Финансовата подкрепа от фондовете на ЕС или националните фондове, отпускани за здравни услуги или други обществени услуги за справяне с ситуацията, свързана с COVID-19, попада извън обхвата на контрола върху ...

Когато е възможно, трябва да защитаваме работниците от безработица и загуба на доходи. ЕС е готов да окаже подкрепа на държавите членки, когато това е възможно, като смекчава въздействието върху ...

Възможни мерки от страна на работодателите по повод пандемията от Covid-19 ? По отношение на работниците/служителите работодателят може да: наложи използването на годишен платен отпуск, ако работата е преустановена за ...

По-долу може да намерите актуална полезна информация за реда, който е организиран за работа на държавните и общински институции и съдилищата. Съдилища В периода 16 март 2020 г. – 13 ...

Обновена от 14 март: На 13 март се проведе извънредно заседание на Министерския съвет. Премиерът Бойко Борисов обяви, че в моловете ще работят хранителните магазини, банковите и застрахователни клонове, както ...

През февруари тази година бяха приети редица изменения и допълнения на Закона за туризма. По-важните от тях касаят: По-изчерпателно изброяване на туристическите дейности Разширяване на досегашните обекти за настаняване, като ...

С новите изменения в Закона за защита на потребителите българският законодател хармонизира националното с европейското право, като добави изцяло нова глава, посветена на сътрудничеството между националните органи отговорни за защитата ...

На 14.02.2020 г. влязоха в сила последните изменения в Закона за платежните услуги и платежните системи. С тези промени се въвеждат изискванията на европейското законодателство към правилата за платежните услуги и се обезпечава възможността за ефективен надзор върху ...

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) публикува доклада Ръководство за трансферно ценообразуване на финансовите транзакции: Приобщаваща рамка относно BEPS (свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби): Мерки 4, ...

Предложеният за обществено обсъждане проект на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) предвижда възможност за гражданите, едноличните търговци и юридическите лица с ...

В края на 2019 г. бяха публикувани Принципите за презастрахователното договорно право. Принципите съдържат правила за сключването, валидността, изпълнението, неизпълнението и разпределението на риска при презастрахователните договори. ...

След 09 Януари 2020 г., Задължените лица по ЗМИП следва да приведат вече създадените си Вътрешни правила в съответствие в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от НОР на ...

На 10.01.2020 г. излезе ново указание на НАП във връзка с особено силно дискутираната, в последно време, разпоредба на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС относно задължителната регистрация на лица, ...

В края на 2019 г. беше обявен публично проект на новия Закон за земеделските земи, който цели да усъвършенства регламентацията по отношение на собствеността, ползването и управлението на земеделските земи. ...

В края на месец ноември беше направена промяна в Закона за административните нарушения и наказания, с която се  регламентира, че страните имат право на присъждане на разноски. Това е отдавна ...

На 12.12.2019 г. на първо гласуване бяха приети промени в Закона за защита на потребителите („ЗЗП“). Измененията целят хармонизация на националната правна уредба с Регламент (ЕС) 2017/2394 относно сътрудничеството между ...

Във връзка с Указ № 317 на Президента на Република България, задължителното отчитане на задължените лица чрез Националната информационна система за отпадъците се отлага за 01.01.2021 г. това се случва ...

В областта на корпоративното подоходно облагане се регулира трансфера на активи или дейности към друга част на дадено предприятие, разположена извън страната. Предвиждат се още специфични правила за определяне на ...

На 06.12.2019 г. бяха обнародвани изменения и допълнения в ЗКПО. С приетите промени се изменя ЗДДС. В сферата на ДДС се въвежда режим складиране на стоки до поискване, изрично се ...

Промени при акцизната ставка за цигарите Акцизната ставка на пропорционалния акциз при продажба на цигари в условията на чл. 18, aл. 3 от Закона за безмитната търговия и при подадено ...

Изключени от общото задължение за публикуване на годишен финансов отчет са: бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и еднолични търговци, които не са ...

Промени на легалните дефиниции, които биха могли да дадат отражение на облагането на едно лице. „Ликвидационен дял“ е разпределението на дял от имуществото от едно лице при прекратяването му в ...

Деклариране на данни за недвижими имоти Относно новопостроените сгради Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл. ...

С изменение в Закона за обществените поръчки Народното събрание отложи въвеждането на задължението ЦАИС ЕОП, което бе предвидено за 01.11.2019 г. Задължителното въвеждане ще се реализира по график, приет с ...