На 10.01.2020 г. излезе ново указание на НАП във връзка с особено силно дискутираната, в последно време, разпоредба на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС относно задължителната регистрация на лица, ...

В края на 2019 г. беше обявен публично проект на новия Закон за земеделските земи, който цели да усъвършенства регламентацията по отношение на собствеността, ползването и управлението на земеделските земи. ...

В края на месец ноември беше направена промяна в Закона за административните нарушения и наказания, с която се  регламентира, че страните имат право на присъждане на разноски. Това е отдавна ...

На 12.12.2019 г. на първо гласуване бяха приети промени в Закона за защита на потребителите („ЗЗП“). Измененията целят хармонизация на националната правна уредба с Регламент (ЕС) 2017/2394 относно сътрудничеството между ...

Във връзка с Указ № 317 на Президента на Република България, задължителното отчитане на задължените лица чрез Националната информационна система за отпадъците се отлага за 01.01.2021 г. това се случва ...

В областта на корпоративното подоходно облагане се регулира трансфера на активи или дейности към друга част на дадено предприятие, разположена извън страната. Предвиждат се още специфични правила за определяне на ...

На 06.12.2019 г. бяха обнародвани изменения и допълнения в ЗКПО. С приетите промени се изменя ЗДДС. В сферата на ДДС се въвежда режим складиране на стоки до поискване, изрично се ...

Промени при акцизната ставка за цигарите Акцизната ставка на пропорционалния акциз при продажба на цигари в условията на чл. 18, aл. 3 от Закона за безмитната търговия и при подадено ...

Изключени от общото задължение за публикуване на годишен финансов отчет са: бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и еднолични търговци, които не са ...

Промени на легалните дефиниции, които биха могли да дадат отражение на облагането на едно лице. „Ликвидационен дял“ е разпределението на дял от имуществото от едно лице при прекратяването му в ...

Деклариране на данни за недвижими имоти Относно новопостроените сгради Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл. ...

С изменение в Закона за обществените поръчки Народното събрание отложи въвеждането на задължението ЦАИС ЕОП, което бе предвидено за 01.11.2019 г. Задължителното въвеждане ще се реализира по график, приет с ...

На 25 ноември 2019 г. Националната агенция за приходите проведе открита обществена дискусия с представители на различни счетоводни и търговски организации. На срещата присъства г-жа Доника Илиева, която е специализирана ...

Въвежда нов ред за обезщетяване на претърпени вреди от физически и юридически лица при нарушаване на правото на Европейски съюз („ЕС“) от страна на държавата. Съгласно гласуваните на второ четене ...

През месец ноември Народното събрание  промени правилата за издаване и получаване на  документи за самоличност.   От 12 Ноември 2019 г.:  ще можем да подадем Заявление за временно удостоверение за напускане на Република България  в ОДМВР/Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) ...

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ участва като учредител на Асоциация за производство, търговия и съхранение на електроенергия. Адвокат Росица Вучева, заедно с останалите учредители на сдружението сформираха и първия ...

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД на ЗКПО) беше приет на първо четене на 06.11.2019 г. Той съдържа данъчни правила, които ограничават ...

Промените в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) от месец септември, 2018 г. доведоха до множество дискусии и противоречия както в теорията, така и в практиката. След като Конституционният съд беше сезиран от ...

Главна инспекция по труда  има задължения да осъществява контрол, свързан с изпълнение на задължението на работодателите да назначават на работа хора с трайни увреждания  съобразно  квотите по чл. 38, ал. 1 от ...

Екипът на „Илиева, Вучева и Ко.“ надгради своите познания и умения в областта на трансферното ценообразуване, като взе участие в семинар на тема „Трансферно ценообразуване. Нови правила за документиране на ...

Агенцията по обществени поръчки официално обяви най-важните дати при поетапното въвеждане на ЦАИС ЕОП, която има за цел да постигне цялостно електронно възлагане на обществени поръчки. ЦАИС ЕИО е комплексна ...

Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” бе класирано от World Tax, справочник на водещи световни правни кантори и фирми, които се занимават с данъчно право. Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и ...

Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” бе класирано от IFLR1000, справочник на водещи световни финансови и корпоративни правни кантори и адвокати.   Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” бе класирано за ...

Нa 23 октомври 2019 г. Европейската комисия публикува своя доклад относно третия годишен преглед на функционирането на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ („Щита“). В доклада ...