Уважаеми клиенти, Напомняме Ви, че на 15.02.2010 г. изтича срокът за регистрация и актуализация на регистрацията на администраторите на лични данни пред Комисията за защита на личните данни („КЗЛД“) по ...

С последните изменения на Закона за данък върху добавената стойност („ЗДДС“) в сила от 01.01.2010 г. възниква задължение за уведомяване на ортаните на НАП и на данъчните органи относно електронния ...

С последните изменения на Търговския закон минималният капитал за учредяване на дружество с ограничена отговорност (ООД) пада от сегашните 5000 лв. на 2 лв. Минималната стойност на един дял е ...

Днес, 1 октомври 2009 г., влиза в сила новият Семеен Кодекс. Основната и най-съществена промяна е изцяло новата за България е уредбата на имуществените отношения между съпрузите. Вече отмененият Семеен ...

Г-жа Диляна Илиева бе избрана за член на Етичната комисия към Националния съвет по саморегулация (http://nss-bg.org). Националният съвет по саморегулация е независим орган в областта на рекламата и търговската комуникация ...

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко“ има сериозни традиции в процесуалното представителство по търговски и административни дела. През последните две години, като част от тази активност натрупахме значителен опит в ...

Разрешение за постоянно пребиваване (РПП) е специално разрешение за пребиваване, което позволява пребиваването на чужденци в Република България за неопределен период от време. Основният нормативен акт, уреждащ материята на РПП ...

Една от основните промени засегна процедурата касаеща издаването на разрешение за постоянно пребиваване на основание инвестиции в България. ...

След няколко законопроекта и множество обсъждания, Народното събрание прие новия Закон за управление на етажната собственост. С него се въвеждат нови форми на организиране на етажната собственост, актуални санкции за ...

Законът бе изготвен от Комисията за защита на конкуренцията в сътрудничество с Италианския орган по конкуренция, тунинг партньор по проект по програма ФАР на ЕС. Основната цел на закона е ...

Комисията по икономическа политика към Народното събрание обсъжда одобрения от Министерски съвет проекта за нов Закон за защита на конкуренцията. Новият закон гарантира по-ефективна защита на свободата на стопанска инициатива ...

Предстои преместване на офиса на Адвокатското дружество. „Илиева, Вучева и Ко” ще бъдат на нов адрес – гр. София, бул. „Христо Ботев” № 28, ет. 4. ...

„Нова Телевизия Първи частен канал” АД беше продадена на Modern Times Group, шведска медийна група за сумата от 620 млн. евро. Адвокатското дружество представляваше продавача Антена България, дъщерно дружество на ...

Диляна Илиева, един от водещите медийни адвокати в България, участва в работна група към АБРО по изготвяне на промени в Закона за радио и телевизия. ...

Адвокатското дружество работи и финализира сделката за покупката на списание „EVA” ...

Диляна Илиева участва в работна група, създадена към Комисия по хазарта за изготвяне на промени в Закона за хазарта. ...