Все по-голяма популярност през годините доби работата като фрийлансър. Как точно този вид работа е уредена в България и какво е необходимо да направите, за да почнете да работите като ...

2021 г. започва с реформа в Имотен регистър. Промените са въведени с Правилника за вписванията. Най-значимото нововъведение е въвеждането  на нови електронни услуги. По отношение на искането на справки по ...

Министерски съвет прие нови правила за финансовата помощ за справяне с последиците от COVID-19  в сила от 01.01.2021 г. За изплащане на средства могат да кандидатстват работодатели, които са декларирали ...

Авансовото плащане, предвидено в член  29, ал. 1 от Закон за енергията от възобновяеми източници („ЗЕВИ“), се дължи и в случаите, когато при подаване на искане за присъединяване производителят на ...

Промените в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) влизат в сила от 23 декември 2021 г. Te целят цялостно обновяване на закона чрез осъвременяване на уредбата на някои традиционно съществуващи институти в областта на административното ...

Европейската комисия предложи реформа на цифровото пространство, изчерпателен набор от нови правила за всички цифрови услуги, включително социалните медии, онлайн пазарите и други онлайн платформи, които работят в Европейския съюз: ...

Нерядко, поради емоционални или практически съображения, в хода на брака се налага съпрузите да променят режима на имуществените си отношения. Често причина за такава промяна се оказва желанието на единия ...

Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) са обнародвани в Държавен вестник и влизат в сила от 01. Януари 2021 г. Те са фокусирани върху правилата за електронните документи в производствата ...

Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) ще отговаря на процесуалния въпрос „Задължителни или факултативни необходими другари са страните по договор, в производството по ...

Много ни се налага да представим документ, издаден в чужда държава. За да може да се използва в България този документ следва да мине през определена процедура по легализация. В ...

В Държавен вестник, бр. 104 от 08.12.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), с преходните и заключителните разпоредби на който ...

В Държавен вестник, бр. 104 от 08.12.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), с преходните и заключителните разпоредби на който ...

С Държавен вестник от 08.12.2020 бяха направени изменения в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). С тях се въвеждат две директиви на Европейския съюз (ЕС) относно трансграничната търговия между ...

От 01.01.2021 г. влизат в сила промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Измененията са обнародвани в Държавен вестник от 08.12.2020 г., като се въвеждат със Закона за ...

Европейската Комисия прие регламент за прилагане, който уточнява как трябва да бъде предоставено резюмето на телекомуникационните правила и основните елементи, които да са включени в него, въз основа на Европейския ...

На 12 ноември 2020 г. Европейската комисия публикува проект на Решение за изпълнение във връзка с приемане на стандартни договорни клаузи („Клаузи/те“) за прехвърляне на лични данни към трети държави ...

Промените в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), с които се въвежда десетгодишна абсолютна погасителна давност за задълженията на физически лица, гласувани от Народното събрание на 20. Ноември, вече са ...

От гледна точка на потребителите, непоисканите търговски съобщения или т.нар. „СПАМ“, са нежелана форма на комуникация, най-често с рекламно съдържание. От гледна точка на търговците, тези съобщения са съвременно средство ...

Според издадената от министъра на здравеопазването заповед от 27 ноември 2020 от 23:30ч. се въвеждат нови противоепидемични мерки, които ще бъдат в сила до 21 декември 2020. Новите мерки включват ...

В Държавен вестник бр.98 от 17.11.2020 г. бяха публикувани редица изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс („ГПК“). Най-значимата промяна е въвеждането на видеоконференцията като възможност за провеждане на открити ...

На 17.11.2020 г., бяха обнародвани в Държавен вестник нови промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, по-съществените от които включват: Разпоредби за провеждане на видеоконферентни ...

Едно от основните права, част от съдържанието на правоотношението между акционерното дружество (АД) и членовете на съветите му, е правото на възнаграждение на последните. Статията разглежда начина, по който се ...

С внесения на 11 ноември 2020 г. законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката се предлагат текстове, с които се продължава започналата реформа в сектор „Енергетика“ за въвеждане ...

Административните съдилища в страната имат разнопосочна практика относно възможността за спиране на изпълнението на действието на Акт за регистрация по ЗДДС („АР“) и на Акт за дерегистрация по ЗДДС („АД“), ...