В динамичния свят на брандирането и интелектуалната собственост, търговските марки изпълняват ролята на пазители на идентичността, които отличават конкурентите стоки и услуги. Докато логата и имената на марките често са ...

Заведенията за хранене и развлечения са търговци и данъчно задължени лица. Като такива те трябва да имат предвид много от приетите в края на 2023 г. изменения в данъчните закони. ...

С изменения в преходните и заключителни разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се променят редица закони, сред които: Законът за опазване на земеделските земи („ЗОЗЗ“); Законът за енергията от възобновяеми източници ...

В ЗАНН са уговорени различни срокове за реализиране на административно-наказателната отговорност. Регламентирани са и два вида давност: погасителна давност, с изтичането на която се погасява възможността компетентният орган да реализира ...

Законовите промени в Закона за мерките срещу измиването на пари (ЗМИП) въвеждат по-строги задължения и санкции по отношение на декларирането на действителните собственици. Уведомление за несъответствие Според последните законови промени, ...

На 22.12.2023 г. в Държавен вестник бяха обнародвани изменения в Закона в закона за данък върху добавената стойност („ЗДДС“). Те имат за цел синхронизиране на ЗДДС със законодателството на Европейския ...

На 22.12.2023 г. в Държавен вестник заедно бяха обнародвани промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс („ДОПК“), Кодекса на труда („КТ“) и редица закони. Промени в ДОПК Промените се прилагат от 01.01.2024 ...

На 22.12.2023 г. бяха обнародвани в Държавен вестник изменения в Закона за местните данъци и такси („ЗМДТ“), по-съществените от които са както следва: Въвеждане на промени относно данъчни облекчения за ...

На 22.12.2023 г. бяха обнародвани в Държавен вестник промени в Закона за корпоративното подоходно облагане („ЗКПО“). Промените се отнасят най-вече до: Въвеждане на нов данък – „Облагане на многонационалните и ...

Приета през май 2023 г., Директивата на ЕС за прозрачност в заплащането вече е в сила и засяга служителите и работодателите както в публичния, така и в частния сектор. Държавите ...

С Разпореждане на ВКС е образувано ново тълкувателно дело под № 2 от 2023 г. за приемане на тълкувателно решение по въпроса дали ще бъде нищожно завещание, направено заради положени ...

Статията коментира облагането на доходи, получени от физически лица от онлайн (електронна) търговия, извършвана чрез куриерски дружества и плащания с наложен платеж или пощенски парични преводи. Най-често това са лица, ...

Съпругът/съпругата Ви е съсобственик на поземлен имот, заедно с друго лице, когато Вие и съпругът Ви решавате да строите върху същия този имот, например къща. Започвайки строежа обаче, съпругът Ви ...

Това решение на Съда на Европейския съюз (СЕС) от май 2023 г. изяснява евентуалното значение на бракуването на стоки, настъпило след справка-декларация по ДДС, и в кои случаи данъчнозадълженото лице ...

Хранителните добавки придобиват все по-голяма популярност на българския пазар. Интересът към тях нараства експоненциално с откриването на нови хранителни продукти и съставки, които да подпомагат всеки от нас в стремежа ...

В последно време, в практиката  възникват казуси, при които биват обжалвани документи, издадени от държавни органи, в частност – органи по приходите. Става дума за заповеди за възлагане на ревизия, ...

Въпросите за наследяването на дружествени дялове/акции на дружества, регистрирани в България, са често срещани и важни. Те са сложни за решаване и многообразни като проблеми. Българското право може да бъде ...

Настоящата статия има за цел да разгледа възможностите за получаване на обезщетение за претърпени от физически или юридически лица вреди в специфичната хипотеза на обжалване на ревизионни актове по административен ...

Проблемът с придобиването на българско гражданство по произход е актуален, особено през последните години, през които политическите и демографски проблеми на държавите налагат промени в глобалната конюнктура. Все по-често с ...

Кумулативното запечатване на търговски обект и налагането на имуществена санкция от данъчните органи за неиздаване на касов бон от страна на лице, регистрирано по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС), ...

Обработката на лични данни е изключително отговорна задача, особено когато става дума за по-чувствителни лични данни, както определено в Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламентът“). Информацията, свързана със здравословното състояние на човек, ...

Законът за местните данъци и такси (ЗМТД, „Законът“) е нормативната база, съгласно която се декларират и облагат с данъци различните видове недвижимите имоти. Въпреки че Законът предвижда  възможност едно предприятие ...

Ако сте дружество, регистрирано по Закона за данък добавена стойност („ЗДДС“) и предстои да сключите договор за изграждане на фотоволтаична централа (“ФЕЦ”) на територията на друга държава членка на ЕС, ...

В решение от м. февруари 2023 г. Административен съд-София град (АССГ) прогласява ревизионен акт за нищожен. АССГ счита основанието за възлагане на конкретната ревизия за противоречащо на Конституцията и предлага ...