IFLR1000 е справочник на водещи световни финансови и корпоративни правни кантори и адвокати. Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” бе класирано за поредна година сред адвокатските кантори в България в ...

Народното събрание прие изменения и допълнения в Кодекса на труда (,,КТ“), с които в националното ни законодателство се транспонират няколко директиви на Европейския парламент и на Съвета. Промените влизат в ...

В портала за обществени консултации на Министерски съвет (МС) е публикуван проект за изменение на Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на отделните видове ...

Законопроект предвижда промени, които да легализират дистанционната работа на общите събрания при юридическите лица с нестопанска цел. Промяната идва да отрази фактическите промени, настъпили в обществото ни поради COVID 19 ...

На 15.06.2022 г. в Народното събрание е внесен законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон („ЗИД на ТЗ“), с който се предлага да бъде създадена непозната до момента правна ...

Европейският комитет по защита на данните публикува за обществена консултация нови Насоки 04/2022 за изчисляването на глоби. След провеждането на обществена консултация, чиито краен срок е 27 юни 2022 г., ...

В тълкувателно решение № 4/2022 г. на Върховния административен съд (ВАС), което може да откриете тук, ВАС реши, че обхватът на солидарната отговорност по чл. 177 Закона за данъка върху ...

Търговската колегия на Върховния касационен съд ще решава въпрос, касаещ защитата на  интелектуалната собственост Общото събрание на търговската колегия (ОСТК) на Върховния касационен съд (ВКС) образува ново тълкувателно дело, което ...

В началото на април 2022 г. в Портала за обществени консултации към администрацията на Министерския съвет е публикуван Проект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Целта на промените ...

В свое решение от края на миналата година, Върховният административен съд (ВАС) даде своето становище по въпроса дали решение на Съда на Европейския съюз (СЕС) може да представлява основание за ...

На 21 Април 2022 г. в Народното събрание бе внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност („ЗДДС“). Настоящата новина цели да обърне внимание на ...

На 18.05.2022 г. в Народното събрание от група народни представители бе внесен Проект на Закон за Държавната агенция по вписванията. С него се предвижда създаването на специализиран административен орган към ...

Legal500 съществува повече от 20 години и е една от най-големите правни директории в света. Кантората е препоръчана в следните области в България: Търговско право, корпоративно право, сливания и придобивания ...

На 06.04.2022 г. Министерски съвет одобри и предложи на Народното събрание да разгледа и приеме проект за Закон за събиране на вземания по потребителски договори („ЗСВПД“). Проектът предвижда законът да ...

С тълкувателно Решение № 5 от 29.03.2021 г. ВАС реши, че третото данъчно задължено лице по чл. 19, ал. 1 и 2 ДОПК дължи и лихвите, които са установени като ...

Поради започналата война в Украйна на 24.02.2022 г. и множеството украински бежанци, които пристигнаха в България, както и множеството запитвания свързани с регистрацията и настаняването им, следва да имате предвид ...

Кога едно изделие или технология е с двойна употреба? Изделия или технологии с двойна употреба са тези, които се използват за граждански цели и не са предназначени за военна употреба, ...

Какво представляват NFT и как функционират? NFT означава незаменим токен. „Незаменим“ повече или по-малко означава, че е уникален и не може да бъде заменен с нещо друго. Това е дигитален ...

На интернет страницата на Софийски Адвокатски Съвет беше публикувана декларация в съпричастност с украйниския народ. Публикуваме Декларацията по-долу. Софийски адвокатски съвет Декларация в израз на солидарност с украинския народ 02 ...

Софийски адвокатски съвет при Софийска адвокатска колегия създаде гореща телефонна линия за предоставяне на безвъзмездна правна помощ на бежанците от Украйна. + 359 879 292 230 + 359 879 292 231 Ще ...

На 17.02.2022 г. с единодушие народните представители приеха на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство („ЗИД на ЗБГ“), с което се предвижда отпадането на ...

Агенцията по обществени поръчки публикува обновление на инструкцията си относно надписването и подаването на заявления/оферти в ЦАИС ЕОП от нерегистрирани обединения.   Важно е да се отбележи, че още в самото ...

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/2282 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 декември 2021 година относно оценката на здравните технологии и за изменение на Директива 2011/24/ЕС има за цел да хармонизира ...

Върховният касационен съд на Република България (ВКС) в свое скорошно решение* дава отговор на два важни въпроса, свързани с пълномощното, въз основа на което е сключен договор за покупко-продажба на ...