Върховния касационен съд разпореди вписване на съдебно решение в полза на длъжник, след като самият той е бездействал. Казусът е бил разгледан след отказ за отбелязване на решение от страна ...

Фактическа обстановка: През 2012 г. е изготвен и одобрен ПУП-ПРЗ на поземлен имот – земеделска земя, за изграждане на ФвЕЦ, в рамките на процедура за промяна на предназначение на земеделска ...

В края на месец юли, 2020 г. беше внесен законопроект („Законопроекта/ът“) за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ). Основната цел на тези промени, е хармонизация ...

В Държавен вестник са обнародвани последните изменения в Закона за местните данъци и такси („Закона/ът“). Основната промяна е свързана с възможност за облекчаване на последиците от COVID-19. Общинският съвет може ...

В Държавен вестник бр. 69 от 4 август бяха обнародвани редица изменения и допълнения на Закона за хазарта. Най-интересните от тях са променения контролен орган и допълнителните изисквания за получаване ...

Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина на Министерски съвет от 2000 г. („Наредбата”) е изменена, считано от 31.07.2020 г., както следва: Пътните разходи Пътните разноски ще се поемат от изпращащата ...

История на спора  Бизнесът на  Apple е структуриран около различни ключови функционални зони в света. „Епъл европейски операции”и „Епъл международни продажби” основават клонове на компанията в Ирландия.  Ирландското законодателство предвижда възможност за предварително определяне на дължимия данък. Това ...

На 23.07.2020 г. за гласуване в Народното събрание беше внесен законопроект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите („Законопроекта/ът“). Със Законопроекта се предлага създаването на ...

На 21.04.2020 г., Европейският комитет по защита на данните прие ‘’Насоки 03/2020 относно обработването на данни за здравословното състояние за целите на научните изследвания в контекста на пандемията от COVID-19’’ ...

С решение от 25.06.2020 г. Съдът на Европейския Съюз („СЕС“) се произнесе за изискванията за достъп до информация за алтернативно решаване на спорове при използване на уебсайтовете. Производството е образувано ...

В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина („Закона/ът“) се прецизира процедурата по съвместна координация в дейностите по контрол върху лекарствените продукти на Изпълнителната агенция по лекарствата („ИАЛ“) и регионалните ...

Със законопроект Народното събрание предвижда промени в ЗЗД, с които да отпадне фигурата на “вечния длъжник”. Създава се нов член, който обявява, че с изтичането на десетгодишна давност се погасяват ...

Въпросът относно защита на физическите лица при обработването на лични данни е актуален отново поради ново решение на Съда на Европейския Съюз (СЕС) от 16.07.2020 г. Производството се е развило ...

На Ваш въпрос относно това законно ли би било учредяването на право на строеж върху земеделска земя преди промяната на предназначението ѝ, отговорът ни най-общо и кратко е „да“. Аргументите ...

С промените се въвеждат мерки по прилагането на регламент 1129 на Европейския парламент и на Съвета  от 14 юни 2017 година и се отменя предишната Директива 2003/71 /ЕО .Със закона ...

Какъв е порокът на съдебния акт – непълнота или очевидна фактическа грешка(„ОФГ“), когато в рамките на заповедно производство по реда на чл. 410 и сл. от ГПК в заповедта за ...

Всеки служител по трудов договор има право на платен годишен отпуск от поне четири седмици (двадесет работни дни). Забранено е компенсирането на неизползван платен годишен отпуск с парично обезщетение, освен ...

Въпросът за неравноправния характер на клаузите се поставя при наличието на потребителски договор, сключен между търговец и потребител по смисъла на § 13, т. 1 ДР от Закона за защита ...

Европейската комисия (Комисията) публикува своята оценка на въздействието за възможното приемане на регламент, който ще въведе нов инструмент за проучване на пазара. Новият инструмент би позволил на Комисията да разследва ...

Комисията за финансов надзор („КФН“) прие нова Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници („Наредбата“), с която се постига по-ясна и детайлна уредба относно ...

Повод за повдигане на въпроса относно незаконното разпространение на съдържание в онлайн платформата YouTube бе ново решение на Съда на Европейския съюз („СЕС“) от 09.07.2020 г. Производството е образувано между ...

С решение от месец юни 2020 г. Съдът на Европейския съюз (Съдът) потвърди основни принципи на облагането с ДДС за държавите членки. Решението е постановено в отговор на запитване на ...

Повод за повдигане на въпроса относно отглеждането на деца с увреждания в друга държава-членка бе ново решение на Съда на Европейския Съюз (СЕС) от 12.03.2020. Производството се е развило между ...

С изменения в Закона за енергетиката, приети от Народното събрание през юни 2020 г., бяха въведени съществени изменения по отношение на пазара на електроенергия в Република България. С тези промени ...