Legal500 съществува повече от 20 години и е една от най-големите правни директории в света. Кантората е препоръчана в следните области в България: Търговско право, корпоративно право, сливания и придобивания ...

Такса смет или такса битови отпадъци спада към местните такси, които се събират от общините. Тази такса се дължи за недвижими имоти, които попадат в територията на общината. Размерът на ...

До 30.04.2021 г. всяко физическо лице е длъжно да декларира доходите си през 2020 година. Доходите от криптовалути също подлежат на деклариране в този срок. Най-често такива доходи от криптовалути ...

Трудовата злополука е риск едновременно за работника и/или служителя – води до увреждане на здравето му и невъзможност да използва работната си сила в пълния ѝ потенциал, и за работодателя ...

Настоящата статия има за цел да внесе яснота при тълкуване на новата редакция на  54, ал. 3 (Нова – ДВ, бр. 13 от 2017 г.; изм., бр. 21 от 2021 ...

В тълкувателно решение от 01.02.2021 г. Върховният касационен съд („ВКС“) разгледа прекратяването на трудов договор от работодателя, когато: служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа; е ...

Отговорността на управители и прокуристи за данъци и осигуровки на задълженото дружество включва и лихвите. Това постанови Върховният административен съд („ВАС“) в свое Тълкувателно решение от 29.03.2021 г. Тълкувателното решение касае ...

С изменения в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ), обнародвани на 12.03.2021 г., бяха въведени промени в процедурата по издаване на Синя карта на Европейския съюз („Синя карта“). ...

С изменения в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), обнародвани на 12.03.2021 г., бяха въведени промени в уредбата на визите. Идеята на нововъведенията е осигуряване на улеснен достъп до ...

С изменения в Закона за българското гражданство (ЗБГ) и Закова за чужденците в Република България (ЗЧРБ) Народното събрание окончателно реши да запази възможността за придобиване на българско гражданство и разрешение ...

На 12.03.2021г. бе обнародван нов Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Промяната се налага във връзка с допълнение на задължените субекти по ЗМИП, ...

В онлайн пространството използването на снимки е изключително разпространено. Фактът, че една снимка е качена в Интернет, обаче, не означава, че тя може да бъде свободно използвана от всички. Снимките ...

Промените в Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) са обнародвани в Държавен вестник, бр. 17 от 26.02.2021 г. и влизат в сила от деня на обнародването им, с изключение на ...

Службата по интелектуална собственост на ЕС (EUIPO) отвори втория прозорец за кандидатстване по Фонд за интелектуална собственост за малки и средни предприятия. Той ще е отворен до края на март ...

Сключването на договор е нещо често срещано в гражданския и търговския оборот. Всеки път, когато сключваме договори следва да сме внимателни, тъй като в по-голямата част от случаите те пораждат ...

Съгласно разпоредбата на чл. 132, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ): „Решенията и заповедите за одобряване на устройствените планове по този закон влизат в сила: от датата ...

Накратко – да, но при определени условия, които ще бъдат разгледани в настоящата статия. Отчуждаване Общият принцип е, че терените, предназначени за локални градини и озеленяване, са публична общинска собственост ...

Приемането на наследството по опис е законова възможност наследниците на починало лице да ограничат отговорността си за задълженията на наследодателя до размера на полученото наследство. Тъй като наследяването включва както ...

Регистрираната търговска марка се използва директно върху стоките, за които е регистрирана марката, и/или върху опаковката на стоката. За марка за услуги е приемливо да използвате марката в рекламата или ...

Промените са въведени в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги („Наредбата“), а именно:   Командироването от български ...

Комисията по заетост и социални въпроси към Европейския парламент предлага създаването на нова директива („Проекта/ът“), която гарантира правото на откъсване от работа на работещите в Съюза. Повод за въвеждането на ...

Блокчейн технологията и криптовалутите са сравнително нова за нас концепция, която се базира на идеята за свободен пазар, без намеса на администратор. През 2020 г. за първи път беше дадена ...

Въвежда се възможността за двустранно сътрудничество – между синдикалните организации и организациите на работодателите по въпросите на: трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения; осигурителните отношения и жизненото равнище. Прецизирано ...

Все по-голяма популярност през годините доби работата като фрийлансър. Как точно този вид работа е уредена в България и какво е необходимо да направите, за да почнете да работите като ...