Официално бяха обнародвани последните промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел („ЗТРРЮЛНЦ“). Приемането на заявените за обявяване  годишни финансови отчети („ГФО“) и годишни ...

Legal500 съществува повече от 20 години и е една от най-големите правни директории в света.  Кантората е препоръчана в следните области в България:  Търговско право, корпоративно право, сливания и придобивания  Разрешаване на спорове  Проекти и публично-частно ...

Според новите правила въведени заявки за марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение до влизането в сила на ЗМГО на 17 декември 2019 г., както и ...

Управителният съвет на Българската народна банка утвърди представения от Асоциацията на банките в България (АББ) проект на Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им ...

С цел намаляване административната тежест върху бизнеса и създаването на нормативна основа за въвеждане на Централизирана административна информационна система („ЦАИС“) „Единна входна точка“ към Агенцията по вписванията („АВ“), са предложени ...

На 2 април 2020 Европейската комисия („Комисията“) предложи нов инструмент във връзка с последствията от пандемията Covid-19 – Европейски инструмент за временна подкрепа за смекчаване на рисковете от безработица при извънредно положение „SURE” („Инструмента/ът“).   Чрез ...

На 9 април 2020 г., Държавен вестник публикува измененията и допълненията в Закона за мерки и действия по време на извънредното положение. Основни изменения: Определен списък на съдебните дела, които ...

НАП излезе с официално указание по прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, във връзка със срокове по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и материалните данъчни закони. ...

Вчера, на извънредно заседание, Правителството прие Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното ...

Новоприетият Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание („Закона/ът“), предвижда няколко изменения в Кодекса за социалното ...

На 23 март 2020 г., Народното събрание прие Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. На следващия ден законът беше обнародван в Държавен вестник. С този закон ...

Удължават се следните срокове: 09.2020 г. – за публикуване на годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади; 06.2020 г. – за подаване на декларациите в случаите на липса ...

Обновена на 24 март 2020 г. На 23 март 2020 г., Народното събрание прие Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. На следващия ден законът беше обнародван ...

Обновена на 24 март 2020 г. На 23 март 2020 г., Народното събрание прие Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. На следващия ден законът беше обнародван ...

В отговор на глобалната пандемия GLOBALAW събра специален екип от адвокати, които да подкрепят клиентите с трансгранични и местни правни въпроси, породени от COVID-19. Тъй като новият коронавирус COVID-19 продължава ...

На 20 март бяха приети по-ограничителни противоепидемични мерки срещу COVID-19. Новите мерки влязоха в сила от 00:00 часа на 21 март. ⚠️⚠️⚠️Какво предвиждат новите мерки? ❌Преустановяват се посещенията на паркове, ...

Обновена на 24 март 2020 г. На 23 март 2020 г., Народното събрание прие Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. На следващия ден законът беше обнародван ...

Със Закона за мерките по време на извънредното положение срокът на валидност на следните лични документи се удължава с още 6 месеца, ако сегашният им срок изтича в периода 13.03. ...

Със Закона за мерките по време на извънредното положение се въвеждат промени в процедурите за получаване на разрешения за продължително пребиваване. Чужденците с разрешение за продължително пребиваване, което изтича по ...

В Държавен вестник са обнародвани редица изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. До 31 март 2020 г. включително се прилагат образците на ...

С цел осигуряване на достъп до нотариални услуги за спешни и неотложни заверки, Нотариалната камара на Република България е създала организация за осигуряване на дежурни нотариуси във всички съдебни райони. ...

По-долу ще намерите насоки за издаване на удостоверения за форсмажор от Българската търговско-промишлена палата. В немалко договори на клиентите ни присъства клауза, съгласно която следва да се представи удостоверение за ...

По повод пандемията на Covid-19 бяха въведени изменения в българското законодателство. Целта е да бъдат уредени последиците от неизпълнение на приетите от държавните органи мерки за справяне с корона вируса. ...

Съгласно настоящите европейски правила въздушните превозвачи, които искат да си подсигурят същите летищни слотове за следващата година, трябва да използват поне 80 % от разпределените им слотове в рамките на ...