Адвокат Диляна Илиева започна да води учебен курс по „Медийно право” за студентите от Специалност „Право” на „Университета за национално и световно стопанство” за учебната 2010 – 2011 година. ...

Списание „Мениджър“ и GLOBUL създават кръг, в който ще участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда. Ценностите на ...

Днес НС избра новия състав на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Петко Николов остава начело на КЗК.За зам.-председател беше избрана Ангелина Милева (юрист), която до момента е била директор ...

В извънредния 59-и брой на Държавен вестник от 31 юли 2010 година бяха обнародвани промените в Закона за храните („ЗХ“). Според нововъведената ал. 4 на чл. 12 от ЗХ, производителите ...

С настоящето Ви напомняме, че срокът за пререгистрация на българските търговски дружества в Търговския регистър към Агенцията по вписванията изтича на 31.12.2010 г. Пререгистрацията е задължителна за всички търговски дружества ...

Г-жа Диляна Илиева, Управляващ партньор в Адвокатско дружество Илиева, Вучева & Ко, беше назначена със Заповед на Министър-Председателя на Република България в Работната група, която ще изготви проект за нов ...

Напомняме Ви, че съгласно Закона за счетоводството на 30.06.2010 г. изтича срокът за обявяване на финансовите отчети за 2009г. в Търговския регистър. Всички пререгистрирани дружества следва да обявят финансовите отчети ...

Уважаеми клиенти, Напомняме Ви, че на 15.02.2010 г. изтича срокът за регистрация и актуализация на регистрацията на администраторите на лични данни пред Комисията за защита на личните данни („КЗЛД“) по ...

С последните изменения на Закона за данък върху добавената стойност („ЗДДС“) в сила от 01.01.2010 г. възниква задължение за уведомяване на ортаните на НАП и на данъчните органи относно електронния ...

С последните изменения на Търговския закон минималният капитал за учредяване на дружество с ограничена отговорност (ООД) пада от сегашните 5000 лв. на 2 лв. Минималната стойност на един дял е ...

Г-жа Диляна Илиева бе избрана за член на Етичната комисия към Националния съвет по саморегулация (http://nss-bg.org). Националният съвет по саморегулация е независим орган в областта на рекламата и търговската комуникация ...

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко“ има сериозни традиции в процесуалното представителство по търговски и административни дела. През последните две години, като част от тази активност натрупахме значителен опит в ...

Разрешение за постоянно пребиваване (РПП) е специално разрешение за пребиваване, което позволява пребиваването на чужденци в Република България за неопределен период от време. Основният нормативен акт, уреждащ материята на РПП ...

Една от основните промени засегна процедурата касаеща издаването на разрешение за постоянно пребиваване на основание инвестиции в България. ...

След няколко законопроекта и множество обсъждания, Народното събрание прие новия Закон за управление на етажната собственост. С него се въвеждат нови форми на организиране на етажната собственост, актуални санкции за ...

Законът бе изготвен от Комисията за защита на конкуренцията в сътрудничество с Италианския орган по конкуренция, тунинг партньор по проект по програма ФАР на ЕС. Основната цел на закона е ...

Комисията по икономическа политика към Народното събрание обсъжда одобрения от Министерски съвет проекта за нов Закон за защита на конкуренцията. Новият закон гарантира по-ефективна защита на свободата на стопанска инициатива ...

Предстои преместване на офиса на Адвокатското дружество. „Илиева, Вучева и Ко” ще бъдат на нов адрес – гр. София, бул. „Христо Ботев” № 28, ет. 4. ...

„Нова Телевизия Първи частен канал” АД беше продадена на Modern Times Group, шведска медийна група за сумата от 620 млн. евро. Адвокатското дружество представляваше продавача Антена България, дъщерно дружество на ...

Диляна Илиева, един от водещите медийни адвокати в България, участва в работна група към АБРО по изготвяне на промени в Закона за радио и телевизия. ...

Адвокатското дружество работи и финализира сделката за покупката на списание „EVA” ...

Диляна Илиева участва в работна група, създадена към Комисия по хазарта за изготвяне на промени в Закона за хазарта. ...