На 25.05.2018 г. в Държавен вестник беше публикувана отмяната на Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита ...

Проектът за Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните е публикуван на 23.04.2018 г. В него се предвижда създаването на два нови члена, ...

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове е обнародвана в Държавен вестник, бр. 37 от 04.05.2018 г. и ...

В мотивите към Решение № 140 от 08.02.2018 г. (Решението) Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е ималао повод да обоснове, че показването на продуктите, предлагани от едно дружество, на ...

За създаването и съхраняването на трудово досие на служител, в електронен вариант, работодателят ще трябва да спазва специфични правила. Те се уреждат от новата Наредба за вида и изискванията за ...

Целта на измененията в Закона за туризма (Законът), част от които влизоха в сила на 04.05.2018 г., а други ще влязат в сила на 01.07.2018 г., е създаването на ред ...

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, топлофикациите, когенерациите, заводските централи, както и централите с възобновяеми енергийни източници („ВЕИ“) с инсталирана мощност от 4 MW нагоре, чийто ...

Направени са промени в Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. ...

На 20.03.2018 г. се приеха съществени изменения на Наредба № 31 от 12.08.2007 г. ...

Наредбата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 27 от 27.03.2018 г. С Наредбата се уреждат условията и редът за подаване на документи по ЗАДС в съответствие с редица вътрешни и ...

Новата Наредба № 16 (Наредбата) на Българската народна банка (БНБ) за издаване на лицензи и одобрения на платежни институции, дружества за електронни пари и оператори на платежни системи, е в ...

На 17.04.2018 г. в брой 33 на Държавен вестник беше обнародван текстът на Наредба № 17 от 29 март 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите ...

Целта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация („Наредбата“), е последната да бъде приведена ...

На 17.04.2018 г. в брой 33 на Държавен вестник беше обнародван текстът на Наредба № 17 от 29 март 2018 г. ...

Направени са промени в Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри („Наредбата”). С наредбата за първи път е въведено легално ...

На 30.04.2018 г. стартира общественото обсъждане на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (Проекта). Този закон ще въвежда мерките за изпълнение и ...

За поредна година Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” получи висока оценка за работа си през изминалата 2017 г., както и за цялостната си дейност. Дружеството е поставено на едно ...

С новата Наредба за разглеждане на споровe по Закона за марките и географските означения ( „ЗМГО“), се внасят подробни правила относно административният ред за разглеждане на някои специфични спорове. Това ...

В брой № 33 от 2018 г. на „Държавен вестник“ бе обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване ...

С Наредба за допълнение на Наредба № 42 от 2001 г . за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари („Наредбата“), обнародвана в „Държавен вестник“ брой № ...

На 27 март 2018 г. беше постановено решение на Конституционния съд, с което се отхвърля искането за обявяването на Параграф 15 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ...

На 13 март 2018 г., в ДВ № 22, бяха обявени промените в Закона за банковата несъстоятелност. Промените могат да бъда разделени на две групи. Първата група промени касае общи ...

На 20.03.2018 г. се приеха съществени изменения на Наредба № 31 от 12.08.2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика. Добрата клинична практика е съвкупността от международно признати ...

Създава се нов удобен начин за плащане на такси и цени на административни услуги към държавни бюджетни организации като министерства, агенции и подобни структури със собствен бюджет. Измененията засягат неограничен ...