На 1 януари 2020 г. влязоха в сила някои промени в митническото и данъчното законодателство. Те бяха направени с обнародвания на 31 декември 2019 г. Закон за изменение и допълнение ...

В последното си тълкувателно решение (Тълкувателно решение № 1/2019 по тълкувателно дело 1/2019 на ОСТК) Върховният касационен съд („ВКС“) постанови, че банка в производство по несъстоятелност не е страна по ...

§1, т. 19 от Допълнителните разпоредби на Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) дава определение за трансфер – прехвърляне на състезателните права на спортистите. Лицензираните спортни федерации водят трансферен ...

В Държавен вестник, брой 100 от 20.12.2019 г. беше обнародван Законът за изменение и допълнение („ЗИД“) на Гражданския процесуален кодекс („ГПК“), който беше приет от Народно събрание на 11.12.2019 г. ...

Макар и на пръв поглед ясен, поставеният проблем поражда редица въпроси, свързани с правилното тълкуване на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка ...

Изтичането на 2019 г. остави неизяснени някои въпроси, свързани прекратяване на трудовия договор, когато служителят не притежава необходимото образование/професионална квалификация за изпълняваната работа (чл. 328, ал. 1, т. 6 от ...

На пръв поглед разпоредбите от Кодекса на труда при закриване на част от предприятието са пределно ясни: работодателят в тези случаи има право с предизвестие да прекрати съответните трудови договори, ...

Систематично автоматизирано наблюдение на определено пространство чрез оптични или аудио-визуални средства, най-вече за целите за защита на собствеността или за защита на живота и здравето на хората се превърнаха в ...

Какво са електронните трансгранични здравни услуги в Европа? През 2011 г. европейските институции приеха нова директива (2011/24 / ЕС), която гарантира непрекъснатостта на грижите за европейските граждани през границите. Това ...

Законодателството предвижда три основни възможности за придобиване на българско гражданство – по произход, по месторождение и по натурализация. Съгласно действащата правна уредба, ако поне единият родител на лицето е български ...

Търговският закон предоставя на всеки Управител на дружество с ограничена отговорност  правото да поиска да бъдат прекратени неговите правомощия и той да бъде заличен от Търговския регистър и регистъра на ...

Неделима част от договорите за покупко-продажба на бизнес под каквато и да е форма са клаузите за неизвършване на конкурентна дейност. Те обаче, както става ясно и от името им, ...

Обикновено след приключване на съдебно дело в полза на кредитора, длъжникът желае доброволно да изпълни паричното си задължение, но е възпрепятстван поради липса на данни за банковата сметка на кредитора. ...

Европейското и българското законодателство са предвидили няколко прости, ефективни, бързи и евтини начина за разрешаване спорове, възникнали при продажбата на стоки или предоставянето на услуги онлайн, без намесата на съда, ...

Европейският комитет по защита на данните прие, през октомври 2019, насоки за приложимостта на член 6, параграф 1, буква б) за обработване на лични данни в контекста на договори за онлайн ...

С тълкувателното решение по тълкувателно дело № 3/ 2017 г. общото събрание на гражданската и търговската колегия на Върховния касационен съд („ВКС“) е дало разрешение на част от спорните въпроси ...

На 29.05.2019 г. Европейската комисия публикува нови насоки относно взаимодействието на свободното движение на нелични данни с нормите на ЕС за защита на данните. Насоките са изготвени заради новия РЕГЛАМЕНТ ...

Какво представлява черният списък на ЕС?    През последните години Европейската Комисия прие редица мерки, насочени към постигане на справедливо данъчно облагане в рамките на ЕС.   Една от първите стъпки, част от амбициозната програма на ...

На 21.06.2019 г. беше обнародвана в „Държавен вестник“ Наредба № 6 от 13 юни 2019 г. за сервитутите, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона ...

За първата година от прилагане на GDPR, наложените санкции в рамките на съюза възлизат на 56 милиона евро, извършени са повече от 200 000 разследвания, 64 000 от които приключват ...

От юни 2019 г. производителите да обозначават продуктите си от планински произход със специално лого, за което трябва да получат удостоверение и да бъдат вписани в публичен регистър. Това предвижда ...

На 4 април, 2019 г. Европейската комисия („Комисията“) публикува експертен доклад за развитието на политиката в областта на конкуренцията в дигиталната ера („Доклада/ът“). Докладът е изготвен от група от трима ...

На 10 юли 2018 г. в брой 53 на Държавен вестник („ДВ“) с Постановление № 129 от 5 юли 2018 г. на Министерския съвет бяха обнародвани изменения в Правилника за ...

Създаването на Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) е част от мерките, инициирани от Европейската комисия („ЕК”) през последните години в областта на данъчното облагане, в т.ч. ...