Legal500 съществува повече от 30 години и е една от най-големите правни директории в света. Кантората е препоръчана в следните области в България: Търговско право, корпоративно право, сливания и придобивания ...

На сайта на Министерството на правосъдието може да се попълни електронна заявка за справка за наличие на наложен запор върху движимо имущество на физически или юридически лица. Има четирите вида ...

Член 3в) от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) вече няма да се прилага – до този резултат се стигна след решение на Съда на Европейския съюз ...

В светлината на общия регламент за защита на данните (GDPR), Съдът на Европейския съюз подчерта, че събирането на биометрични данни и информация за ДНК профили има критично значение за проверката ...

С измененията, одобрени в подзаконовата нормативна база, се актуализират информационните данни в декларацията относно задължителните вноски и данъци съгласно чл. 41а и/или чл. 42 от Закона за данъка върху доходите ...

Блокчейн валутите, които в България са дефинирани като виртуални пари за предмет на засилен интерес при прилагането на мерките срещу изпиране на пари. С промени в подзаконовата нормативна уредба относно ...

Фондът за МСП предоставя финансово подпомагане на малки и средни предприятия (МСП), установени в Европейския съюз (ЕС), за защита на техните права на интелектуална собственост (ИС). МСП могат да кандидатстват ...

В Народното събрание е внесен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, с който се цели прецизиране и допълване на процедурите по отношение на промяната ...

На 20-ти октомври 2023 година в Народното събрание беше внесен проект на Закон за енергията от възобновяеми източници в морските пространства. Законът ще урежда обществените отношения, свързани с производството на ...

В един от последните работни дни за 2023 г. – 20-ти декември – Министерският съвет внесе за разглеждане в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата ...

В Народното събрание бе внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето („Законопроекта/ът“). Целта на Законопроекта е нормативна уредба на предоставянето на лечебни, рехабилитационни и профилактични дейности от ...

Чл. 328 от Кодекса на труда (КТ) подробно урежда случаите, в които работодателят може да прекрати с предизвестие трудовия договор на работник или служител. Настоящото изложение поставя акцент върху един ...

През месец май 2023 г. бяха внесени за разглеждане в Народното събрание два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост („ЗУЕС“), и двата от които ...

На 14.12.2023 г. СЕС се произнесе по преюдициалното запитване на Върховния административен съд на България (ВАС). То  се отнася до тълкуването на член 5, параграф 2, членове 24 и 32, ...

В Прессъобщение № 184/2023 г. от 05.12.2023 г. Съдът на ЕС (СЕС) уточнява условията, свързани с възможността националните надзорни органи да санкционират нарушението на Общия регламент относно защитата на данните ...

С последните изменения на Закона за електронното управление („ЗЕУ“), обнародвани в Държавен вестник („ДВ“) на 19.09.2023 г., се въвеждат редица облекчения за гражданите и администрацията при заявяване, издаване, пoдаване и ...

На 26.09.2023 г. Народното събрание прие на второ четене важни промени в Кодекса на труда (КТ). Съгласно взетите решения, считано от 01.06.2026 г. хартиената трудова книжка окончателно ще отпадне и ...

Народното събрание прие на първо четене промяна в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), целяща внасяне на облекчение на данъчно задължените лица за местен данък, в случаите на промяна ...

На 26.07.2023 г., в Държавен вестник, бр. 64 са обнародвани изменения в Закона за осoбените залози. С приетите промени се въведе възможност вписване, заличаване и обявяване в Централния регистър на ...

IFLR1000 е справочник на водещи световни финансови и корпоративни правни кантори и адвокати. Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” бе класирано за поредна година сред адвокатските кантори в България в ...

Ежегодно ITR World Tax класира специалисти от водещи данъчни фирми от целия свят. В него се включват адвокатски кантори, консултантски фирми и консултантски екипи, за да се обхване възможно най-пълно ...

С цел разширяване на санкциите срещу Русия, Съветът на Европейския съюз прие Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 година за изменение на Регламент (EС) № 833/2014 ...

Народното събрание прие изменения в Търговския закон, с които се променят ограниченията за заемане на управленски позиции в търговските дружества. Досегашното ограничение за управители и членове на съвети за заемане ...

В началото на юли 2023 г., Европейската комисия прие своето решение относно адекватното ниво на защита във връзка с Рамката за защита на личните данни между ЕС и САЩ. В ...