След като сме отговорили положително на въпроса дали една сделка подлежи на контрол от страна на Комисия за защита на конкуренцията („КЗК“) и съответно е възникнало задължение за уведомяване на ...

1          Какво е концентрация? Налице ли е такава? Всяка сделка, извършвана между независими предприятия, която води до трайна промяна в контрола върху предприятията – участници. Член ...

Отговорът на този въпрос е от изключително важно значение за валидността на всяко съдопроизводствено действие и в края на краищата за успеха на делото. Преценката за спазване на срока за ...

Нелоялната конкуренция на свободния пазар се проявява под различни форми. Всяка от тях намира израз в различен аспект от предлагането на продукт или услуга. Фокусът може да бъде поставен върху ...

Изграждането на репутация за качество на свободния пазар е дълъг и сложен процес, осеян с редица предизвикателства. Спечелването на доверието на потребителя предполага последователност и безкомпромисност от страна на производителя. ...

Европейският комитет по защита на данните даде препоръки относно правното основание за съхранението на данни за кредитна карта единствено с цел улесняване на по-нататъшни онлайн трансакции. Според него е много ...

Жилищата са един от предпочитаните обекти за инвестиция през последните години. Качеството на новото строителство е сред основните проблеми при придобиването на апартамент, независимо от големия избор, който предлага пазарът. ...

Приликите между някои уеб страници в днешно време не са рядкост. Всички сходства обаче не бива да се поставят под общ знаменател. Докато част от тях за резултат от целенасочена ...

Всички сме виждали големи намаления, които ни карат да се усъмним. Сякаш нещо ни подсказва, че няма как покупката да е толкова изгодна. Съвсем скорошно решение на Комисията за защита ...

При огромния набор продукти от даден вид в магазините, от които пазаруваме ежедневно, борбата за предпочитанието на купувача е наистина ожесточено. Подходите за постигане на желания резултат – купувачът да ...

Повод за настоящата статия е Решение № 33 от 30.03.2021 г. по гр. дело № 2389/ 2020 г. на Върховния касационен съд, II гражданско отделение („Решението“), в което е обсъден ...

Често срещаме стереотипа за злия хазяин, който тормози своите наематели с висок наем и отказ да се грижи за имота си. Истината обаче е, че по-често срещан в практиката на ...

Българският Кодекс на труда (КТ) урежда различни хипотези на прекратяване на трудов договор. Огледално на основанията за прекратяване на трудовия договор, законът предвижда и широка гама обезщетения в полза на ...

В Държавен вестник („ДВ“), брой 21 от 12.03.2021 г. беше обнародван новият Закон за индустриалните паркове („ЗИП“ или „Закона/ът“), с който за първи път се  урежда статутът на индустриалните паркове („ИП“), условията ...

Какво представляват географските означения (ГО) и каква е тяхната функция? С географските означения се установяват права върху интелектуална собственост по отношение на конкретни продукти, чиито качества са свързани с района ...

Такса смет или такса битови отпадъци спада към местните такси, които се събират от общините. Тази такса се дължи за недвижими имоти, които попадат в територията на общината. Размерът на ...

До 30.04.2021 г. всяко физическо лице е длъжно да декларира доходите си през 2020 година. Доходите от криптовалути също подлежат на деклариране в този срок. Най-често такива доходи от криптовалути ...

Трудовата злополука е риск едновременно за работника и/или служителя – води до увреждане на здравето му и невъзможност да използва работната си сила в пълния ѝ потенциал, и за работодателя ...

Настоящата статия има за цел да внесе яснота при тълкуване на новата редакция на  54, ал. 3 (Нова – ДВ, бр. 13 от 2017 г.; изм., бр. 21 от 2021 ...

В онлайн пространството използването на снимки е изключително разпространено. Фактът, че една снимка е качена в Интернет, обаче, не означава, че тя може да бъде свободно използвана от всички. Снимките ...

Сключването на договор е нещо често срещано в гражданския и търговския оборот. Всеки път, когато сключваме договори следва да сме внимателни, тъй като в по-голямата част от случаите те пораждат ...

Съгласно разпоредбата на чл. 132, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ): „Решенията и заповедите за одобряване на устройствените планове по този закон влизат в сила: от датата ...

Накратко – да, но при определени условия, които ще бъдат разгледани в настоящата статия. Отчуждаване Общият принцип е, че терените, предназначени за локални градини и озеленяване, са публична общинска собственост ...

Приемането на наследството по опис е законова възможност наследниците на починало лице да ограничат отговорността си за задълженията на наследодателя до размера на полученото наследство. Тъй като наследяването включва както ...