Агенцията по обществени поръчки поддържа списък на стопанските субекти, за които е доказано, че са допуснали нарушения при възлагане или изпълнение на обществени поръчки съгласно чл. 57, ал. 4 от ...

На 3 юли 2020 г. в Държавен вестник беше публикувана новата наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на ...

От 01.07.2020 г. Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ е член на Германо-Българската индустриално-търговска камара („ГБТИК“, “AHK Bulgarien”). Със своите над 570 членове, ГБТИК е най-голямата двустранна бизнес организация в ...

В момента доста актуална тема е събирането на глоби при преминаване на границата. Подготвили сме обобщение на процедурата при налагане и обжалване на административно наказание. Създадена е възможност за онлайн ...

С Решение от 28.05.2020 г. на Европейския съд по правата на човека („ЕСПЧ“) България е осъдена за нарушаване на правото на г-н Йордан Антонов мирно да се ползва от своята ...

Публикувани са документи към процедурата „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Те предвиждат безвъзмездна помощ в размер от 30 000 лв. до 100 000 ...

Европейската комисия реши да отложи влизането в сила на две мерки на ЕС за данъчно облагане, за да вземе предвид трудностите, с които се сблъскват предприятията и държавите-членки в момента заради коронавируса. ...

На 10.06.2020 г. Народното събрание прие на второ четене изменения на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), с които ставката за облагане с данък добавена стойност (ДДС) се намалява ...

През месец май беше представен за обществено обсъждане проект за изменение на Закона за устройство на територията („ЗУТ“). С новите промените се предвижда създаването на единен електронен публичен регистър по ...

Агенцията за обществени поръчки съобщи за обновяване на Централизираната автоматизирана система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), като обновяването до новата версия е било извършено на 02 май 2020 г.  С ...

Съдебните спорове могат да бъдат прекратени след споразумение между страните и в това отношение не правят изключение от всеки друг спор. Споразумението във връзка с едно дело може да е ...

Интернет, за добро или лошо, доведе до пълна промяна в „правилата на играта“ по отношение на разпространението на информация, като демократизира публикуването и разшири възможностите за достигане до неограничен кръг ...

Настоящата статия разглежда част от правните проблеми, свързани с 3-D принтирането, и разрешенията, които дава българското право. Те са изследвани в контекста на конкретен казус, развил се на територията на ...

С Решение № 3 (Решението) на Конституционния съд („КС“) беше дадено тълкуване на Конституцията на Република България относно действието на решенията на КС, с които се обявява противоконституционност на закон, ...

На 18 май 2020 г., Агенцията по обществени поръчки съобщи, че считано от 14 юни 2020 г. Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е задължителна за ползване ...

Народното събрание прие промени в Закона за здравето, чрез който се променя и допълва Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Законът вече ще обхваща и преодоляване ...

На 13 май 2020 г. извънредното положение беше заменено от „извънредна епидемична обстановка“. Тя ще продължи от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г. През този период ще ...

Адвокат Диавена Калчева разглежда защита при уволнение от гледна точка на работниците и работодателят. За повече полезна информация за трудовоправните отношения следете нашия сайт и Facebook, LinkedIn ...

Адвокат Диавена Калчева разглежда специфичното прилагане на ДДС при онлайн услугите. За повече полезна данъчна информация следете нашия сайт и Facebook, LinkedIn ...

Съгласно Семейния Кодекс, действията на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, се допускат с разрешение ...

Настоящата статия има за цел да разгледа една тясна хипотеза, свързана с възможността лизингодател да претендира връщане на предоставена по договор за лизинг машина, в случай, че по отношение на ...

Официално бяха обнародвани последните промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел („ЗТРРЮЛНЦ“). Приемането на заявените за обявяване  годишни финансови отчети („ГФО“) и годишни ...

MOSS представлява режим за съкратено обслужване на едно гише за целите на отчитане на ДДС. Това е незадължителен режим, който дава възможност в определени случаи ДДС да бъде отчитан само ...

Legal500 съществува повече от 20 години и е една от най-големите правни директории в света.  Кантората е препоръчана в следните области в България:  Търговско право, корпоративно право, сливания и придобивания  Разрешаване на спорове  Проекти и публично-частно ...