На 26.09.2023 г. Народното събрание прие на второ четене важни промени в Кодекса на труда (КТ). Съгласно взетите решения, считано от 01.06.2026 г. хартиената трудова книжка окончателно ще отпадне и ...

Народното събрание прие на първо четене промяна в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), целяща внасяне на облекчение на данъчно задължените лица за местен данък, в случаите на промяна ...

На 26.07.2023 г., в Държавен вестник, бр. 64 са обнародвани изменения в Закона за осoбените залози. С приетите промени се въведе възможност вписване, заличаване и обявяване в Централния регистър на ...

IFLR1000 е справочник на водещи световни финансови и корпоративни правни кантори и адвокати. Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” бе класирано за поредна година сред адвокатските кантори в България в ...

Ежегодно ITR World Tax класира специалисти от водещи данъчни фирми от целия свят. В него се включват адвокатски кантори, консултантски фирми и консултантски екипи, за да се обхване възможно най-пълно ...

С цел разширяване на санкциите срещу Русия, Съветът на Европейския съюз прие Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 година за изменение на Регламент (EС) № 833/2014 ...

Народното събрание прие изменения в Търговския закон, с които се променят ограниченията за заемане на управленски позиции в търговските дружества. Досегашното ограничение за управители и членове на съвети за заемане ...

В началото на юли 2023 г., Европейската комисия прие своето решение относно адекватното ниво на защита във връзка с Рамката за защита на личните данни между ЕС и САЩ. В ...

На 14.07.2023 г. в Държавен вестник беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗИД на ЗМИП, „Законът“), приет на 29.06.2023 г. от ...

На 10 май 2023 г. Министерският съвет внесе проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост. На 17 май 2023 г. група народни представители ...

След приемането на Закона защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („Закона“, ЗЗЛПСПОИН) на 27.01.2023 г. и влизането му в сила на 04.05.2023 г., Комисията за ...

Европейския комитет по защита на данните представя Ръководство по защита на данните, което да помогне компетентността на малките предприятия, относно спазване изискванията за защита на данните, като повиши осведомеността им ...

Legal500 съществува повече от 30 години и е една от най-големите правни директории в света. Кантората е препоръчана в следните области в България: Търговско право, корпоративно право, сливания и придобивания ...

Открийте последните промени в областта на защитата на данните. Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) издаде актуализирани насоки (Версия 2.0) относно уведомяването за нарушения на сигурността на личните данни, ...

С развитието на технологиите все повече термини навлизат в ежедневието ни и понякога е трудно да им дадем точно определение или да разграничим някои сходни такива едно от друго. Комисията ...

Проект за закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („Закона“) се внася не веднъж за разглеждане в народното събрание, поради необходимостта от синхронизиране на ...

Закон за корпоративното подоходно облагане Законът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) е приет от 48-ото Народно събрание на 6 декември 2022 г. Основните промени ...

Устойчивите практики, свързани с все по-изявените климатични промени навлизат в ежедневието ни и съответно намират отражение в законодателството ни. В тази сфера е и приетата от Министерството на регионалното развитие ...

На 03.11.2022 г. Министерският съвет одобри проект за Закон за несъстоятелност на физическите лица. Приемането на настоящия законопроект се изисква от Европейската комисия, за да одобри плана за възстановяване и ...

Министерски съвет прие Наредба за условията и реда за издаване, продължаване и отнемане на сертификат за високотехнологичен и/или иновативен проект („Наредбата“), наречен „Стартъп Виза“. Тя представлява основание за пребиваване на ...

На 19.10.2022 г. в Народното събрание бе внесен за разглеждане и гласуване на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ). С ...

Енергетиката е сфера, която бързо се развива и променя. Това ясно се вижда и от факта, че три нови законопроекта в нея са внесени за разглеждане в Народното събрание. Два ...

Думата „предприемач“ намира все по-честа употреба, но към момента в актуалното ни законодателство все още няма уредба, която да дава дефиниция за понятието или да урежда дейността на предприемачите. Именно ...