Публикувани са документи към процедурата „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Те предвиждат безвъзмездна помощ в размер от 30 000 лв. до 100 000 ...

Европейската комисия реши да отложи влизането в сила на две мерки на ЕС за данъчно облагане, за да вземе предвид трудностите, с които се сблъскват предприятията и държавите-членки в момента заради коронавируса. ...

На 10.06.2020 г. Народното събрание прие на второ четене изменения на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), с които ставката за облагане с данък добавена стойност (ДДС) се намалява ...

През месец май беше представен за обществено обсъждане проект за изменение на Закона за устройство на територията („ЗУТ“). С новите промените се предвижда създаването на единен електронен публичен регистър по ...

Агенцията за обществени поръчки съобщи за обновяване на Централизираната автоматизирана система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), като обновяването до новата версия е било извършено на 02 май 2020 г.  С ...

На 18 май 2020 г., Агенцията по обществени поръчки съобщи, че считано от 14 юни 2020 г. Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е задължителна за ползване ...

Народното събрание прие промени в Закона за здравето, чрез който се променя и допълва Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Законът вече ще обхваща и преодоляване ...

На 13 май 2020 г. извънредното положение беше заменено от „извънредна епидемична обстановка“. Тя ще продължи от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г. През този период ще ...

Официално бяха обнародвани последните промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел („ЗТРРЮЛНЦ“). Приемането на заявените за обявяване  годишни финансови отчети („ГФО“) и годишни ...

Legal500 съществува повече от 20 години и е една от най-големите правни директории в света.  Кантората е препоръчана в следните области в България:  Търговско право, корпоративно право, сливания и придобивания  Разрешаване на спорове  Проекти и публично-частно ...

Според новите правила въведени заявки за марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение до влизането в сила на ЗМГО на 17 декември 2019 г., както и ...

Управителният съвет на Българската народна банка утвърди представения от Асоциацията на банките в България (АББ) проект на Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им ...

С цел намаляване административната тежест върху бизнеса и създаването на нормативна основа за въвеждане на Централизирана административна информационна система („ЦАИС“) „Единна входна точка“ към Агенцията по вписванията („АВ“), са предложени ...

На 2 април 2020 Европейската комисия („Комисията“) предложи нов инструмент във връзка с последствията от пандемията Covid-19 – Европейски инструмент за временна подкрепа за смекчаване на рисковете от безработица при извънредно положение „SURE” („Инструмента/ът“).   Чрез ...

На 9 април 2020 г., Държавен вестник публикува измененията и допълненията в Закона за мерки и действия по време на извънредното положение. Основни изменения: Определен списък на съдебните дела, които ...

НАП излезе с официално указание по прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, във връзка със срокове по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и материалните данъчни закони. ...

Вчера, на извънредно заседание, Правителството прие Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното ...

Новоприетият Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание („Закона/ът“), предвижда няколко изменения в Кодекса за социалното ...

На 23 март 2020 г., Народното събрание прие Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. На следващия ден законът беше обнародван в Държавен вестник. С този закон ...

Удължават се следните срокове: 09.2020 г. – за публикуване на годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади; 06.2020 г. – за подаване на декларациите в случаите на липса ...

Обновена на 24 март 2020 г. На 23 март 2020 г., Народното събрание прие Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. На следващия ден законът беше обнародван ...

Обновена на 24 март 2020 г. На 23 март 2020 г., Народното събрание прие Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. На следващия ден законът беше обнародван ...

В отговор на глобалната пандемия GLOBALAW събра специален екип от адвокати, които да подкрепят клиентите с трансгранични и местни правни въпроси, породени от COVID-19. Тъй като новият коронавирус COVID-19 продължава ...

На 20 март бяха приети по-ограничителни противоепидемични мерки срещу COVID-19. Новите мерки влязоха в сила от 00:00 часа на 21 март. ⚠️⚠️⚠️Какво предвиждат новите мерки? ❌Преустановяват се посещенията на паркове, ...