Съпругът/съпругата Ви е съсобственик на поземлен имот, заедно с друго лице, когато Вие и съпругът Ви решавате да строите върху същия този имот, например къща. Започвайки строежа обаче, съпругът Ви ...

Това решение на Съда на Европейския съюз (СЕС) от май 2023 г. изяснява евентуалното значение на бракуването на стоки, настъпило след справка-декларация по ДДС, и в кои случаи данъчнозадълженото лице ...

Хранителните добавки придобиват все по-голяма популярност на българския пазар. Интересът към тях нараства експоненциално с откриването на нови хранителни продукти и съставки, които да подпомагат всеки от нас в стремежа ...

В последно време, в практиката  възникват казуси, при които биват обжалвани документи, издадени от държавни органи, в частност – органи по приходите. Става дума за заповеди за възлагане на ревизия, ...

Въпросите за наследяването на дружествени дялове/акции на дружества, регистрирани в България, са често срещани и важни. Те са сложни за решаване и многообразни като проблеми. Българското право може да бъде ...

Настоящата статия има за цел да разгледа възможностите за получаване на обезщетение за претърпени от физически или юридически лица вреди в специфичната хипотеза на обжалване на ревизионни актове по административен ...

Проблемът с придобиването на българско гражданство по произход е актуален, особено през последните години, през които политическите и демографски проблеми на държавите налагат промени в глобалната конюнктура. Все по-често с ...

Кумулативното запечатване на търговски обект и налагането на имуществена санкция от данъчните органи за неиздаване на касов бон от страна на лице, регистрирано по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС), ...

Обработката на лични данни е изключително отговорна задача, особено когато става дума за по-чувствителни лични данни, както определено в Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламентът“). Информацията, свързана със здравословното състояние на човек, ...

Законът за местните данъци и такси (ЗМТД, „Законът“) е нормативната база, съгласно която се декларират и облагат с данъци различните видове недвижимите имоти. Въпреки че Законът предвижда  възможност едно предприятие ...

Ако сте дружество, регистрирано по Закона за данък добавена стойност („ЗДДС“) и предстои да сключите договор за изграждане на фотоволтаична централа (“ФЕЦ”) на територията на друга държава членка на ЕС, ...

В решение от м. февруари 2023 г. Административен съд-София град (АССГ) прогласява ревизионен акт за нищожен. АССГ счита основанието за възлагане на конкретната ревизия за противоречащо на Конституцията и предлага ...

На 8 април 2022 г. е приет Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението ...

Директивата за отчитането на предприятията във връзка с устойчивото развитие („ДОПУР“) е една от мерките, предвидени във финансовия пакет за устойчивост, приет на 21.04.2021 г. Тази директива разширява обхвата на ...

Не е новост, че Европейският съюз се е ориентирал към въвеждането на обща, координирана уредба за държавите членки по отношение на оповестяването на нефинансова информация. В тази насока е приета ...

Според Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) недвижимите имоти се облагат с местен данък. Съгласно разяснение на Националната агенция за приходите № 3-568 от 10.05.2021 г., облагането следва да ...

Върховният административен съд („ВАС“) е отправил преюдициално запитване до Съда Европейския съюз („СЕС“) във връзка обществена поръчка на договаряне с един участник. Запитването е отправено по адм. ело № 12052/2020 ...

Материята, касаеща производството и/или търговията с медицински изделия освен, че привлича все по-широк интерес, разкрива и редица особености относно правните режими, под които следва да бъдат подведени тези изделия. В ...

Настоящата статия цели накратко да онагледи процедурата за издаване на разрешение за пребиваване с цел упражняване на висококвалифицирана дейност тип „Синя карта на ЕС“ за чужденци в Република България. С ...

Тема на настоящата статия е предварителният договор, който намира широко приложение поради множеството си удобства и пригодността му към сегашните обществено-икономически отношения. Уредба на предварителния договор Основната материалноправна уредба на ...

Не веднъж сме писали за облагането на доходи от крипто. Но с развитието на виртуалните инвестиции този въпрос става все по – актуален и все повече хора участват във виртуалния ...

Важна част от регистрацията на едно физическо или юридическо лице, което извършва търговска дейност, която често бива пропускана е специалната регистрация по чл. 97а от ЗДДС. Всички знаят правилото, че ...

Европейска пенсия Всеки гражданин на държава-членка на Европейския съюз (ЕС), който е работил на територията на повече от една държави-членки и е придобил осигурителен стаж в съответните държави има право ...

Във време, в което сред основните теми в ежедневието ни е зеленият сертификат, бихме искали да Ви запознаем със зелените сертификати, съществували години преди началото на пандемията. Те са едно ...