С тълкувателното решение по тълкувателно дело № 3/ 2017 г. общото събрание на гражданската и търговската колегия на Върховния касационен съд („ВКС“) е дало разрешение на част от спорните въпроси ...

На 29.05.2019 г. Европейската комисия публикува нови насоки относно взаимодействието на свободното движение на нелични данни с нормите на ЕС за защита на данните. Насоките са изготвени заради новия РЕГЛАМЕНТ ...

Какво представлява черният списък на ЕС?    През последните години Европейската Комисия прие редица мерки, насочени към постигане на справедливо данъчно облагане в рамките на ЕС.   Една от първите стъпки, част от амбициозната програма на ...

На 21.06.2019 г. беше обнародвана в „Държавен вестник“ Наредба № 6 от 13 юни 2019 г. за сервитутите, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона ...

За първата година от прилагане на GDPR, наложените санкции в рамките на съюза възлизат на 56 милиона евро, извършени са повече от 200 000 разследвания, 64 000 от които приключват ...

От юни 2019 г. производителите да обозначават продуктите си от планински произход със специално лого, за което трябва да получат удостоверение и да бъдат вписани в публичен регистър. Това предвижда ...

На 4 април, 2019 г. Европейската комисия („Комисията“) публикува експертен доклад за развитието на политиката в областта на конкуренцията в дигиталната ера („Доклада/ът“). Докладът е изготвен от група от трима ...

На 10 юли 2018 г. в брой 53 на Държавен вестник („ДВ“) с Постановление № 129 от 5 юли 2018 г. на Министерския съвет бяха обнародвани изменения в Правилника за ...

Създаването на Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) е част от мерките, инициирани от Европейската комисия („ЕК”) през последните години в областта на данъчното облагане, в т.ч. ...

Със Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), приет от Народното събрание на 02.11.2017 г. и обнародван в бр. 92 от 17.11.2017 г. на „Държавен вестник“ (ДВ), бяха осъществени редица промени в ДОПК, които влизат в сила от различни дати. ...

С обнародването им в Държавен вестник бр. 86 от 27.10.2017 г., бяха въведени редица промени в Гражданския процесуален кодекс („ГПК“). Настоящата статия има за цел накратко да ги опише, както ...

При липса на документ за собственост върху недвижим имот собственикът и/или владелецът може да се обърне към нотариус, с молба да издаде констативен нотариален акт въз основа на предоставени документи, ...

Всеки потребител е заобиколен от неспиращ поток от стоки и услуги, предлагани от най-различни доставчици. За да направи избор за дадена покупка много често потребителят се доверява на утвърдена търговска ...

Какво е търговската марка? Защо тя е важна за всеки един бизнес? Как да защитим нашата търговска марка? Всеки потребител е заобиколен от неспиращ поток от стоки и услуги, предлагани ...

Търговската тайна е ценна информация на всяко предприятие, която то третира като поверителна ...

Съгласно българското законодателство съществуват две процедури за придобиване на българско гражданство чрез инвестиция – обикновена, която отнема минимум пет и половина години, и бърза, вместваща се в рамките на около ...

В началото на 2017 г. адвокатското дружество пое дело за вреди, причинени от държавата, заведено от собственика на малка фотоволтаична електроцентрала в България. По-конкретно вредите са причинени от законови изменения, ...

Изследването показва, че над 80 процента от жените в развод преживяват сериозни финансови трудности по време на и след раздялата с партньорите си. Много от тях са свързани с общи ...

В рамките на Европейския съюз („ЕС“) започва да действа режим, позволяващ използването на трансгранични правни инструменти за обезпечаване на парични искове и за ефективно изпълнение на съдебни решения за трансгранично ...

Изменения в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), във връзка с консорциумите влязоха в сила, считано от 1 януари 2017. Измененията главно се фокусират върху правилата, регулиращи приспадането на ...

В брой 97 на Държавен вестник („ДВ“) бяха обнародвани последните изменения в Закона за акцизите и данъчните складове („ЗАДС“), с чиито преходни и заключителни разпоредби бяха внесени промени в Закона ...

Брой 97 на „Държавен вестник“ обнародва изменение в Закона за местните данъци и такси (наричан по-долу „ЗМДТ“), с което се въвежда нова формула за определяне размерът на такса „битови отпадъци“ ...

В случаите, когато строеж е бил изграден без книжа и/или разрешителни, съществува правна възможност той да бъде обявен за „търпим” чрез получаване на удостоверение за търпимост. Това е административна услуга ...

Брой 105 на „Държавен вестник“ от 30.12.2016 г. обнародва Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (наричан по-долу „ТЗ“). Някои от въведените с новия закон промени засягат изискванията за ...