Човешки ресурси, подбор на персонал

От самото си създаване Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ развива разнообразна практика в областта на човешките ресурси, подбора на персонал, защита на правата и интересите на работодатели и служители/работници, управление на хора и процеси в комплексните отношения по възмездно полагане на труд.

Ние консултираме и защитаваме както международни и местни работодатели и посредници в подбора и управлението на човешки ресурси, така и чуждестранни и български служители/работници.

При предоставянето на услуги ние отчитаме високата мотивираност на нашите клиенти да развиват дейности и своя потенциал, правната рамка и динамиката на бизнеса, позицията на клиента на дадения пазар, спецификата на търговската и трудовата дейност, конкретните задължения, права и интереси.

Задълбоченото познаване на предизвикателствата в областта на човешките ресурси се допълва от богатия процесуален опит на екипа на Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“.

Оказваме правна помощ и съдействие на работодатели, посреднически компании и служители/работници при:

 • Изготвяне на всички вътрешни документи необходими за наемането и управление на персонала;
 • Създаване и управление на фирми посредници при наемане на работа;
 • Административни процедури при наемане на чуждестранни работници и служители, получаване на визи, разрешения за работа и пребиваване за чуждестранни служители и работници;
 • Командироване и изпращане на български и чуждестранни работници и служители в България, Европейския съюз и трети страни;
 • Здравословни и безопасни условия на труд;
 • Превенция и защита срещу дискриминация и специфични производства между работодателите и работниците;
 • Изготвяне на политики за Защита на лични данни в отношенията работодател-служители;
 • Консултация за специфични позиции и правила относно интелектуална собственост, ноу-хау и защита на търговска тайна;
 • Изграждане и прилагане на бонусни системи и др. стимули за персонала, инвестиране в развитието на човешките ресурси;
 • Консултация относно задължителни и доброволни застраховки на работници и служители;
 • Осъществяване на процесуално представителство и защита по трудови, граждански, административни и административно-наказателни дела при обжалвания на дисциплинарни уволнения и други прекратявания на трудови правоотношения, искания за възстановяване на работа, претенции за неплатени трудови възнаграждения, бонуси, обезщетения и други неизпълнени задължения, трудови злополуки, реализиране на имуществена отговорност, наложени предписания, глоби и имуществени санкции, др.

Клиентите ни могат да разчитат на компетентност, бързина и конфиденциалност от наша страна, на гъвкав подход към проблемите и ефективност на предлаганите от нас решения.

Данъчният ни отдел осигурява правни консултации относно специфичното облагане на работодателите, както и с корпоративен данък.

Благодарение на участието ни в Globalaw, нашите клиенти могат да разчитат на контактите ни с правни кантори в Централна и Източна Европа, както и в повече от 80 държави по света.

Проекти