Оръжейна индустрия и стоки с двойна употреба

Изделията с двойна употреба са стоки, софтуер и технологии, които могат да бъдат използвани както за граждански, така и за военни цели. От друга страна, всички стоки, устройства и материали, използвани за военни цели или отбрана (оръжия, оръдия, боеприпаси), както и всички дрехи, материали и превозни средства, използвани за военни цели (оборудване), попадат в обхвата на общата категория “продукти, свързани с отбраната“.

Нашите експерти активно предоставят висококвалифицирани юридически услуги, свързани с оръжейната промишленост и дейностите с продукти, свързани с отбраната, включително, но не само:

  • Юридически консултации относно приложните аспекти на националната и международната правна уредба, въведена относно контрола върху износа/трансфера на продукти, свързани с отбраната, включително общ набор от критерии за оценка и глобални разрешения за извършване на дейности, свързани с търговията с оръжия, включително, но не само изготвяне на търговски, транспортни и други документи, необходими за издаване на разрешения за износ (индивидуално, глобално и общо разрешение) и лицензии;
  • Общи списъци на ЕС за оръжия и изделия с двойна употреба и съответната им класификация (специфични категории и подкатегории), включително списъците с ограничения, касаещи продуктите, свързани с отбраната, попадащи в обхвата на международни договори и конвенции, забраняващи разпространението на оръжия за масово унищожение;
  • Правна помощ и консултации, във връзка със създаването на подходяща правноорганизационна форма за осъществяване на търговска дейност в областта на оръжейната индустрия и производството на изделия с двойна употреба;
  • Контрол върху брокерската дейност с  оръжия и стоки с двойна употреба, както и транзита им през ЕС;
  • Специфични мерки за контрол в рамките на предприятието на търговците-износители, сред които водене на дневник на доставките и водене на отделни регистри на сключените сделки;
  • Разрешения за продукти, чието разработване, характеристики, употреба и/или регистрация попадат в обхвата на специфичния режим за защита на класифицираната информация;
  • Предоставяне на ежедневни правни услуги относно текущото опериране на дружества, осъществяващи дейност с продукти, свързани с отбраната, включително, но не само, разработване на стратегии в рамките на системи за вътрешен контрол, изготвяне на системи за спазване и управление на износа и вноса на продукти, свързани с отбраната.
Проекти