Закон за корпоративното подоходно облагане Законът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) е приет от 48-ото Народно събрание на 6 декември 2022 г. Основните промени ...

Устойчивите практики, свързани с все по-изявените климатични промени навлизат в ежедневието ни и съответно намират отражение в законодателството ни. В тази сфера е и приетата от Министерството на регионалното развитие ...

На 03.11.2022 г. Министерският съвет одобри проект за Закон за несъстоятелност на физическите лица. Приемането на настоящия законопроект се изисква от Европейската комисия, за да одобри плана за възстановяване и ...

Министерски съвет прие Наредба за условията и реда за издаване, продължаване и отнемане на сертификат за високотехнологичен и/или иновативен проект („Наредбата“), наречен „Стартъп Виза“. Тя представлява основание за пребиваване на ...

На 19.10.2022 г. в Народното събрание бе внесен за разглеждане и гласуване на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ). С ...

Енергетиката е сфера, която бързо се развива и променя. Това ясно се вижда и от факта, че три нови законопроекта в нея са внесени за разглеждане в Народното събрание. Два ...

Думата „предприемач“ намира все по-честа употреба, но към момента в актуалното ни законодателство все още няма уредба, която да дава дефиниция за понятието или да урежда дейността на предприемачите. Именно ...

На 10.11.2022 г. в Народното събрание бе внесен за разглеждане и гласуване законопроект за допълнение и изменение на Закона за електронната търговия. С приемането на Акта за цифровите услуги, Европейският ...

На 24.10.2022 г. в Народното събрание беше внесен законопроект за Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Предложеният законопроект транспонира Директива (ЕС) 2019/1937 на ...

На 28.10.2022 г. в Народното събрание беше внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България. Законопроектът цели да въведе промени, които да попълнят празнотите в ...

С новия законопроект за Закон за изменение и допълнение на Търговския закон, одобрен с Решение № 755 от 11.10.2022 г. на Министерски съвет, се цели цялостно повишаване на ефективността на ...

Основна част от промените, предвидени в законопроекта за Закон за изменение и допълнение на Търговския закон, одобрен с Решение № 755 от 11.10.2022 г. на Министерски съвет, се отнасят до ...

На 27.10.2022 г. в Народното събрание бе внесен за разглеждане и гласуване на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ГПК). С него се цели ускоряване ...

В тълкувателно решение №6 от 27.10.2022 г. Върховният административен съд постанови, че органите по приходите нямат правомощието да констатират съществуването на трудови правоотношения, прикрити от привидни граждански договори по ЗЗД, ...

Уредба на ниво ЕС Правна рамка на национално ниво по отношение на колективното финансиране (познато още като „краудфъндинг“ или “crowdfunding”) съществува в някои държави-членки. Предвид различията в уредбата на обаче, ...

IFLR1000 е справочник на водещи световни финансови и корпоративни правни кантори и адвокати. Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” бе класирано за поредна година сред адвокатските кантори в България в ...

Народното събрание прие изменения и допълнения в Кодекса на труда (,,КТ“), с които в националното ни законодателство се транспонират няколко директиви на Европейския парламент и на Съвета. Промените влизат в ...

В портала за обществени консултации на Министерски съвет (МС) е публикуван проект за изменение на Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на отделните видове ...

Законопроект предвижда промени, които да легализират дистанционната работа на общите събрания при юридическите лица с нестопанска цел. Промяната идва да отрази фактическите промени, настъпили в обществото ни поради COVID 19 ...

На 15.06.2022 г. в Народното събрание е внесен законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон („ЗИД на ТЗ“), с който се предлага да бъде създадена непозната до момента правна ...

Европейският комитет по защита на данните публикува за обществена консултация нови Насоки 04/2022 за изчисляването на глоби. След провеждането на обществена консултация, чиито краен срок е 27 юни 2022 г., ...

В тълкувателно решение № 4/2022 г. на Върховния административен съд (ВАС), което може да откриете тук, ВАС реши, че обхватът на солидарната отговорност по чл. 177 Закона за данъка върху ...

Търговската колегия на Върховния касационен съд ще решава въпрос, касаещ защитата на  интелектуалната собственост Общото събрание на търговската колегия (ОСТК) на Върховния касационен съд (ВКС) образува ново тълкувателно дело, което ...