Настояващата статия има за цел да разгледа една специфична хипотеза на възникване на сервитути в полза на енергийни предприятия по смисъла на Закона за енергетиката („ЗЕ“) върху земи от държавния ...

Legal500 съществува повече от 30 години и е една от най-големите правни директории в света. Кантората е препоръчана в следните области в България: Търговско право, корпоративно право, сливания и придобивания ...

На сайта на Министерството на правосъдието може да се попълни електронна заявка за справка за наличие на наложен запор върху движимо имущество на физически или юридически лица. Има четирите вида ...

Член 3в) от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) вече няма да се прилага – до този резултат се стигна след решение на Съда на Европейския съюз ...

В динамичния свят на брандирането и интелектуалната собственост, търговските марки изпълняват ролята на пазители на идентичността, които отличават конкурентите стоки и услуги. Докато логата и имената на марките често са ...

Заведенията за хранене и развлечения са търговци и данъчно задължени лица. Като такива те трябва да имат предвид много от приетите в края на 2023 г. изменения в данъчните закони. ...

С изменения в преходните и заключителни разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се променят редица закони, сред които: Законът за опазване на земеделските земи („ЗОЗЗ“); Законът за енергията от възобновяеми източници ...

В светлината на общия регламент за защита на данните (GDPR), Съдът на Европейския съюз подчерта, че събирането на биометрични данни и информация за ДНК профили има критично значение за проверката ...

В ЗАНН са уговорени различни срокове за реализиране на административно-наказателната отговорност. Регламентирани са и два вида давност: погасителна давност, с изтичането на която се погасява възможността компетентният орган да реализира ...

С измененията, одобрени в подзаконовата нормативна база, се актуализират информационните данни в декларацията относно задължителните вноски и данъци съгласно чл. 41а и/или чл. 42 от Закона за данъка върху доходите ...

Блокчейн валутите, които в България са дефинирани като виртуални пари за предмет на засилен интерес при прилагането на мерките срещу изпиране на пари. С промени в подзаконовата нормативна уредба относно ...

Законовите промени в Закона за мерките срещу измиването на пари (ЗМИП) въвеждат по-строги задължения и санкции по отношение на декларирането на действителните собственици. Уведомление за несъответствие Според последните законови промени, ...

Фондът за МСП предоставя финансово подпомагане на малки и средни предприятия (МСП), установени в Европейския съюз (ЕС), за защита на техните права на интелектуална собственост (ИС). МСП могат да кандидатстват ...

На 22.12.2023 г. в Държавен вестник бяха обнародвани изменения в Закона в закона за данък върху добавената стойност („ЗДДС“). Те имат за цел синхронизиране на ЗДДС със законодателството на Европейския ...

На 22.12.2023 г. в Държавен вестник заедно бяха обнародвани промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс („ДОПК“), Кодекса на труда („КТ“) и редица закони. Промени в ДОПК Промените се прилагат от 01.01.2024 ...

На 22.12.2023 г. бяха обнародвани в Държавен вестник изменения в Закона за местните данъци и такси („ЗМДТ“), по-съществените от които са както следва: Въвеждане на промени относно данъчни облекчения за ...

На 22.12.2023 г. бяха обнародвани в Държавен вестник промени в Закона за корпоративното подоходно облагане („ЗКПО“). Промените се отнасят най-вече до: Въвеждане на нов данък – „Облагане на многонационалните и ...

В Народното събрание е внесен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, с който се цели прецизиране и допълване на процедурите по отношение на промяната ...

На 20-ти октомври 2023 година в Народното събрание беше внесен проект на Закон за енергията от възобновяеми източници в морските пространства. Законът ще урежда обществените отношения, свързани с производството на ...

В един от последните работни дни за 2023 г. – 20-ти декември – Министерският съвет внесе за разглеждане в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата ...

В Народното събрание бе внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето („Законопроекта/ът“). Целта на Законопроекта е нормативна уредба на предоставянето на лечебни, рехабилитационни и профилактични дейности от ...

Приета през май 2023 г., Директивата на ЕС за прозрачност в заплащането вече е в сила и засяга служителите и работодателите както в публичния, така и в частния сектор. Държавите ...

Чл. 328 от Кодекса на труда (КТ) подробно урежда случаите, в които работодателят може да прекрати с предизвестие трудовия договор на работник или служител. Настоящото изложение поставя акцент върху един ...

През месец май 2023 г. бяха внесени за разглеждане в Народното събрание два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост („ЗУЕС“), и двата от които ...