Медиацията представлява алтернативен способ за подпомагане на спорещи страни от лице – медиатор, като крайната цел е да се постигне споразумение между спорещите страни и отношенията между тях да бъдат ...

Практическата важност на отговора на въпроса какъв точно договор сключваме, оставяйки автомобил на платен паркинг, се обосновава най-вече от последиците, които настъпват при евентуална кражба на автомобила, природно бедствие или ...

Трансфер от територията на Република България за територията на друга държава от Съюза За извършването на трансфер е необходимо да се подаде заявление за регистрация за износ и трансфер в ...

С изменения в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ), обнародвани на 12.03.2021 г., бяха въведени промени в процедурата по издаване на Синя карта на Европейския съюз („Синя карта“). ...

Законът за авторското право и сродните му права предоставя защита на одобрените от съответните органи, архитектурни проект. Защитата се състои в правото на титуляря на авторското право да: Иска признаване ...