На 23.10.2020 г. е насрочено закрито заседание на Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд по тълкувателно дело № 7/2019 г., което е образувано по предложение на ...

Разширява се обхвата на сферите, които могат да кандидатстват за компенсации. Към досега съществуващите се добавя „друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“ Конкретизиране на метода на изчисление на компенсациите – ...

С разпореждане от 06.03.2020 г. е образувано тълкувателно дело № 1/2020 г. Търговска колегия на Върховния касационен съд (ВКС) трябва да даде отговор на осем въпроса, по които има разнопосочна ...

Обща характеристика и нормативна уредба Особеният залог е един от способите за обезпечаване изпълнението на правни задължения. Правният режим на особеният залог се съдържа в Закона за особените залози („ЗОЗ) ...

Решение №508 от 25.06.2020 г. постановява дали Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) определя географския пазар на стока, предлагана в интернет. За да се докаже нелоялна конкуренция, е необходимо да ...

Съдът на Европейския съюз („Съдът”) се е произнесъл с Решение от 16.09.2020 г. по интересен случай на отказ на право на приспадане на ДДС за получени доставки за строителни работи ...

Съгласно практика на Комисията за защита на конкуренцията, решения за прекратяване по процедура с участници се връчват само и единствено чрез ЦАИС ЕОП.  Всички участници следва да се смятат за ...

Законът за собствеността (ЗС) предвижда, че при сгради в режим на етажна собственост, общи за всички собственици са както дворът, така и земята, върху която е построена сградата. Важни с ...

Върховния касационен съд разпореди вписване на съдебно решение в полза на длъжник, след като самият той е бездействал. Казусът е бил разгледан след отказ за отбелязване на решение от страна ...

Фактическа обстановка: През 2012 г. е изготвен и одобрен ПУП-ПРЗ на поземлен имот – земеделска земя, за изграждане на ФвЕЦ, в рамките на процедура за промяна на предназначение на земеделска ...

В края на месец юли, 2020 г. беше внесен законопроект („Законопроекта/ът“) за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ). Основната цел на тези промени, е хармонизация ...

В Държавен вестник са обнародвани последните изменения в Закона за местните данъци и такси („Закона/ът“). Основната промяна е свързана с възможност за облекчаване на последиците от COVID-19. Общинският съвет може ...

В Държавен вестник бр. 69 от 4 август бяха обнародвани редица изменения и допълнения на Закона за хазарта. Най-интересните от тях са променения контролен орган и допълнителните изисквания за получаване ...

Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина на Министерски съвет от 2000 г. („Наредбата”) е изменена, считано от 31.07.2020 г., както следва: Пътните разходи Пътните разноски ще се поемат от изпращащата ...

История на спора  Бизнесът на  Apple е структуриран около различни ключови функционални зони в света. „Епъл европейски операции”и „Епъл международни продажби” основават клонове на компанията в Ирландия.  Ирландското законодателство предвижда възможност за предварително определяне на дължимия данък. Това ...

На 23.07.2020 г. за гласуване в Народното събрание беше внесен законопроект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите („Законопроекта/ът“). Със Законопроекта се предлага създаването на ...

На 21.04.2020 г., Европейският комитет по защита на данните прие ‘’Насоки 03/2020 относно обработването на данни за здравословното състояние за целите на научните изследвания в контекста на пандемията от COVID-19’’ ...

С решение от 25.06.2020 г. Съдът на Европейския Съюз („СЕС“) се произнесе за изискванията за достъп до информация за алтернативно решаване на спорове при използване на уебсайтовете. Производството е образувано ...

В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина („Закона/ът“) се прецизира процедурата по съвместна координация в дейностите по контрол върху лекарствените продукти на Изпълнителната агенция по лекарствата („ИАЛ“) и регионалните ...

Със законопроект Народното събрание предвижда промени в ЗЗД, с които да отпадне фигурата на “вечния длъжник”. Създава се нов член, който обявява, че с изтичането на десетгодишна давност се погасяват ...

Въпросът относно защита на физическите лица при обработването на лични данни е актуален отново поради ново решение на Съда на Европейския Съюз (СЕС) от 16.07.2020 г. Производството се е развило ...

На Ваш въпрос относно това законно ли би било учредяването на право на строеж върху земеделска земя преди промяната на предназначението ѝ, отговорът ни най-общо и кратко е „да“. Аргументите ...

С промените се въвеждат мерки по прилагането на регламент 1129 на Европейския парламент и на Съвета  от 14 юни 2017 година и се отменя предишната Директива 2003/71 /ЕО .Със закона ...

Какъв е порокът на съдебния акт – непълнота или очевидна фактическа грешка(„ОФГ“), когато в рамките на заповедно производство по реда на чл. 410 и сл. от ГПК в заповедта за ...