На Ваш въпрос относно това законно ли би било учредяването на право на строеж върху земеделска земя преди промяната на предназначението ѝ, отговорът ни най-общо и кратко е „да“. Аргументите ...

Какъв е порокът на съдебния акт – непълнота или очевидна фактическа грешка(„ОФГ“), когато в рамките на заповедно производство по реда на чл. 410 и сл. от ГПК в заповедта за ...

Всеки служител по трудов договор има право на платен годишен отпуск от поне четири седмици (двадесет работни дни). Забранено е компенсирането на неизползван платен годишен отпуск с парично обезщетение, освен ...

Въпросът за неравноправния характер на клаузите се поставя при наличието на потребителски договор, сключен между търговец и потребител по смисъла на § 13, т. 1 ДР от Закона за защита ...

В момента доста актуална тема е събирането на глоби при преминаване на границата. Подготвили сме обобщение на процедурата при налагане и обжалване на административно наказание. Създадена е възможност за онлайн ...

С Решение от 28.05.2020 г. на Европейския съд по правата на човека („ЕСПЧ“) България е осъдена за нарушаване на правото на г-н Йордан Антонов мирно да се ползва от своята ...

Съдебните спорове могат да бъдат прекратени след споразумение между страните и в това отношение не правят изключение от всеки друг спор. Споразумението във връзка с едно дело може да е ...

Интернет, за добро или лошо, доведе до пълна промяна в „правилата на играта“ по отношение на разпространението на информация, като демократизира публикуването и разшири възможностите за достигане до неограничен кръг ...

Настоящата статия разглежда част от правните проблеми, свързани с 3-D принтирането, и разрешенията, които дава българското право. Те са изследвани в контекста на конкретен казус, развил се на територията на ...

С Решение № 3 (Решението) на Конституционния съд („КС“) беше дадено тълкуване на Конституцията на Република България относно действието на решенията на КС, с които се обявява противоконституционност на закон, ...

Адвокат Диавена Калчева разглежда защита при уволнение от гледна точка на работниците и работодателят. За повече полезна информация за трудовоправните отношения следете нашия сайт и Facebook, LinkedIn ...

Адвокат Диавена Калчева разглежда специфичното прилагане на ДДС при онлайн услугите. За повече полезна данъчна информация следете нашия сайт и Facebook, LinkedIn ...

Съгласно Семейния Кодекс, действията на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, се допускат с разрешение ...

Настоящата статия има за цел да разгледа една тясна хипотеза, свързана с възможността лизингодател да претендира връщане на предоставена по договор за лизинг машина, в случай, че по отношение на ...

MOSS представлява режим за съкратено обслужване на едно гише за целите на отчитане на ДДС. Това е незадължителен режим, който дава възможност в определени случаи ДДС да бъде отчитан само ...

Успешното управление на всеки един бизнес предполага комплексна преценка на рисковете и предприемане на всички необходими мерки за предотвратяването им. Трудовата злополука представлява риск както за работника и/или служителя, така ...

При настъпила трудова злополука, пострадалият работник/служител може да насочи претенцията си за обезщетяване на причинените му имуществени и неимуществени вреди към работодателя; към застрахователя по задължителната застраховка „Трудова злополука“ или ...

Събрахме на едно място всички най-важни заповеди на Министъра на здравеопазването. Хронологично са изведени акцентите от заповедите. Целият текст на всяка заповед може да намерите от линка в заглавието на ...

С цел постигане на по-голяма яснота по отношение на правата на пътниците в Европейския съюз („ЕС“) и смекчаване на икономическите последици от пандемията на COVID-19 в сферата на транспорта, Европейската ...

Настоящата статия ще разгледа въпроса за приложимостта на института на непреодолимата сила по отношение на договорите за строителство в светлината на обявеното извънредно положение в Република България поради COVID-19 и ...

Част от мерките по новия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, („Закона/ът за извънредното положение“) касаят възлагането на обществени поръчки.   Законът за обществените поръчки (ЗОП) спира да се прилага за времето ...

В следствие на обявената пандемия от корона вирус (COVID-19) и като предпазна мярка редица държави наложиха противоепидемични мерки, които пряко или косвено рефлектираха върху различните туристически услуги. Организираните туристически пакети, ...

Обжалването на един ревизионен акт не спира неговото изпълнение. Лицето въпреки това  може да предотврати изпълнението като: Заплати дължимите данъци и лихви; Поиска спиране на изпълнението и предостави обезпечение. Тук ...

Адвокат Снежанка Балджиева обяснява метода на сравнимите неконтролирани цени. За още полезна данъчна информация, следете нашия сайт. Ако имате нужда от консултация, моля не се колебайте да се свържете с ...