В Държавен вестник са обнародвани последните изменения в Закона за местните данъци и такси („Закона/ът“). Основната промяна е свързана с възможност за облекчаване на последиците от COVID-19. Общинският съвет може ...

Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина на Министерски съвет от 2000 г. („Наредбата”) е изменена, считано от 31.07.2020 г., както следва: Пътните разходи Пътните разноски ще се поемат от изпращащата ...

На 23.07.2020 г. за гласуване в Народното събрание беше внесен законопроект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите („Законопроекта/ът“). Със Законопроекта се предлага създаването на ...

На 21.04.2020 г., Европейският комитет по защита на данните прие ‘’Насоки 03/2020 относно обработването на данни за здравословното състояние за целите на научните изследвания в контекста на пандемията от COVID-19’’ ...

С решение от 25.06.2020 г. Съдът на Европейския Съюз („СЕС“) се произнесе за изискванията за достъп до информация за алтернативно решаване на спорове при използване на уебсайтовете. Производството е образувано ...

В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина („Закона/ът“) се прецизира процедурата по съвместна координация в дейностите по контрол върху лекарствените продукти на Изпълнителната агенция по лекарствата („ИАЛ“) и регионалните ...

Със законопроект Народното събрание предвижда промени в ЗЗД, с които да отпадне фигурата на “вечния длъжник”. Създава се нов член, който обявява, че с изтичането на десетгодишна давност се погасяват ...

Въпросът относно защита на физическите лица при обработването на лични данни е актуален отново поради ново решение на Съда на Европейския Съюз (СЕС) от 16.07.2020 г. Производството се е развило ...

С промените се въвеждат мерки по прилагането на регламент 1129 на Европейския парламент и на Съвета  от 14 юни 2017 година и се отменя предишната Директива 2003/71 /ЕО .Със закона ...

Европейската комисия (Комисията) публикува своята оценка на въздействието за възможното приемане на регламент, който ще въведе нов инструмент за проучване на пазара. Новият инструмент би позволил на Комисията да разследва ...

Комисията за финансов надзор („КФН“) прие нова Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници („Наредбата“), с която се постига по-ясна и детайлна уредба относно ...

Повод за повдигане на въпроса относно незаконното разпространение на съдържание в онлайн платформата YouTube бе ново решение на Съда на Европейския съюз („СЕС“) от 09.07.2020 г. Производството е образувано между ...

С решение от месец юни 2020 г. Съдът на Европейския съюз (Съдът) потвърди основни принципи на облагането с ДДС за държавите членки. Решението е постановено в отговор на запитване на ...

Повод за повдигане на въпроса относно отглеждането на деца с увреждания в друга държава-членка бе ново решение на Съда на Европейския Съюз (СЕС) от 12.03.2020. Производството се е развило между ...

С изменения в Закона за енергетиката, приети от Народното събрание през юни 2020 г., бяха въведени съществени изменения по отношение на пазара на електроенергия в Република България. С тези промени ...

Агенцията по обществени поръчки поддържа списък на стопанските субекти, за които е доказано, че са допуснали нарушения при възлагане или изпълнение на обществени поръчки съгласно чл. 57, ал. 4 от ...

На 3 юли 2020 г. в Държавен вестник беше публикувана новата наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на ...

Публикувани са документи към процедурата „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Те предвиждат безвъзмездна помощ в размер от 30 000 лв. до 100 000 ...

Европейската комисия реши да отложи влизането в сила на две мерки на ЕС за данъчно облагане, за да вземе предвид трудностите, с които се сблъскват предприятията и държавите-членки в момента заради коронавируса. ...

На 10.06.2020 г. Народното събрание прие на второ четене изменения на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), с които ставката за облагане с данък добавена стойност (ДДС) се намалява ...

През месец май беше представен за обществено обсъждане проект за изменение на Закона за устройство на територията („ЗУТ“). С новите промените се предвижда създаването на единен електронен публичен регистър по ...

Агенцията за обществени поръчки съобщи за обновяване на Централизираната автоматизирана система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), като обновяването до новата версия е било извършено на 02 май 2020 г.  С ...

На 18 май 2020 г., Агенцията по обществени поръчки съобщи, че считано от 14 юни 2020 г. Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е задължителна за ползване ...

Народното събрание прие промени в Закона за здравето, чрез който се променя и допълва Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Законът вече ще обхваща и преодоляване ...