Адвокат Снежанка Балджиева обяснява метода на сравнимите неконтролирани цени. За още полезна данъчна информация, следете нашия сайт. Ако имате нужда от консултация, моля не се колебайте да се свържете с ...

Всеки, който използва Интернет търсачки, знае, че след като напише дадена дума, уеб браузърът показва определени връзки и резултати. Редът, в който се показват връзките, се подчинява на сложни алгоритми, ...

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявен с решение от 13 март 2020 г. („Закона/ът“), публикуван на 24.03.2020 г., не предвижда възможност за спиране на сроковете ...

Малко извън най-нашумялата тема в момента. Искаме да ви представим обобщена и доста полезна информация за трудовата мобилност. ...

Преживяваме период на обявено извънредно положение, при което дори излизането от домовете ни търпи ограничения.  Когато обаче пандемията отмине и започнем отново да пътуваме, ще придобият значение въпросите, свързани с ...

На 11.03.2020 г. председателят на Световната здравна организация („СЗО“) – Тедрос Гебрейсус, обяви разпространението на коронавирус инфекция (COVID-19) за пандемия. Във връзка с това, Парламентът на Република България гласува и ...

Последните няколко дни се обърнахте към екипа ни с въпроси относно ефекта на пандемията от COVID-19, обявеното извънредно положение и предприетите противоепидемични мерки върху бизнеса Ви. В следващите редове се ...

По повод актуалната в днешно време тема за вписване на действителен собственик съгласно изискванията на Чл.63, ал.1 и 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари („ЗМИП“) трябва да ...

Цел: Прекратяване на съсобствеността и превръщането ѝ в индивидуална собственост. Приложно поле: Делба може да се извършва единствено по отношение на т.нар. обикновена дялова съсобственост, при която всеки съсобственик има ...

С времето предоставянето на карти MultiSport като социална политика на работодатели придобива все по-голяма популярност. В резултат на това възникват редица практически въпроси как следва да бъдат третирани картите MultiSport, ...

В практиката на Комисията за защита на конкуренцията („КЗК“) и Върховния административен съд („ВАС“) имитацията се определя като самостоятелен състав на нарушение на конкурентното законодателство, насочено към въвеждане в заблуждение на потребителя относно съществените качества на конкретен продукт. Чрез нелоялното си ...

По повод зачестилите грешни тълкувания на определението за „Действителен собственик“ на § 2от ДР на Закона за мерките срещу изпиране на пари („ЗМИП“), във връзка със задължението за обявяване на ...

Адвокат Доника Илиева коментира промишления дизайн като част от стратегията на една компания. Промишленият дизайн е често пренебрегван обект на защита в сравнение с търговската марка или патента. Защо и ...

Адвокат Диавена Калчева обсъжда „ревизията по особения ред“. В статията ще намерите полезна данъчна информация. Ако имате въпроси може да се свържере с нашия данъчен отдел. Може да следите сайта ...

В едно от своите последни решения[1] Съдът на Европейския съюз („СЕС“) е обсъдил как търговията с електронни книги „втора употреба“ нарушава правата на техните автори. Продажба на книги „втора ръка“ ...

Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета (“Регламента”) създава общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение ...

Настоящата статия цели да Ви запознае с някои нови положения във връзка с инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството на фотоволтаични проект на покриви или фасади. С падането на цените ...

Временният път представлява правна фигура, предвидена за Закона за устройство на територията, която е създадена с оглед осъществяването на транспортен достъп до урегулирани поземлен имот, до които няма друг път.  Адвокат ...

Въвеждат се в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) с нов раздел към глава шестнадесета „Особени производства“. Правилата влизат в сила от 1 юли 2020 г. По този начин в българското данъчно ...

На 1 януари 2020 г. влязоха в сила някои промени в митническото и данъчното законодателство. Те бяха направени с обнародвания на 31 декември 2019 г. Закон за изменение и допълнение ...

В последното си тълкувателно решение (Тълкувателно решение № 1/2019 по тълкувателно дело 1/2019 на ОСТК) Върховният касационен съд („ВКС“) постанови, че банка в производство по несъстоятелност не е страна по ...

§1, т. 19 от Допълнителните разпоредби на Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) дава определение за трансфер – прехвърляне на състезателните права на спортистите. Лицензираните спортни федерации водят трансферен ...

В Държавен вестник, брой 100 от 20.12.2019 г. беше обнародван Законът за изменение и допълнение („ЗИД“) на Гражданския процесуален кодекс („ГПК“), който беше приет от Народно събрание на 11.12.2019 г. ...

Макар и на пръв поглед ясен, поставеният проблем поражда редица въпроси, свързани с правилното тълкуване на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка ...