Трудово право

Ние съветваме нашите клиенти по всички въпроси, свързани с правна рамка на наемане и поддържане на персонал, както и казусите, които могат да възникнат в развитието на трудовото правоотношение или в това основаващо се на граждански договори, включително правни консултации и като част от процеса по сливания и придобивания. Това включва консултиране по въпроси, свързани с обезщетения на ръководни кадри, заетост, допълнително стимули и социални придобивки, отношения със служителите, спорове, политики в областта на човешките ресурси и неприкосновеност на личния живот, преструктуриране, пенсии и миграция на служители.

Работим по трудово правни въпроси от възникване на правоотношението до неговото прекратяване:

  • изготвяне на трудови договори и необходима документация за започване на работа
  • съвети и представителство на работодателите при прекратяване на трудовите договори на служителите
  • съвети за физическите лица относно техните права относно трудовото правоотношение и обезщетения и съдействие при процедурите по прекратяване на трудов договор и при трудово правни спорове
  • консултиране на работодатели по регулаторни въпроси
  • съвети относно разрешителни за работа и миграция на работното място;
  • съдебни спорове и съдебни дела по трудово правни казуси
Проекти
» Виж всички