На 19 ноември 2021 г. Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) публикува проекта на насоки за взаимодействието между разпоредбите на GDPR относно териториалния обхват (в член 3) и за ...

Нерядко в практиката се поставя въпросът каква е съдбата на дружествените дялове на починал съдружник в дружество с ограничена отговорност. Този въпрос е резонен, тъй като от правна гледна точка ...

С Решение № 60098 от 05.10.2021 г. по гр. д. № 3416/2020 („Решението“),  Върховния касационен съд („ВКС“) имаше повод отново да се произнесе по въпроса за допустимостта на иск за ...

Какво е „постоянен адрес“, за какво служи? Законът за гражданската регистрация (ЗГР) съдържа дефиниция на понятието „постоянен адрес“, но не дава отговор на въпроса какво всъщност е той. На „човешки ...

В свое тълкувателно решение, Върховният касационен съд (ВКС) уеднаквява противоречивата си практика относно различията между закриване на част от предприятието, реорганизация и съкращаване на щата с оглед прилагането на трудовото ...

На 16.09.2021г. Върховният административен съд (ВАС)  прие тълкувателно Решение №9/ 2021 г. (Решението) относно регулациите при продажба на едро на храни и цветя. Поставеният въпрос касае именно обхвата на действие ...

Ведомството на министъра поддържа (и това вече е специално регулирано) Информационна система с наименование „Единен регистър на вещите лица“, който съдържа публична и непублична част с данни за лицата по ...

Договорите подлежат на тълкуването, когато е налице спор между страните относно точния смисъл на договорните клаузи. В практиката на Върховния касационен съд („ВКС“) е изяснено, че на тълкуване подлежат неясните, ...

ЗЗК предвижда възможност за индивидуално освобождаване от общата забрана при наличие на едно или няколко от следните условия, макар да са налице съгласувани действия или съгласувана практика: Принос за подобряването ...

В едно от скорошните си решения Върховният касационен съд (ВКС) се е произнесъл по въпроса дали фотоволтаичните централи и терена, върху който са изградени, са единен обект на правото на ...

Общото законово положение е, че всеки съдружник има право на такава част от печалбата, която е пропорционална на неговото дялово участие. За да се случи самото разпределяне на печалбата, общото ...

Изтича срокът за транспониране на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото ...

Нерядко за изграждането на улици и други елементи на градското обзавеждане се налага отчуждаване на имоти частна собственост в полза на общината. Съгласно действащия закон, в тези случаи собствениците на ...

Пандемията от COVID-19 постави работодателите в Република България в деликатна позиция. Те са изправени пред трудно постижимия баланс между осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и задълженията им ...

Агенцията по вписванията (Агенцията) представлява администрация към министъра на правосъдието, която отговаря за обработването на всички актове, които подлежат на вписване, въз основа на които се извършват справки и се ...

Върховния Касационен съд („ВКС“) даде нови разяснения за правното действие на новото вписване на неподновена ипотека, спрямо трети лица, придобили и вписали правата си върху ипотекирания имот в рамките на ...

Съгласно Семейният кодекс („СК“) режимите на имуществени отношения между съпрузите са следните: законов режим на общност, законов режим на разделност и договорен режим (брачен договор) Кодексът предвижда, че законовият режим ...

След като сме отговорили положително на въпроса дали една сделка подлежи на контрол от страна на Комисия за защита на конкуренцията („КЗК“) и съответно е възникнало задължение за уведомяване на ...

1          Какво е концентрация? Налице ли е такава? Всяка сделка, извършвана между независими предприятия, която води до трайна промяна в контрола върху предприятията – участници. Член ...

Отговорът на този въпрос е от изключително важно значение за валидността на всяко съдопроизводствено действие и в края на краищата за успеха на делото. Преценката за спазване на срока за ...

Нелоялната конкуренция на свободния пазар се проявява под различни форми. Всяка от тях намира израз в различен аспект от предлагането на продукт или услуга. Фокусът може да бъде поставен върху ...

Изграждането на репутация за качество на свободния пазар е дълъг и сложен процес, осеян с редица предизвикателства. Спечелването на доверието на потребителя предполага последователност и безкомпромисност от страна на производителя. ...

Европейският комитет по защита на данните даде препоръки относно правното основание за съхранението на данни за кредитна карта единствено с цел улесняване на по-нататъшни онлайн трансакции. Според него е много ...