Нерядко в практиката се поставя въпросът каква е съдбата на дружествените дялове на починал съдружник в дружество с ограничена отговорност. Този въпрос е резонен, тъй като от правна гледна точка ...

Какво е „постоянен адрес“, за какво служи? Законът за гражданската регистрация (ЗГР) съдържа дефиниция на понятието „постоянен адрес“, но не дава отговор на въпроса какво всъщност е той. На „човешки ...

В свое тълкувателно решение, Върховният касационен съд (ВКС) уеднаквява противоречивата си практика относно различията между закриване на част от предприятието, реорганизация и съкращаване на щата с оглед прилагането на трудовото ...

На 16.09.2021г. Върховният административен съд (ВАС)  прие тълкувателно Решение №9/ 2021 г. (Решението) относно регулациите при продажба на едро на храни и цветя. Поставеният въпрос касае именно обхвата на действие ...

Договорите подлежат на тълкуването, когато е налице спор между страните относно точния смисъл на договорните клаузи. В практиката на Върховния касационен съд („ВКС“) е изяснено, че на тълкуване подлежат неясните, ...

В едно от скорошните си решения Върховният касационен съд (ВКС) се е произнесъл по въпроса дали фотоволтаичните централи и терена, върху който са изградени, са единен обект на правото на ...

Общото законово положение е, че всеки съдружник има право на такава част от печалбата, която е пропорционална на неговото дялово участие. За да се случи самото разпределяне на печалбата, общото ...

Изтича срокът за транспониране на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото ...

Нерядко за изграждането на улици и други елементи на градското обзавеждане се налага отчуждаване на имоти частна собственост в полза на общината. Съгласно действащия закон, в тези случаи собствениците на ...

Пандемията от COVID-19 постави работодателите в Република България в деликатна позиция. Те са изправени пред трудно постижимия баланс между осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и задълженията им ...

След като сме отговорили положително на въпроса дали една сделка подлежи на контрол от страна на Комисия за защита на конкуренцията („КЗК“) и съответно е възникнало задължение за уведомяване на ...

1          Какво е концентрация? Налице ли е такава? Всяка сделка, извършвана между независими предприятия, която води до трайна промяна в контрола върху предприятията – участници. Член ...

Отговорът на този въпрос е от изключително важно значение за валидността на всяко съдопроизводствено действие и в края на краищата за успеха на делото. Преценката за спазване на срока за ...

Нелоялната конкуренция на свободния пазар се проявява под различни форми. Всяка от тях намира израз в различен аспект от предлагането на продукт или услуга. Фокусът може да бъде поставен върху ...

Изграждането на репутация за качество на свободния пазар е дълъг и сложен процес, осеян с редица предизвикателства. Спечелването на доверието на потребителя предполага последователност и безкомпромисност от страна на производителя. ...

Европейският комитет по защита на данните даде препоръки относно правното основание за съхранението на данни за кредитна карта единствено с цел улесняване на по-нататъшни онлайн трансакции. Според него е много ...

Жилищата са един от предпочитаните обекти за инвестиция през последните години. Качеството на новото строителство е сред основните проблеми при придобиването на апартамент, независимо от големия избор, който предлага пазарът. ...

Приликите между някои уеб страници в днешно време не са рядкост. Всички сходства обаче не бива да се поставят под общ знаменател. Докато част от тях за резултат от целенасочена ...

Всички сме виждали големи намаления, които ни карат да се усъмним. Сякаш нещо ни подсказва, че няма как покупката да е толкова изгодна. Съвсем скорошно решение на Комисията за защита ...

При огромния набор продукти от даден вид в магазините, от които пазаруваме ежедневно, борбата за предпочитанието на купувача е наистина ожесточено. Подходите за постигане на желания резултат – купувачът да ...

Повод за настоящата статия е Решение № 33 от 30.03.2021 г. по гр. дело № 2389/ 2020 г. на Върховния касационен съд, II гражданско отделение („Решението“), в което е обсъден ...

Често срещаме стереотипа за злия хазяин, който тормози своите наематели с висок наем и отказ да се грижи за имота си. Истината обаче е, че по-често срещан в практиката на ...

Българският Кодекс на труда (КТ) урежда различни хипотези на прекратяване на трудов договор. Огледално на основанията за прекратяване на трудовия договор, законът предвижда и широка гама обезщетения в полза на ...