Енергетика и природни ресурси

Експертите ни осигуряват правни съвети по всички регулаторни изисквания, включително технически, лицензионни и данъчни въпроси, които могат да възникнат при извършване на инвестиции в енергетиката.

Нашите правни консултации са фокусирани върху обезпечаване на дългосрочно корпоративно участие, на български и чуждестранни лица в бързо развиващият се сектор на производство на електроенергия от възобновяеми източници, включително и при създаване на смесени дружества за съвместно развиване и опериране на територията на страната на такива възобновяеми източници. Нашето познаване на основните характеристики на сектора ни позволява да създаваме дълготрайни правни конструкции за опериране на горните проекти. В допълнение ние даваме правни консултации относно възможните въпроси или усложнения при такива проекти, свързани с опазване на околната среда и търговско-правната им страна.

В сферата на възобновяемите енергийни източници напоследък сме осъществявали пълна правна координация и представителство по покупко- продажба и развиване на проекти за изграждане и въвеждане в експлоатация на мощности за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, сред които фотоволтаични и вятърни паркове, изготвихме редица предварителни правни анализи и консултации при закупуване на проекти за производство на енергия от биомаса. Предоставихме на свои клиенти специализирани правни услуги свързани с подготовката и структурирането, финансирането и реализацията на проекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. Сред предоставяните от нас услуги са:

  • Правни анализи на проекти за възобновяеми енергийни източници, консултации при закупуване и продажба на такива проекти;
  • Консултации във всички фази на реализиране на проекти за изграждане на възобновяеми енергийни източници;
  • Консултации по финансиране на такива проекти и усвояване на финансирането;
  • Консултации и представителство във връзка с присъединяване към електроразпределителната мрежа и договори за изкупуване на енергия на производители на енергия от възобновяеми източници;
  • Изготвяне и съвети по EPC договори, договори за надзор и др.
Проекти
» Виж всички