Такса смет или такса битови отпадъци спада към местните такси, които се събират от общините. Тази такса се дължи за недвижими имоти, които попадат в територията на общината. Размерът на ...

До 30.04.2021 г. всяко физическо лице е длъжно да декларира доходите си през 2020 година. Доходите от криптовалути също подлежат на деклариране в този срок. Най-често такива доходи от криптовалути ...

Трудовата злополука е риск едновременно за работника и/или служителя – води до увреждане на здравето му и невъзможност да използва работната си сила в пълния ѝ потенциал, и за работодателя ...

Настоящата статия има за цел да внесе яснота при тълкуване на новата редакция на  54, ал. 3 (Нова – ДВ, бр. 13 от 2017 г.; изм., бр. 21 от 2021 ...

В онлайн пространството използването на снимки е изключително разпространено. Фактът, че една снимка е качена в Интернет, обаче, не означава, че тя може да бъде свободно използвана от всички. Снимките ...

Сключването на договор е нещо често срещано в гражданския и търговския оборот. Всеки път, когато сключваме договори следва да сме внимателни, тъй като в по-голямата част от случаите те пораждат ...

Съгласно разпоредбата на чл. 132, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ): „Решенията и заповедите за одобряване на устройствените планове по този закон влизат в сила: от датата ...

Накратко – да, но при определени условия, които ще бъдат разгледани в настоящата статия. Отчуждаване Общият принцип е, че терените, предназначени за локални градини и озеленяване, са публична общинска собственост ...

Приемането на наследството по опис е законова възможност наследниците на починало лице да ограничат отговорността си за задълженията на наследодателя до размера на полученото наследство. Тъй като наследяването включва както ...

Регистрираната търговска марка се използва директно върху стоките, за които е регистрирана марката, и/или върху опаковката на стоката. За марка за услуги е приемливо да използвате марката в рекламата или ...

Блокчейн технологията и криптовалутите са сравнително нова за нас концепция, която се базира на идеята за свободен пазар, без намеса на администратор. През 2020 г. за първи път беше дадена ...

Все по-голяма популярност през годините доби работата като фрийлансър. Как точно този вид работа е уредена в България и какво е необходимо да направите, за да почнете да работите като ...

Авансовото плащане, предвидено в член  29, ал. 1 от Закон за енергията от възобновяеми източници („ЗЕВИ“), се дължи и в случаите, когато при подаване на искане за присъединяване производителят на ...

Нерядко, поради емоционални или практически съображения, в хода на брака се налага съпрузите да променят режима на имуществените си отношения. Често причина за такава промяна се оказва желанието на единия ...

Много ни се налага да представим документ, издаден в чужда държава. За да може да се използва в България този документ следва да мине през определена процедура по легализация. В ...

От гледна точка на потребителите, непоисканите търговски съобщения или т.нар. „СПАМ“, са нежелана форма на комуникация, най-често с рекламно съдържание. От гледна точка на търговците, тези съобщения са съвременно средство ...

Едно от основните права, част от съдържанието на правоотношението между акционерното дружество (АД) и членовете на съветите му, е правото на възнаграждение на последните. Статията разглежда начина, по който се ...

Административните съдилища в страната имат разнопосочна практика относно възможността за спиране на изпълнението на действието на Акт за регистрация по ЗДДС („АР“) и на Акт за дерегистрация по ЗДДС („АД“), ...

Връзката между администратора и обработващия данни и разпределението на съответните роли при обработването на лични данни е една от най-обсъжданите теми при прилагането на ОРЗД. Много доставчици на услуги са ...

В случай на отмяна на полет и престой за една или повече нощи, въздушният превозвач е длъжен да предложи безплатно настаняване в хотел на засегнатите пътници. Отговаря ли въздушният превозвач ...

Обща характеристика и нормативна уредба Особеният залог е един от способите за обезпечаване изпълнението на правни задължения. Правният режим на особеният залог се съдържа в Закона за особените залози („ЗОЗ) ...

Съдът на Европейския съюз („Съдът”) се е произнесъл с Решение от 16.09.2020 г. по интересен случай на отказ на право на приспадане на ДДС за получени доставки за строителни работи ...

Законът за собствеността (ЗС) предвижда, че при сгради в режим на етажна собственост, общи за всички собственици са както дворът, така и земята, върху която е построена сградата. Важни с ...

Върховния касационен съд разпореди вписване на съдебно решение в полза на длъжник, след като самият той е бездействал. Казусът е бил разгледан след отказ за отбелязване на решение от страна ...