Според Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) недвижимите имоти се облагат с местен данък. Съгласно разяснение на Националната агенция за приходите № 3-568 от 10.05.2021 г., облагането следва да ...

Върховният административен съд („ВАС“) е отправил преюдициално запитване до Съда Европейския съюз („СЕС“) във връзка обществена поръчка на договаряне с един участник. Запитването е отправено по адм. ело № 12052/2020 ...

Материята, касаеща производството и/или търговията с медицински изделия освен, че привлича все по-широк интерес, разкрива и редица особености относно правните режими, под които следва да бъдат подведени тези изделия. В ...

Настоящата статия цели накратко да онагледи процедурата за издаване на разрешение за пребиваване с цел упражняване на висококвалифицирана дейност тип „Синя карта на ЕС“ за чужденци в Република България. С ...

Тема на настоящата статия е предварителният договор, който намира широко приложение поради множеството си удобства и пригодността му към сегашните обществено-икономически отношения. Уредба на предварителния договор Основната материалноправна уредба на ...

Не веднъж сме писали за облагането на доходи от крипто. Но с развитието на виртуалните инвестиции този въпрос става все по – актуален и все повече хора участват във виртуалния ...

Важна част от регистрацията на едно физическо или юридическо лице, което извършва търговска дейност, която често бива пропускана е специалната регистрация по чл. 97а от ЗДДС. Всички знаят правилото, че ...

Европейска пенсия Всеки гражданин на държава-членка на Европейския съюз (ЕС), който е работил на територията на повече от една държави-членки и е придобил осигурителен стаж в съответните държави има право ...

Във време, в което сред основните теми в ежедневието ни е зеленият сертификат, бихме искали да Ви запознаем със зелените сертификати, съществували години преди началото на пандемията. Те са едно ...

В края на 2020 г. бяха приети промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел („ЗТР“) чрез Преходните и заключителни разпоредби на Закона за ...

В процедурата по присъединяване на обекти към електроразпределителната мрежа често срещани са случаите, в които съгласно договора за присъединяване със съответния оператор е уговорено, че клиентът ще изгради линейните съоръжения ...

Нерядко в практиката се поставя въпросът каква е съдбата на дружествените дялове на починал съдружник в дружество с ограничена отговорност. Този въпрос е резонен, тъй като от правна гледна точка ...

Какво е „постоянен адрес“, за какво служи? Законът за гражданската регистрация (ЗГР) съдържа дефиниция на понятието „постоянен адрес“, но не дава отговор на въпроса какво всъщност е той. На „човешки ...

В свое тълкувателно решение, Върховният касационен съд (ВКС) уеднаквява противоречивата си практика относно различията между закриване на част от предприятието, реорганизация и съкращаване на щата с оглед прилагането на трудовото ...

На 16.09.2021г. Върховният административен съд (ВАС)  прие тълкувателно Решение №9/ 2021 г. (Решението) относно регулациите при продажба на едро на храни и цветя. Поставеният въпрос касае именно обхвата на действие ...

Договорите подлежат на тълкуването, когато е налице спор между страните относно точния смисъл на договорните клаузи. В практиката на Върховния касационен съд („ВКС“) е изяснено, че на тълкуване подлежат неясните, ...

В едно от скорошните си решения Върховният касационен съд (ВКС) се е произнесъл по въпроса дали фотоволтаичните централи и терена, върху който са изградени, са единен обект на правото на ...

Общото законово положение е, че всеки съдружник има право на такава част от печалбата, която е пропорционална на неговото дялово участие. За да се случи самото разпределяне на печалбата, общото ...

Изтича срокът за транспониране на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото ...

Нерядко за изграждането на улици и други елементи на градското обзавеждане се налага отчуждаване на имоти частна собственост в полза на общината. Съгласно действащия закон, в тези случаи собствениците на ...

Пандемията от COVID-19 постави работодателите в Република България в деликатна позиция. Те са изправени пред трудно постижимия баланс между осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и задълженията им ...

След като сме отговорили положително на въпроса дали една сделка подлежи на контрол от страна на Комисия за защита на конкуренцията („КЗК“) и съответно е възникнало задължение за уведомяване на ...

1          Какво е концентрация? Налице ли е такава? Всяка сделка, извършвана между независими предприятия, която води до трайна промяна в контрола върху предприятията – участници. Член ...