Сложните корпоративни структури предполагат риск от неспазване на правилата за ценообразуване при прехвърляне между свързани лица. Ние ще ръководим цялата корпоративна структура и свързаните лица при сделката по начин имащ за последица отстраняването на този риск. Ще изграждаме защитни стратегии, преразглеждаме сделките на свързаните лица и ще предоставяме адекватен съвет в тази връзка.