Процесуално представителство

Събиране на просрочени задължения, процесуално представителство при съдебни и арбитражни дела

През годините Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” натрупа значителен професионален опит и изгради сериозни традиции в сферата на съдебното и извънсъдебното събиране на просрочени задължения и осъществяване на цялостно процесуално представителство по граждански, търговски, административни и арбитражни дела. В резултат на непрестанните ни усилия да се усъвършенстваме, развихме и поддържаме индивидуален подход към всеки наш клиент. Основно наше предимство е, че при работата си по даден казус или правен проблем, отчитаме както общия икономически климат, така и познаваме спецификата на бизнеса на нашите клиенти и механизмите, по които нашите клиенти оперират на съответния пазар. Това ни позволява във всеки един случай да предлагаме възможно най-изгодни за клиентите решения на всеки един етап от работата ни по даден случай – от предварителното консултиране до изпълнението на вече влязло в сила съдебно или арбитражно решение. В своята работа винаги се стремим да подхождаме позитивно и да запазваме търговските отношения на клиентите ни с техните бизнес-партньори, когато това е възможно, като оказваме съдействие и за извънсъдебно решаване на споровете.

Екипът на Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” се състои от опитни адвокати, специализирани и в сферата на събиране на задължения и разрешаване на правни спорове по съдебен и извънсъдебен ред. Предлагаме широка гама от услуги в защита на правата и интересите на своите клиенти, а именно:

  • Проучване на имущественото състояние на длъжници въз основа на публичните регистри и изготвяне на правно становище въз основа на така събраната информация;
  • Изготвяне на правни становища с дефиниране на споровете и предлагане на конкретни решения по отделни етапи в съотвествие с конкретните случаи;
  • Оказване на цялостно съдействие за постигане на извънсъдебно решаване на спорове, включително, но не само, изготвяне на нотариална покана или писмо-уведомление до длъжника относно основанието и размера на задълженията му, водене на преговори, изготвяне на извънсъдебни спогодби и др.;
  • Предоставяне на услуги по предварително обезпечаване на искове – изготвяне на молби за предварително обезпечаване на искове до съдилищата, събиране и подготовка на доказателства, образуване на дела пред съдия-изпълнител въз основа на обезпечителни заповеди и др.;
  • Предоставяне на цялостна защита по граждански, търговски, административни и арбитражни дела – образуване на дела чрез изготвяне на искови молби, събиране и подготовка на доказателства, осъществяване на процесуално представителство на всички инстанции до окончателното приключване на делата, изготвяне на жалби, допълнителни молби, съдебни спогодби и др.;
  • Предоставяне на цялостна защита по изпълнителни дела – образуване на изпълнителни дела пред държавен или частен съдия-изпълнител, представителство в хода на изпълнителните дела чрез консултиране за най-подходящите действия, чрез подаване на молби, искания, възражения до съдия-изпълнителя и др.

Съдействаме при разрешаването на сложни търговски, облигационни и граждански спорове за нашите клиенти.

При постигането на тази цел опитът е от първостепенно значение. Ние представляваме клиенти на всички етапи в търговски или граждански дела.

Ние помагаме на нашите клиенти да вземат добре информирани решения от самото начало на даден казус до крайното съдебно решение.

Управлението на риска и съответствието с изискванията на законодателството и договорите са от ключово значение за избягване на мащабни неблагоприятни съдебни процеси. Ние помагаме на нашите клиенти да внедрят мерки, за да гарантират, че когато това е възможно, те няма да бъдат въвлечени в съдебни дела и спорове. Ако възникне спор, ние гарантираме, че те разполагат с ресурси, опит и знания, за да постигнат бързо и успешно разрешаване.

От 2023 г. си партнираме с  Debitura за разширяване на обхвата ни при събиране на просрочени задължения.

Всеки собственик на бизнес разчита на навременното плащане на задълженията от клиентите, за да поддържа стабилен паричен поток и бизнеса да се развива. За съжаление, не всички клиенти желаят или могат да изпълнят финансовите си задължения навреме, което води до неплатени фактури, просрочени сметки и нарастващи загуби. За да избегнете тези скъпоструващи последици, от съществено значение е да имате проактивна и ефективна стратегия за събиране на дългове.

Независимо от размера, сложността или възрастта на вашия дълг, ние се ангажираме да ви предоставим висококачествени и рентабилни услуги за събиране на просрочени задължения, които дават резултати.

За да научите повече за нашите услуги за събиране на дългове или да насрочите консултация с някой от нашите адвокати, моля, свържете се с нас днес. Очакваме с нетърпение да ви помогнем да защитите бизнес интересите си и да възстановите трудно спечелените пари.

Проекти
» Виж всички