Кумулативното запечатване на търговски обект и налагането на имуществена санкция от данъчните органи за неиздаване на касов бон от страна на лице, регистрирано по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС), ...

Обработката на лични данни е изключително отговорна задача, особено когато става дума за по-чувствителни лични данни, както определено в Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламентът“). Информацията, свързана със здравословното състояние на човек, ...

Законът за местните данъци и такси (ЗМТД, „Законът“) е нормативната база, съгласно която се декларират и облагат с данъци различните видове недвижимите имоти. Въпреки че Законът предвижда  възможност едно предприятие ...

Ако сте дружество, регистрирано по Закона за данък добавена стойност („ЗДДС“) и предстои да сключите договор за изграждане на фотоволтаична централа (“ФЕЦ”) на територията на друга държава членка на ЕС, ...

В решение от м. февруари 2023 г. Административен съд-София град (АССГ) прогласява ревизионен акт за нищожен. АССГ счита основанието за възлагане на конкретната ревизия за противоречащо на Конституцията и предлага ...

На 8 април 2022 г. е приет Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението ...

Директивата за отчитането на предприятията във връзка с устойчивото развитие („ДОПУР“) е една от мерките, предвидени във финансовия пакет за устойчивост, приет на 21.04.2021 г. Тази директива разширява обхвата на ...

Не е новост, че Европейският съюз се е ориентирал към въвеждането на обща, координирана уредба за държавите членки по отношение на оповестяването на нефинансова информация. В тази насока е приета ...

Според Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) недвижимите имоти се облагат с местен данък. Съгласно разяснение на Националната агенция за приходите № 3-568 от 10.05.2021 г., облагането следва да ...

Върховният административен съд („ВАС“) е отправил преюдициално запитване до Съда Европейския съюз („СЕС“) във връзка обществена поръчка на договаряне с един участник. Запитването е отправено по адм. ело № 12052/2020 ...

Материята, касаеща производството и/или търговията с медицински изделия освен, че привлича все по-широк интерес, разкрива и редица особености относно правните режими, под които следва да бъдат подведени тези изделия. В ...

Настоящата статия цели накратко да онагледи процедурата за издаване на разрешение за пребиваване с цел упражняване на висококвалифицирана дейност тип „Синя карта на ЕС“ за чужденци в Република България. С ...

Тема на настоящата статия е предварителният договор, който намира широко приложение поради множеството си удобства и пригодността му към сегашните обществено-икономически отношения. Уредба на предварителния договор Основната материалноправна уредба на ...

Не веднъж сме писали за облагането на доходи от крипто. Но с развитието на виртуалните инвестиции този въпрос става все по – актуален и все повече хора участват във виртуалния ...

Важна част от регистрацията на едно физическо или юридическо лице, което извършва търговска дейност, която често бива пропускана е специалната регистрация по чл. 97а от ЗДДС. Всички знаят правилото, че ...

Европейска пенсия Всеки гражданин на държава-членка на Европейския съюз (ЕС), който е работил на територията на повече от една държави-членки и е придобил осигурителен стаж в съответните държави има право ...

Във време, в което сред основните теми в ежедневието ни е зеленият сертификат, бихме искали да Ви запознаем със зелените сертификати, съществували години преди началото на пандемията. Те са едно ...

В края на 2020 г. бяха приети промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел („ЗТР“) чрез Преходните и заключителни разпоредби на Закона за ...

В процедурата по присъединяване на обекти към електроразпределителната мрежа често срещани са случаите, в които съгласно договора за присъединяване със съответния оператор е уговорено, че клиентът ще изгради линейните съоръжения ...

Нерядко в практиката се поставя въпросът каква е съдбата на дружествените дялове на починал съдружник в дружество с ограничена отговорност. Този въпрос е резонен, тъй като от правна гледна точка ...

Какво е „постоянен адрес“, за какво служи? Законът за гражданската регистрация (ЗГР) съдържа дефиниция на понятието „постоянен адрес“, но не дава отговор на въпроса какво всъщност е той. На „човешки ...

В свое тълкувателно решение, Върховният касационен съд (ВКС) уеднаквява противоречивата си практика относно различията между закриване на част от предприятието, реорганизация и съкращаване на щата с оглед прилагането на трудовото ...

На 16.09.2021г. Върховният административен съд (ВАС)  прие тълкувателно Решение №9/ 2021 г. (Решението) относно регулациите при продажба на едро на храни и цветя. Поставеният въпрос касае именно обхвата на действие ...