Спортно право

Нарастващата популярност на спорта, както и все по-голямото значение на интернет и масовите медии, превърнаха този сектор в глобална индустрия с огромно влияние. Ние в Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” сме готови да предоставим правна и търговска консултация в сферата на спорта.

Разнообразните правни проблеми, които възникват във връзка с тази индустрия, включват:

 • изготвяне на проекти на трудови договори и на договори за предоставяне на услуги
 • трансфери на спортисти, преддоговорно преговаряне и водене на съдебни спорове
 • консултиране във връзка с държавното управление и регулиране на сферата

Членовете на нашия екип притежават задълбочени познания в този сектор и са подготвени да осигурят професионална правна помощ при решаване на Вашите проблеми и бъдещо развитие. Нашите адвокати са признати специалисти в:

 • Медийни и маркетингови права
 • Държавно регулиране на спорта
 • Рекламни споразумения за спортни събития
 • Договори за спонсорство на клубове и на отделни спортисти
 • Изготвяне на проекти на правила, регулации и споразумения
 • Процесуално представителство (включително съдебни спорове, медиация и експертни решения)
 • Данъчно право
 • Интелектуална собственост и закрила на авторските права
 • Защита на личните данни
 • Трудово право
 • Разрешения за работа, спонсорство, споразумения и др.

Съвременната спортна индустрия се характеризира с висока мобилност на спортистите на международно ниво. Това обстоятелство, заедно с високите възнаграждения, създават множество предизвикателства във връзка с данъчното облагане. По тази причина нашият Данъчен отдел предоставя консултиране по въпросите на споразуменията за избягване на двойното данъчно облагане, ДДС и корпоративния данък, както и представителство пред Националната агенция за приходите и компетентните съдилища в случаите на съдебни спорове. Адвокатското дружество дава консултации по всички въпроси на интелектуалната собственост, отнасящи се до изготвянето на заявления за търговски марки пред националните и международните институции. Ние водим преговори и оказваме съдействие при спорове с трети лица относно множество проблеми на интелектуалната собственост.

Благодарение на участието ни в Globalaw нашите клиенти могат да разчитат на контактите ни с правни кантори в Централна и Източна Европа, както и в повече от 80 държави.