05.06.2019

Индустрия: Авиокомпании

Сфера на дейност: Данъчно право

Нашият данъчен отдел консултира Луфтханза Груп относно структурирането на дейността й в съответствие с данъчното законодателство на Германия, България и на Европейския съюз, във връзка с изготвянето на фактури за пътници и приспадане на ДДС по фактури за доставки на хранителни стоки.

05.06.2019

Индустрия: Недвижими имоти и строителство

Сфера на дейност: Данъчно право

Данъчният екип на адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ консултира клиента относно резултатите от проведената данъчна ревизия срещу дружеството и оказа помощ на клиента в процедурата по спиране на публичното

05.06.2019

Индустрия: Реклама

Сфера на дейност: Данъчно право

Нашият данъчен екип представлява клиента при обжалването на ревизионен акт издаден във връзка с прилагането на Закона за данък върху добавената стойност.

05.06.2019

Сфера на дейност: Данъчно право

Нашият данъчен екип представлява клиента при обжалването на ревизионни актове, основаващи се на необосновани заключения по отношение на личното имущество на физически лица.

05.06.2019

Сфера на дейност: Данъчно право

Нашият данъчен екип представлява клиента при обжалването на ревизионни актове, в сектора на международните автомобилни превози на товари.

05.06.2019

Сфера на дейност: Данъчно право

Клиентът е специализиран в доставката на храни по програма, финансирана от държавата. Представлявахме клиента от началото на данъчната ревизия, тоест изготвянето на възражение срещу ревизионния доклад и представителство при обжалването

05.06.2019

Индустрия: Недвижими имоти и строителство

Сфера на дейност: Данъчно право

Представлявахме клиента в производство по обжалване на ревизионен акт в строителната индустрия.

05.06.2019

Сфера на дейност: Данъчно право

Представлявахме клиента в административно производство по обжалване на ревизионен акт, наложен след извършена проверка на данък добавена стойност по договор за наем на специализирани спортни сгради.

05.06.2019

Сфера на дейност: Данъчно право

Оказахме съдействие на клиент, предоставящ консултантски услуги в областта на програми, финансирани от Европейския съюз, с цел доказване на законността на данъчни доставки.

04.06.2019

Сфера на дейност: Обществени поръчки и концесии

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ консултира клиент по предложение за открита тръжна процедура за закупуване на две общински имоти за изграждане на инсталации за предварително третиране на отпадъци и инсталации за компостиране на биоразградими и зелени отпадъци.

04.05.2019

Сфера на дейност: Обществени поръчки и концесии

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” консултира дългогодишен клиент и неговите международни партньори по открита процедура за възлагане на обществена поръчка по отношение на преопаковането, транспортирането, окончателното погребване и почистване на складовете за съхранение на пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други продукти за растителна защита.

15.04.2019

Сфера на дейност: Обществени поръчки и концесии

Консултирахме клиент за подаване на оферта за открита процедура за обществена поръчка по отношение на транспортирането и екологично чистото третиране чрез окончателно оползотворяване / обезвреждане на опасни отпадъци от два метални резервоара.

05.01.2019

Сфера на дейност: Процесуално представителство

През 2018 година водихме съдебни дела свързани със събирането на вземания, представлявайки интересите на клиенти и от двете страни – както като ищци, така и като ответници. Проведохме извънсъдебни процедури за събиране на вземания и преговори с цел сключването на споразумения между български и чуждестранни клиенти.

Атлас Копко е водещ производител на иновативни компресори, вакуумни решения и системи за обработка на въздуха, строителна техника, електрически инструменти и монтажни системи.

05.12.2018

Индустрия: Авиокомпании

Сфера на дейност: Трудово право

Ежедневно предоставяме пълно правно обслужване на три компании от групата Луфтханза.

Работа за клиент – винопроизводител; сътрудничеството му с един от водещите производители на алкохолни напитки в Австрия; представителство пред КЗК по дела срещу нелоялна конкуренция.

Ние създадохме акционерно дружество в България с цел износа към трети държави на взривни вещества, оръжейни продукти предназначени за отбрана, произведени в България.

Ние консултирахме сделка по покупко-продажба на 4 водноелектрически централи, финансирането на проекта и получаването на съответните разрешения, изисквани от Националната комисия за енергийно и водно регулиране. Работихме на страната на продавача.

Оказахме правно съдействие в ежедневната дейност на група от дружества, управляващи фотоволтаични електроцентрали за производство на енергия от възобновяеми източници.

Проведохме преговори от името на клиента относно условията по 4 договора за търговия на едро и за дистрибуция във връзка с износа на хранителни продукти, във връзка с разширяване на каналите за дистрибуция и навлизане на нов руски пазар.

Екипът ни отговаря за структурирането на преобразуването, което включва промяна в собствеността на акциите в акционерното дружество, изготвяне на договор за преобразуване чрез промяна в правната форма на юридическото лице

05.09.2018

Сфера на дейност: Данъчно право

Адвокатското дружество консултира клиента относно данъчното третиране на консорциум, т.е. включването на партньори – юридически лица и отношенията им във връзка с изпълнението на проекта за обществена поръчка. Представлявахме клиента

Нашият екип изготви общия план за трансгранично вливане между две френски дружества и едно българско дружество и съдейства за цялата процедура в България.