В решение от м. февруари 2023 г. Административен съд-София град (АССГ) прогласява ревизионен акт за нищожен. АССГ счита основанието за възлагане на конкретната ревизия за противоречащо на Конституцията и предлага ...

Открийте последните промени в областта на защитата на данните. Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) издаде актуализирани насоки (Версия 2.0) относно уведомяването за нарушения на сигурността на личните данни, ...

На 8 април 2022 г. е приет Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението ...

С развитието на технологиите все повече термини навлизат в ежедневието ни и понякога е трудно да им дадем точно определение или да разграничим някои сходни такива едно от друго. Комисията ...

Проект за закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („Закона“) се внася не веднъж за разглеждане в народното събрание, поради необходимостта от синхронизиране на ...

Директивата за отчитането на предприятията във връзка с устойчивото развитие („ДОПУР“) е една от мерките, предвидени във финансовия пакет за устойчивост, приет на 21.04.2021 г. Тази директива разширява обхвата на ...

Не е новост, че Европейският съюз се е ориентирал към въвеждането на обща, координирана уредба за държавите членки по отношение на оповестяването на нефинансова информация. В тази насока е приета ...

Според Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) недвижимите имоти се облагат с местен данък. Съгласно разяснение на Националната агенция за приходите № 3-568 от 10.05.2021 г., облагането следва да ...

Върховният административен съд („ВАС“) е отправил преюдициално запитване до Съда Европейския съюз („СЕС“) във връзка обществена поръчка на договаряне с един участник. Запитването е отправено по адм. ело № 12052/2020 ...

Закон за корпоративното подоходно облагане Законът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) е приет от 48-ото Народно събрание на 6 декември 2022 г. Основните промени ...

Устойчивите практики, свързани с все по-изявените климатични промени навлизат в ежедневието ни и съответно намират отражение в законодателството ни. В тази сфера е и приетата от Министерството на регионалното развитие ...

На 03.11.2022 г. Министерският съвет одобри проект за Закон за несъстоятелност на физическите лица. Приемането на настоящия законопроект се изисква от Европейската комисия, за да одобри плана за възстановяване и ...

Министерски съвет прие Наредба за условията и реда за издаване, продължаване и отнемане на сертификат за високотехнологичен и/или иновативен проект („Наредбата“), наречен „Стартъп Виза“. Тя представлява основание за пребиваване на ...

На 19.10.2022 г. в Народното събрание бе внесен за разглеждане и гласуване на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ). С ...

Материята, касаеща производството и/или търговията с медицински изделия освен, че привлича все по-широк интерес, разкрива и редица особености относно правните режими, под които следва да бъдат подведени тези изделия. В ...

Енергетиката е сфера, която бързо се развива и променя. Това ясно се вижда и от факта, че три нови законопроекта в нея са внесени за разглеждане в Народното събрание. Два ...

Думата „предприемач“ намира все по-честа употреба, но към момента в актуалното ни законодателство все още няма уредба, която да дава дефиниция за понятието или да урежда дейността на предприемачите. Именно ...

На 10.11.2022 г. в Народното събрание бе внесен за разглеждане и гласуване законопроект за допълнение и изменение на Закона за електронната търговия. С приемането на Акта за цифровите услуги, Европейският ...

На 24.10.2022 г. в Народното събрание беше внесен законопроект за Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Предложеният законопроект транспонира Директива (ЕС) 2019/1937 на ...

На 28.10.2022 г. в Народното събрание беше внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България. Законопроектът цели да въведе промени, които да попълнят празнотите в ...

С новия законопроект за Закон за изменение и допълнение на Търговския закон, одобрен с Решение № 755 от 11.10.2022 г. на Министерски съвет, се цели цялостно повишаване на ефективността на ...

Основна част от промените, предвидени в законопроекта за Закон за изменение и допълнение на Търговския закон, одобрен с Решение № 755 от 11.10.2022 г. на Министерски съвет, се отнасят до ...

На 27.10.2022 г. в Народното събрание бе внесен за разглеждане и гласуване на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ГПК). С него се цели ускоряване ...