На 4 април, 2019 г. Европейската комисия („Комисията“) публикува експертен доклад за развитието на политиката в областта на конкуренцията в дигиталната ера („Доклада/ът“). Докладът е изготвен от група от трима ...

На 10 юли 2018 г. в брой 53 на Държавен вестник („ДВ“) с Постановление № 129 от 5 юли 2018 г. на Министерския съвет бяха обнародвани изменения в Правилника за ...

Създаването на Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) е част от мерките, инициирани от Европейската комисия („ЕК”) през последните години в областта на данъчното облагане, в т.ч. ...

Със Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), приет от Народното събрание на 02.11.2017 г. и обнародван в бр. 92 от 17.11.2017 г. на „Държавен вестник“ (ДВ), бяха осъществени редица промени в ДОПК, които влизат в сила от различни дати. ...

С обнародването им в Държавен вестник бр. 86 от 27.10.2017 г., бяха въведени редица промени в Гражданския процесуален кодекс („ГПК“). Настоящата статия има за цел накратко да ги опише, както ...

При липса на документ за собственост върху недвижим имот собственикът и/или владелецът може да се обърне към нотариус, с молба да издаде констативен нотариален акт въз основа на предоставени документи, ...

Всеки потребител е заобиколен от неспиращ поток от стоки и услуги, предлагани от най-различни доставчици. За да направи избор за дадена покупка много често потребителят се доверява на утвърдена търговска ...

Какво е търговската марка? Защо тя е важна за всеки един бизнес? Как да защитим нашата търговска марка? Всеки потребител е заобиколен от неспиращ поток от стоки и услуги, предлагани ...

Търговската тайна е ценна информация на всяко предприятие, която то третира като поверителна ...

Съгласно българското законодателство съществуват две процедури за придобиване на българско гражданство чрез инвестиция – обикновена, която отнема минимум пет и половина години, и бърза, вместваща се в рамките на около ...

В началото на 2017 г. адвокатското дружество пое дело за вреди, причинени от държавата, заведено от собственика на малка фотоволтаична електроцентрала в България. По-конкретно вредите са причинени от законови изменения, ...

Изследването показва, че над 80 процента от жените в развод преживяват сериозни финансови трудности по време на и след раздялата с партньорите си. Много от тях са свързани с общи ...

В рамките на Европейския съюз („ЕС“) започва да действа режим, позволяващ използването на трансгранични правни инструменти за обезпечаване на парични искове и за ефективно изпълнение на съдебни решения за трансгранично ...

Изменения в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), във връзка с консорциумите влязоха в сила, считано от 1 януари 2017. Измененията главно се фокусират върху правилата, регулиращи приспадането на ...

В брой 97 на Държавен вестник („ДВ“) бяха обнародвани последните изменения в Закона за акцизите и данъчните складове („ЗАДС“), с чиито преходни и заключителни разпоредби бяха внесени промени в Закона ...

Брой 97 на „Държавен вестник“ обнародва изменение в Закона за местните данъци и такси (наричан по-долу „ЗМДТ“), с което се въвежда нова формула за определяне размерът на такса „битови отпадъци“ ...

В случаите, когато строеж е бил изграден без книжа и/или разрешителни, съществува правна възможност той да бъде обявен за „търпим” чрез получаване на удостоверение за търпимост. Това е административна услуга ...

Брой 105 на „Държавен вестник“ от 30.12.2016 г. обнародва Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (наричан по-долу „ТЗ“). Някои от въведените с новия закон промени засягат изискванията за ...

Законът за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (наричан по-долу „ЗЮЛНЦ”) беше обнародван наскоро. Той влиза в сила от 1 януари 2018 г. В ЗЮЛНЦ ...

На 12 юли 2016 г. Европейската комисия официално съобщи, че страните членки на Европейския съюз („ЕС“) приемат споразумението със САЩ, известно като „Щит за личните данни в отношенията между ЕС ...

В брой 11 на Държавен вестник („ДВ“) от 09.02.2016 г. беше обнародвана Наредбата за условията и реда за сертифициране на „балнеолечебен (медикъл СПА) център“, „СПА център“, „уелнес център“ и „таласотерапевтичен ...

На 14 април 2016 г. Европейският парламент прие новия Общ регламент относно защитата на данните („Регламентът”). Регламентът цели да създаде последователен режим във всички страни членки, чрез замяната на досегашната ...

Европейската комисия публикува серия от реформи в областта на авторското право за целите на Цифровия единен пазар (“ЦЕП”). Една от реформите е проекта за Регламент относно трансграничната преносимост на услугите ...

В брой 94 и 95 за 2015 г. на Държавен вестник („ДВ“) бяха обнародвани последните изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане („ЗКПО“) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс („ДОПК“). С преходните ...