Енергетика и природни ресурси

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” предоставя съвети по всички правни, технически, лицензионни и данъчни въпроси възникващи във връзка с инвестиции в енергийния сектор.

Ние имаме сериозен опит при предоставянето на съвети и помощ при юридическо структуриране на дългосрочно участие както на български, така и на чуждестранни частни дружества в бързо развиващия се енергиен сектор и по-специално в областта на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Нашите специалисти предоставят правни услуги и помощ във връзка със съвместна дейност между местни и чуждестранни лица за използване и експлоатация на вятърни електроцентрали и соларни паркове, като са покривали всички въпроси относно такава съвместна дейност, включително търговски въпроси и проблеми свързани с недвижими имоти и екологични проблеми.

Нашето разбиране за основните проблеми в сектора и перспективите за развитие ни дава възможност да участваме при очертаването на дългосрочни стратегии за създаване и експлоатация на възобновяеми енергийни източници по проекти в енергийния сектор. Освен това, въз основа на нашите задълбочени знания за правната рамка на сектора ние имаме възможност да предоставим комплексен съвет за възможните търговски аспекти, както и по въпроси относно околната среда, които могат да възникнат във връзка с енергийни проекти.

Друга сфера от енергийния сектор, в която нашите специалисти имат опит е свързана с водните енергоизточници. Защитавали сме интересите на клиенти по отношение на опериране на водни електроцентрали в България и сме предоставяли съвети във връзка с всички законови изисквания в тази област.

Въз основа на нашия опит развихме специализация в областта на комуналните услуги, като например събирането и обработката на отпадъци, местни регионални и международни проекти, свързани с доставката на газ и строителството на газопроводни системи. Можем да предоставяме съвети относно законовите и техническите изисквания, свързани с конкретните проекти и да оказваме помощ във връзка с участие в търгове, включително подготовка на тръжни документи, съдействе при водене на преговори и съвет във връзка с договорите, които се сключват с компетентните държавни и местни органи.

Проекти
» Виж всички