В свое съвсем скорошно решение, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) внесе допълнителна яснота по отношение на застрашаващите конкуренцията на свободния пазар споразумения и неотделимите от този въпрос понятия за ...

Въпросът дали е допустимо начисляването на лихва върху лихва в договорни отношения с участие на физически лица е разглеждан многократно в съдебната практика. В нея последователно се приема, че уговорката ...

От 1 юли 2021 г. търговците, извършващи онлайн продажби в Европейския съюз (ЕС), ще се регистрират изцяло електронно по ДДС. Новият режим ще позволява на онлайн търговците по електронен път ...

Екипът на Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ инициира и проведе успешно първата процедура в България за придобиване на Синя карта на ЕС по новия ред. Считано от 01.06.2021 г. ...

Считано от 1 октомври 2020 г. всички небитови потребители на електрическа енергия, включително и тези, чиито обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение трябва да закупуват електроенергия ...

IFLR1000 е справочник на водещи световни финансови и корпоративни правни кантори и адвокати. Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” бе класирано за поредна година сред адвокатските кантори в България в ...

През месец март си партнирахме с Фондация „Окрилена“. Благодарение на тяхната организация и на съпричастността на нашите колеги се събраха средства от продадените мартенички. Средствата бяха използвани за оборудване на ...

Задълженията за данъци, осигурителни вноски и лихви са публични задължения. Данъчно-осигурителният процесуален кодекс (ДОПК) съдържа условията и реда за принудителното им събиране от публичен изпълнител. Публичните задължения се погасяват с ...

В своето решение № 247 от 25.02.2020 г. по гр. д. № 3200/2018 г., Върховният касационен съд внася яснота по въпросите за законоустановената форма при едностранното увеличение на трудово възнаграждение ...

С Решение № 4 от 20.04.2021 г. Конституционният съд на Република България обяви за противоконституционна разпоредбата на § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за допълнение на Закона ...

Legal500 съществува повече от 20 години и е една от най-големите правни директории в света. Кантората е препоръчана в следните области в България: Търговско право, корпоративно право, сливания и придобивания ...

В тълкувателно решение от 01.02.2021 г. Върховният касационен съд („ВКС“) разгледа прекратяването на трудов договор от работодателя, когато: служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа; е ...

Отговорността на управители и прокуристи за данъци и осигуровки на задълженото дружество включва и лихвите. Това постанови Върховният административен съд („ВАС“) в свое Тълкувателно решение от 29.03.2021 г. Тълкувателното решение касае ...

С изменения в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), обнародвани на 12.03.2021 г., бяха въведени промени в уредбата на визите. Идеята на нововъведенията е осигуряване на улеснен достъп до ...

С изменения в Закона за българското гражданство (ЗБГ) и Закова за чужденците в Република България (ЗЧРБ) Народното събрание окончателно реши да запази възможността за придобиване на българско гражданство и разрешение ...

На 12.03.2021г. бе обнародван нов Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Промяната се налага във връзка с допълнение на задължените субекти по ЗМИП, ...

Промените в Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) са обнародвани в Държавен вестник, бр. 17 от 26.02.2021 г. и влизат в сила от деня на обнародването им, с изключение на ...

Службата по интелектуална собственост на ЕС (EUIPO) отвори втория прозорец за кандидатстване по Фонд за интелектуална собственост за малки и средни предприятия. Той ще е отворен до края на март ...

Промените са въведени в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги („Наредбата“), а именно:   Командироването от български ...

Комисията по заетост и социални въпроси към Европейския парламент предлага създаването на нова директива („Проекта/ът“), която гарантира правото на откъсване от работа на работещите в Съюза. Повод за въвеждането на ...

Въвежда се възможността за двустранно сътрудничество – между синдикалните организации и организациите на работодателите по въпросите на: трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения; осигурителните отношения и жизненото равнище. Прецизирано ...

2021 г. започва с реформа в Имотен регистър. Промените са въведени с Правилника за вписванията. Най-значимото нововъведение е въвеждането  на нови електронни услуги. По отношение на искането на справки по ...

Министерски съвет прие нови правила за финансовата помощ за справяне с последиците от COVID-19  в сила от 01.01.2021 г. За изплащане на средства могат да кандидатстват работодатели, които са декларирали ...

Промените в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) влизат в сила от 23 декември 2021 г. Te целят цялостно обновяване на закона чрез осъвременяване на уредбата на някои традиционно съществуващи институти в областта на административното ...