни нае, за да подпомогнем с  преструктурирането на дейността на компанията по отношение на новия ѝ революционен софтуер за автоматизирана медицинска диагностика на гръбначни заболявания.

Консултирахме клиента във връзка с оптимизирането на корпоративната му структура, която да раздели медицинския софтуер от остатъка от дейността на дружеството. Новата структура ще позволи на клиента да привлече инвестиции и ще улесни процеса по извършването им.

10.04.2021

Индустрия: Лека промишленост и производство

Сфера на дейност: Трудово право

Предоставихме на клиента ни пакетна консултация по всички трудовоправни въпроси възникващи от започването до приключването на трудовите правоотношения.

През март 2021 г. предоставихме цялостно правно съдействие на наш дългогодишен клиент във връзка с участието му в процедура за предоставяне на финансова помощ по т.нар. „мярка 60/40“, целяща да ограничи негативните икономически последици на глобалната Covid-19 пандемия.

28.02.2021

Ilieva, Voutcheva and Co. Law Firm was entrusted to provide the best solution for the aims of our client, i.e. to have a project company that owns only the assets related to one wind farms project development.

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ предостави най-доброто решение за целите на нашия клиент, а именно да имаме проектна компания, която притежава само активите, свързани с разработката на един проект за вятърни паркове.

Подготвихме всички нужни документи, относими към статута на имота. Вече сме подготвили и договорили условията на предварителния договор за продажбата.