В повечето случаи данъчни спорове биха могли да възникнат в следните ситуации:

  • По време на данъчната ревизия (включително данъчна проверка). Възможно е да не сте съгласни с изводите на одиторския доклад, с който завършва данъчната ревизия на Вашата компания или с корекциите, направени от данъчните ревизори. Навременната реакция и съвет е от изключително значение, тъй като гореспоменатите биха могли автоматично да се превърнат в данъчна оценка, заложена в ревизионен акт. Вие трябва да отстоявате позицията си с основателни технически аргументи заедно със съответните подкрепящи ги документи.
  • При подаване на възражение срещу акт за данъчна проверка пред административния орган. Независимо колко силни са вашите аргументи, компетентните данъчни власти биха могли да настояват направените от тях данъчни заключения, включено в акта за данъчна проверка въз основа на предложените от тях изменения. Ако не сте съгласни с тях, Вие трябва да подадете данъчна жалба до висшестоящия административен орган чрез административния орган, издал акта.
  • Данъчно обжалване на акт за данъчна проверка в съда. Ако данъчните власти отхвърлят Вашето данъчно възражение и Вие не сте съгласни с това, трябва да подадете жалба до компетентния административен съд. Данъчните дела обикновено биват разглеждани на две инстанции.
  • Процес по преразглеждане. При някои обстоятелства може да не сте съгласни с решението на съда. В такъв случай трябва да обжалвате решението на съда в Върховния административен съд за преразглеждане.

Отделно от гореспоменатото, данъчни спорове биха могли да възникнат и с друг данъкоплатец във връзка с удържан данък при източника например.

Ние сме способни да Ви представляваме във всеки един от гореописаните случаи, за да премахнем или значително да смекчим неблагоприятните последици от данъчни проверки.