От гледна точка на потребителите, непоисканите търговски съобщения или т.нар. „СПАМ“, са нежелана форма на комуникация, най-често с рекламно съдържание. От гледна точка на търговците, тези съобщения са съвременно средство ...

Едно от основните права, част от съдържанието на правоотношението между акционерното дружество (АД) и членовете на съветите му, е правото на възнаграждение на последните. Статията разглежда начина, по който се ...

Административните съдилища в страната имат разнопосочна практика относно възможността за спиране на изпълнението на действието на Акт за регистрация по ЗДДС („АР“) и на Акт за дерегистрация по ЗДДС („АД“), ...

Връзката между администратора и обработващия данни и разпределението на съответните роли при обработването на лични данни е една от най-обсъжданите теми при прилагането на ОРЗД. Много доставчици на услуги са ...

В случай на отмяна на полет и престой за една или повече нощи, въздушният превозвач е длъжен да предложи безплатно настаняване в хотел на засегнатите пътници. Отговаря ли въздушният превозвач ...

Обща характеристика и нормативна уредба Особеният залог е един от способите за обезпечаване изпълнението на правни задължения. Правният режим на особеният залог се съдържа в Закона за особените залози („ЗОЗ) ...

Съдът на Европейския съюз („Съдът”) се е произнесъл с Решение от 16.09.2020 г. по интересен случай на отказ на право на приспадане на ДДС за получени доставки за строителни работи ...

Законът за собствеността (ЗС) предвижда, че при сгради в режим на етажна собственост, общи за всички собственици са както дворът, така и земята, върху която е построена сградата. Важни с ...

Върховния касационен съд разпореди вписване на съдебно решение в полза на длъжник, след като самият той е бездействал. Казусът е бил разгледан след отказ за отбелязване на решение от страна ...

Фактическа обстановка: През 2012 г. е изготвен и одобрен ПУП-ПРЗ на поземлен имот – земеделска земя, за изграждане на ФвЕЦ, в рамките на процедура за промяна на предназначение на земеделска ...

На Ваш въпрос относно това законно ли би било учредяването на право на строеж върху земеделска земя преди промяната на предназначението ѝ, отговорът ни най-общо и кратко е „да“. Аргументите ...

Какъв е порокът на съдебния акт – непълнота или очевидна фактическа грешка(„ОФГ“), когато в рамките на заповедно производство по реда на чл. 410 и сл. от ГПК в заповедта за ...

Всеки служител по трудов договор има право на платен годишен отпуск от поне четири седмици (двадесет работни дни). Забранено е компенсирането на неизползван платен годишен отпуск с парично обезщетение, освен ...

Въпросът за неравноправния характер на клаузите се поставя при наличието на потребителски договор, сключен между търговец и потребител по смисъла на § 13, т. 1 ДР от Закона за защита ...

В момента доста актуална тема е събирането на глоби при преминаване на границата. Подготвили сме обобщение на процедурата при налагане и обжалване на административно наказание. Създадена е възможност за онлайн ...

С Решение от 28.05.2020 г. на Европейския съд по правата на човека („ЕСПЧ“) България е осъдена за нарушаване на правото на г-н Йордан Антонов мирно да се ползва от своята ...

Съдебните спорове могат да бъдат прекратени след споразумение между страните и в това отношение не правят изключение от всеки друг спор. Споразумението във връзка с едно дело може да е ...

Интернет, за добро или лошо, доведе до пълна промяна в „правилата на играта“ по отношение на разпространението на информация, като демократизира публикуването и разшири възможностите за достигане до неограничен кръг ...

Настоящата статия разглежда част от правните проблеми, свързани с 3-D принтирането, и разрешенията, които дава българското право. Те са изследвани в контекста на конкретен казус, развил се на територията на ...

С Решение № 3 (Решението) на Конституционния съд („КС“) беше дадено тълкуване на Конституцията на Република България относно действието на решенията на КС, с които се обявява противоконституционност на закон, ...

Адвокат Диавена Калчева разглежда защита при уволнение от гледна точка на работниците и работодателят. За повече полезна информация за трудовоправните отношения следете нашия сайт и Facebook, LinkedIn ...

Адвокат Диавена Калчева разглежда специфичното прилагане на ДДС при онлайн услугите. За повече полезна данъчна информация следете нашия сайт и Facebook, LinkedIn ...

Съгласно Семейния Кодекс, действията на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, се допускат с разрешение ...

Настоящата статия има за цел да разгледа една тясна хипотеза, свързана с възможността лизингодател да претендира връщане на предоставена по договор за лизинг машина, в случай, че по отношение на ...