Сделки с технология и сорсинг

Аутсорсингът се превърна в съществена бизнес индустрия в страната. България се развива динамично като предоставящ такива услуги център. Съответно и ние развиваме дейността си, за да отговорим на тази тенденция. Това са само основните аспекти, по които предоставяме правно обслужване в тази сфера:

  • Технически аутсорсинг на информация
  • Аутсорсинг на бизнес процеса
  • Аутсорсинг на човешки ресурси
  • Финансов и счетоводен аутсорсинг
  • Опит в аутсорсинга и на други бизнес процеси

Интелектуалната собственост и нейната закрила са съществени за тази сфера на дейност. По тази причина нашият екип по интелектуална собственост консултира по всички свързани с нея въпроси относно полагането на дължимата грижа в технологиите, оценка на технологични активи, изготвяне на заявления затърговски марки, промишлен дизайн и патенти пред националните и международните институции. Ние водим преговори и предоставяме правни съвети в споровете с трети лица във връзка с широк кръг от проблеми на интелектуалната собственост.

Поради международния характер и структура на бизнеса, нашият Данъчен отдел предоставя консултации относно спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане, приложимите ДДС и корпоративен данък. Ние сме представители пред Националната агенция за приходите и пред компетентните съдилища в случаите на съдебни спорове, на които може да сме има доверие.

Благодарение на участието ни в Globalaw нашите клиенти могат да разчитат на контактите ни с правни кантори в Централна и Източна Европа, както и в повече от 80 държави.