Главна инспекция по труда  има задължения да осъществява контрол, свързан с изпълнение на задължението на работодателите да назначават на работа хора с трайни увреждания  съобразно  квотите по чл. 38, ал. 1 от ...

Екипът на „Илиева, Вучева и Ко.“ надгради своите познания и умения в областта на трансферното ценообразуване, като взе участие в семинар на тема „Трансферно ценообразуване. Нови правила за документиране на ...

Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” бе класирано от World Tax, справочник на водещи световни правни кантори и фирми, които се занимават с данъчно право. Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и ...

Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” бе класирано от IFLR1000, справочник на водещи световни финансови и корпоративни правни кантори и адвокати.   Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” бе класирано за ...

Нa 23 октомври 2019 г. Европейската комисия публикува своя доклад относно третия годишен преглед на функционирането на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ („Щита“). В доклада ...

През лятото ( в брой 64/13.08.2019 г. на Държавен вестник) бяха въведени промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс („ДОПК“), с които се уреждат задължителни правила за документация на трансферно ценообразуване. Представяме ...

В своето становище Комисията за защита на личните данни („КЗЛД“) дава отговор на въпроса „За какъв срок работодателят следва да съхранява личните данни на участниците в процедурите по набиране и подбор ...

През декември 2017 г., Европейската комисия приветства постигнатото между държавите-членки съгласие относно нови правила, които включват подробни мерки, необходими за опростяване на правилата за ДДС при продажби на стоки онлайн ...

Комисията за защита на личните данни („КЗЛД”) се произнесе със становище по три обществено значими въпроса. На първо място, със становище от 27.05.2019 г. КЗЛД постанови, че за лечебните заведения, ...

След задълбочения анализ на съществуващите правила за потребителите, проведен от Европейската комисия през 2017 г., се установи, че действащото законодателство на Европейския съюз („ЕС“) за защита на потребителите работи добре, ...

Трета промяна на Наредба № Н-18 от 2006 г. влиза в сила от деня на обнародването й в Държавен вестник – 2 юли 2019 г. за регистриране и отчитане чрез ...

На 27.06.2019 г. влиза в сила новият Регламент (ЕС) 2019/881, който касае основна тема за съвременното общество – киберсигурността. Регламентът урежда въпроса с киберсигурността в две насоки: Увеличава правомощията на ...

Съгласно Наредба № 1 от 08.05.2019 г. доставчиците на медийна услуга ежегодно до 30 юни следва да подават в Министерството на културата декларация по образец, идентифицираща действителния им собственик. Декларацията ...

Канада се присъедини към три договора на Световната организация за интелектуална собственост, които насърчават използването на търговски марки в световен мащаб.  На 17 юни 2019 г. Протоколът относно Мадридската спогодба за ...

На 05.06.2019 г. на първо четене бяха приети изменения и допълнения на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс („ДОПК“), изразяващи се в създаването на правила за разрешаване на спорове, възникнали между Република България ...

Предвиждат се промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс („ДОПК“) относно документацията за трансферното ценообразуване. Законопроектът за изменение на ДОПК има за цел предотвратяване на възможностите за отклонение от данъчно облагане и ...

Приети са изменения на Наредба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен регистър. Основните такива са свързани с регламентиране на условията, реда и сроковете за получаване на информация от ...

В скорошни свои решения, на първо място, Комисията констатира, че е неправилно твърдението, че думите „биологичен“/„органичен“ и „натурален“ са синоними. Конкретно по отношение на земеделските суровини и произведените от тях ...

В началото на месец Юни, в Народно събрание беше внесен за обсъждане Проект на изцяло обновения Закон за марките и географските означения. Вносител на проекта е Министерски съвет, а приемането ...

Законът за хората с увреждания и Правилникът за прилагането му въведоха нови изисквания за работодателите, при които работят над 50 работници/служители. В зависимост от броя на работниците и служителите в ...

Облекчава се режима за деклариране на действителен собственик. Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението за деклариране възниква: ако действителните ...

С новия Закон за защита на търговската тайна („ЗЗТТ“) са въведени в българското законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/943 относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговска тайна). Целта ...

Legal500 съществува повече от 20 години и е една от най-големите правни директории в света. Кантората е препоръчана в следните области в България: Търговско право, корпоративно право, сливания и придобивания ...

На 14 март 2019 г., Комисията за регулиране на съобщенията прие Решение № 112 за приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър, във връзка с Решение 243/2012/ЕС на ...