Законодателството предвижда три основни възможности за придобиване на българско гражданство – по произход, по месторождение и по натурализация. Съгласно действащата правна уредба, ако поне единият родител на лицето е български ...

Търговският закон предоставя на всеки Управител на дружество с ограничена отговорност  правото да поиска да бъдат прекратени неговите правомощия и той да бъде заличен от Търговския регистър и регистъра на ...

Неделима част от договорите за покупко-продажба на бизнес под каквато и да е форма са клаузите за неизвършване на конкурентна дейност. Те обаче, както става ясно и от името им, ...

Обикновено след приключване на съдебно дело в полза на кредитора, длъжникът желае доброволно да изпълни паричното си задължение, но е възпрепятстван поради липса на данни за банковата сметка на кредитора. ...

Европейското и българското законодателство са предвидили няколко прости, ефективни, бързи и евтини начина за разрешаване спорове, възникнали при продажбата на стоки или предоставянето на услуги онлайн, без намесата на съда, ...

Европейският комитет по защита на данните прие, през октомври 2019, насоки за приложимостта на член 6, параграф 1, буква б) за обработване на лични данни в контекста на договори за онлайн ...

С тълкувателното решение по тълкувателно дело № 3/ 2017 г. общото събрание на гражданската и търговската колегия на Върховния касационен съд („ВКС“) е дало разрешение на част от спорните въпроси ...

На 29.05.2019 г. Европейската комисия публикува нови насоки относно взаимодействието на свободното движение на нелични данни с нормите на ЕС за защита на данните. Насоките са изготвени заради новия РЕГЛАМЕНТ ...

Какво представлява черният списък на ЕС?    През последните години Европейската Комисия прие редица мерки, насочени към постигане на справедливо данъчно облагане в рамките на ЕС.   Една от първите стъпки, част от амбициозната програма на ...

На 21.06.2019 г. беше обнародвана в „Държавен вестник“ Наредба № 6 от 13 юни 2019 г. за сервитутите, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона ...

За първата година от прилагане на GDPR, наложените санкции в рамките на съюза възлизат на 56 милиона евро, извършени са повече от 200 000 разследвания, 64 000 от които приключват ...

От юни 2019 г. производителите да обозначават продуктите си от планински произход със специално лого, за което трябва да получат удостоверение и да бъдат вписани в публичен регистър. Това предвижда ...

На 4 април, 2019 г. Европейската комисия („Комисията“) публикува експертен доклад за развитието на политиката в областта на конкуренцията в дигиталната ера („Доклада/ът“). Докладът е изготвен от група от трима ...

На 10 юли 2018 г. в брой 53 на Държавен вестник („ДВ“) с Постановление № 129 от 5 юли 2018 г. на Министерския съвет бяха обнародвани изменения в Правилника за ...

Създаването на Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) е част от мерките, инициирани от Европейската комисия („ЕК”) през последните години в областта на данъчното облагане, в т.ч. ...

Със Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), приет от Народното събрание на 02.11.2017 г. и обнародван в бр. 92 от 17.11.2017 г. на „Държавен вестник“ (ДВ), бяха осъществени редица промени в ДОПК, които влизат в сила от различни дати. ...

С обнародването им в Държавен вестник бр. 86 от 27.10.2017 г., бяха въведени редица промени в Гражданския процесуален кодекс („ГПК“). Настоящата статия има за цел накратко да ги опише, както ...

При липса на документ за собственост върху недвижим имот собственикът и/или владелецът може да се обърне към нотариус, с молба да издаде констативен нотариален акт въз основа на предоставени документи, ...

Всеки потребител е заобиколен от неспиращ поток от стоки и услуги, предлагани от най-различни доставчици. За да направи избор за дадена покупка много често потребителят се доверява на утвърдена търговска ...

Какво е търговската марка? Защо тя е важна за всеки един бизнес? Как да защитим нашата търговска марка? Всеки потребител е заобиколен от неспиращ поток от стоки и услуги, предлагани ...

Търговската тайна е ценна информация на всяко предприятие, която то третира като поверителна ...

Съгласно българското законодателство съществуват две процедури за придобиване на българско гражданство чрез инвестиция – обикновена, която отнема минимум пет и половина години, и бърза, вместваща се в рамките на около ...

В началото на 2017 г. адвокатското дружество пое дело за вреди, причинени от държавата, заведено от собственика на малка фотоволтаична електроцентрала в България. По-конкретно вредите са причинени от законови изменения, ...

Изследването показва, че над 80 процента от жените в развод преживяват сериозни финансови трудности по време на и след раздялата с партньорите си. Много от тях са свързани с общи ...