Кумулативното запечатване на търговски обект и налагането на имуществена санкция от данъчните органи за неиздаване на касов бон от страна на лице, регистрирано по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС), ...

Обработката на лични данни е изключително отговорна задача, особено когато става дума за по-чувствителни лични данни, както определено в Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламентът“). Информацията, свързана със здравословното състояние на човек, ...

Практическата важност на отговора на въпроса какъв точно договор сключваме, оставяйки автомобил на платен паркинг, се обосновава най-вече от последиците, които настъпват при евентуална кражба на автомобила, природно бедствие или ...

Законът за местните данъци и такси (ЗМТД, „Законът“) е нормативната база, съгласно която се декларират и облагат с данъци различните видове недвижимите имоти. Въпреки че Законът предвижда  възможност едно предприятие ...

Европейския комитет по защита на данните представя Ръководство по защита на данните, което да помогне компетентността на малките предприятия, относно спазване изискванията за защита на данните, като повиши осведомеността им ...

Ако сте дружество, регистрирано по Закона за данък добавена стойност („ЗДДС“) и предстои да сключите договор за изграждане на фотоволтаична централа (“ФЕЦ”) на територията на друга държава членка на ЕС, ...

Legal500 съществува повече от 30 години и е една от най-големите правни директории в света. Кантората е препоръчана в следните области в България: Търговско право, корпоративно право, сливания и придобивания ...

В решение от м. февруари 2023 г. Административен съд-София град (АССГ) прогласява ревизионен акт за нищожен. АССГ счита основанието за възлагане на конкретната ревизия за противоречащо на Конституцията и предлага ...

Открийте последните промени в областта на защитата на данните. Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) издаде актуализирани насоки (Версия 2.0) относно уведомяването за нарушения на сигурността на личните данни, ...

На 8 април 2022 г. е приет Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението ...

С развитието на технологиите все повече термини навлизат в ежедневието ни и понякога е трудно да им дадем точно определение или да разграничим някои сходни такива едно от друго. Комисията ...

Проект за закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („Закона“) се внася не веднъж за разглеждане в народното събрание, поради необходимостта от синхронизиране на ...

Директивата за отчитането на предприятията във връзка с устойчивото развитие („ДОПУР“) е една от мерките, предвидени във финансовия пакет за устойчивост, приет на 21.04.2021 г. Тази директива разширява обхвата на ...

Не е новост, че Европейският съюз се е ориентирал към въвеждането на обща, координирана уредба за държавите членки по отношение на оповестяването на нефинансова информация. В тази насока е приета ...

Според Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) недвижимите имоти се облагат с местен данък. Съгласно разяснение на Националната агенция за приходите № 3-568 от 10.05.2021 г., облагането следва да ...

Върховният административен съд („ВАС“) е отправил преюдициално запитване до Съда Европейския съюз („СЕС“) във връзка обществена поръчка на договаряне с един участник. Запитването е отправено по адм. ело № 12052/2020 ...

Закон за корпоративното подоходно облагане Законът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) е приет от 48-ото Народно събрание на 6 декември 2022 г. Основните промени ...

Устойчивите практики, свързани с все по-изявените климатични промени навлизат в ежедневието ни и съответно намират отражение в законодателството ни. В тази сфера е и приетата от Министерството на регионалното развитие ...

На 03.11.2022 г. Министерският съвет одобри проект за Закон за несъстоятелност на физическите лица. Приемането на настоящия законопроект се изисква от Европейската комисия, за да одобри плана за възстановяване и ...

Министерски съвет прие Наредба за условията и реда за издаване, продължаване и отнемане на сертификат за високотехнологичен и/или иновативен проект („Наредбата“), наречен „Стартъп Виза“. Тя представлява основание за пребиваване на ...

На 19.10.2022 г. в Народното събрание бе внесен за разглеждане и гласуване на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ). С ...

Материята, касаеща производството и/или търговията с медицински изделия освен, че привлича все по-широк интерес, разкрива и редица особености относно правните режими, под които следва да бъдат подведени тези изделия. В ...

Енергетиката е сфера, която бързо се развива и променя. Това ясно се вижда и от факта, че три нови законопроекта в нея са внесени за разглеждане в Народното събрание. Два ...