На 1 януари 2020 г. влязоха в сила някои промени в митническото и данъчното законодателство. Те бяха направени с обнародвания на 31 декември 2019 г. Закон за изменение и допълнение ...

В последното си тълкувателно решение (Тълкувателно решение № 1/2019 по тълкувателно дело 1/2019 на ОСТК) Върховният касационен съд („ВКС“) постанови, че банка в производство по несъстоятелност не е страна по ...

§1, т. 19 от Допълнителните разпоредби на Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) дава определение за трансфер – прехвърляне на състезателните права на спортистите. Лицензираните спортни федерации водят трансферен ...

На 10.01.2020 г. излезе ново указание на НАП във връзка с особено силно дискутираната, в последно време, разпоредба на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС относно задължителната регистрация на лица, ...

В Държавен вестник, брой 100 от 20.12.2019 г. беше обнародван Законът за изменение и допълнение („ЗИД“) на Гражданския процесуален кодекс („ГПК“), който беше приет от Народно събрание на 11.12.2019 г. ...

Макар и на пръв поглед ясен, поставеният проблем поражда редица въпроси, свързани с правилното тълкуване на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка ...

В края на 2019 г. беше обявен публично проект на новия Закон за земеделските земи, който цели да усъвършенства регламентацията по отношение на собствеността, ползването и управлението на земеделските земи. ...

Изтичането на 2019 г. остави неизяснени някои въпроси, свързани прекратяване на трудовия договор, когато служителят не притежава необходимото образование/професионална квалификация за изпълняваната работа (чл. 328, ал. 1, т. 6 от ...

На пръв поглед разпоредбите от Кодекса на труда при закриване на част от предприятието са пределно ясни: работодателят в тези случаи има право с предизвестие да прекрати съответните трудови договори, ...

В края на месец ноември беше направена промяна в Закона за административните нарушения и наказания, с която се  регламентира, че страните имат право на присъждане на разноски. Това е отдавна ...

Систематично автоматизирано наблюдение на определено пространство чрез оптични или аудио-визуални средства, най-вече за целите за защита на собствеността или за защита на живота и здравето на хората се превърнаха в ...

На 12.12.2019 г. на първо гласуване бяха приети промени в Закона за защита на потребителите („ЗЗП“). Измененията целят хармонизация на националната правна уредба с Регламент (ЕС) 2017/2394 относно сътрудничеството между ...

Какво са електронните трансгранични здравни услуги в Европа? През 2011 г. европейските институции приеха нова директива (2011/24 / ЕС), която гарантира непрекъснатостта на грижите за европейските граждани през границите. Това ...

Във връзка с Указ № 317 на Президента на Република България, задължителното отчитане на задължените лица чрез Националната информационна система за отпадъците се отлага за 01.01.2021 г. това се случва ...

В областта на корпоративното подоходно облагане се регулира трансфера на активи или дейности към друга част на дадено предприятие, разположена извън страната. Предвиждат се още специфични правила за определяне на ...

На 06.12.2019 г. бяха обнародвани изменения и допълнения в ЗКПО. С приетите промени се изменя ЗДДС. В сферата на ДДС се въвежда режим складиране на стоки до поискване, изрично се ...

Промени при акцизната ставка за цигарите Акцизната ставка на пропорционалния акциз при продажба на цигари в условията на чл. 18, aл. 3 от Закона за безмитната търговия и при подадено ...

Изключени от общото задължение за публикуване на годишен финансов отчет са: бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и еднолични търговци, които не са ...

Промени на легалните дефиниции, които биха могли да дадат отражение на облагането на едно лице. „Ликвидационен дял“ е разпределението на дял от имуществото от едно лице при прекратяването му в ...

Деклариране на данни за недвижими имоти Относно новопостроените сгради Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл. ...

Законодателството предвижда три основни възможности за придобиване на българско гражданство – по произход, по месторождение и по натурализация. Съгласно действащата правна уредба, ако поне единият родител на лицето е български ...

Търговският закон предоставя на всеки Управител на дружество с ограничена отговорност  правото да поиска да бъдат прекратени неговите правомощия и той да бъде заличен от Търговския регистър и регистъра на ...

С изменение в Закона за обществените поръчки Народното събрание отложи въвеждането на задължението ЦАИС ЕОП, което бе предвидено за 01.11.2019 г. Задължителното въвеждане ще се реализира по график, приет с ...

Неделима част от договорите за покупко-продажба на бизнес под каквато и да е форма са клаузите за неизвършване на конкурентна дейност. Те обаче, както става ясно и от името им, ...