IFLR1000 е справочник на водещи световни финансови и корпоративни правни кантори и адвокати. Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” бе класирано за поредна година сред адвокатските кантори в България в ...

Ежегодно ITR World Tax класира специалисти от водещи данъчни фирми от целия свят. В него се включват адвокатски кантори, консултантски фирми и консултантски екипи, за да се обхване възможно най-пълно ...

С цел разширяване на санкциите срещу Русия, Съветът на Европейския съюз прие Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 година за изменение на Регламент (EС) № 833/2014 ...

Народното събрание прие изменения в Търговския закон, с които се променят ограниченията за заемане на управленски позиции в търговските дружества. Досегашното ограничение за управители и членове на съвети за заемане ...

Това решение на Съда на Европейския съюз (СЕС) от май 2023 г. изяснява евентуалното значение на бракуването на стоки, настъпило след справка-декларация по ДДС, и в кои случаи данъчнозадълженото лице ...

В началото на юли 2023 г., Европейската комисия прие своето решение относно адекватното ниво на защита във връзка с Рамката за защита на личните данни между ЕС и САЩ. В ...

Хранителните добавки придобиват все по-голяма популярност на българския пазар. Интересът към тях нараства експоненциално с откриването на нови хранителни продукти и съставки, които да подпомагат всеки от нас в стремежа ...

На 14.07.2023 г. в Държавен вестник беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗИД на ЗМИП, „Законът“), приет на 29.06.2023 г. от ...

В последно време, в практиката  възникват казуси, при които биват обжалвани документи, издадени от държавни органи, в частност – органи по приходите. Става дума за заповеди за възлагане на ревизия, ...

Въпросите за наследяването на дружествени дялове/акции на дружества, регистрирани в България, са често срещани и важни. Те са сложни за решаване и многообразни като проблеми. Българското право може да бъде ...

Настоящата статия има за цел да разгледа възможностите за получаване на обезщетение за претърпени от физически или юридически лица вреди в специфичната хипотеза на обжалване на ревизионни актове по административен ...

На 10 май 2023 г. Министерският съвет внесе проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост. На 17 май 2023 г. група народни представители ...

Проблемът с придобиването на българско гражданство по произход е актуален, особено през последните години, през които политическите и демографски проблеми на държавите налагат промени в глобалната конюнктура. Все по-често с ...

След приемането на Закона защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („Закона“, ЗЗЛПСПОИН) на 27.01.2023 г. и влизането му в сила на 04.05.2023 г., Комисията за ...

Медиацията представлява алтернативен способ за подпомагане на спорещи страни от лице – медиатор, като крайната цел е да се постигне споразумение между спорещите страни и отношенията между тях да бъдат ...

Кумулативното запечатване на търговски обект и налагането на имуществена санкция от данъчните органи за неиздаване на касов бон от страна на лице, регистрирано по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС), ...

Обработката на лични данни е изключително отговорна задача, особено когато става дума за по-чувствителни лични данни, както определено в Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламентът“). Информацията, свързана със здравословното състояние на човек, ...

Практическата важност на отговора на въпроса какъв точно договор сключваме, оставяйки автомобил на платен паркинг, се обосновава най-вече от последиците, които настъпват при евентуална кражба на автомобила, природно бедствие или ...

Законът за местните данъци и такси (ЗМТД, „Законът“) е нормативната база, съгласно която се декларират и облагат с данъци различните видове недвижимите имоти. Въпреки че Законът предвижда  възможност едно предприятие ...

Европейския комитет по защита на данните представя Ръководство по защита на данните, което да помогне компетентността на малките предприятия, относно спазване изискванията за защита на данните, като повиши осведомеността им ...

Ако сте дружество, регистрирано по Закона за данък добавена стойност („ЗДДС“) и предстои да сключите договор за изграждане на фотоволтаична централа (“ФЕЦ”) на територията на друга държава членка на ЕС, ...

Legal500 съществува повече от 30 години и е една от най-големите правни директории в света. Кантората е препоръчана в следните области в България: Търговско право, корпоративно право, сливания и придобивания ...

В решение от м. февруари 2023 г. Административен съд-София град (АССГ) прогласява ревизионен акт за нищожен. АССГ счита основанието за възлагане на конкретната ревизия за противоречащо на Конституцията и предлага ...

Открийте последните промени в областта на защитата на данните. Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) издаде актуализирани насоки (Версия 2.0) относно уведомяването за нарушения на сигурността на личните данни, ...