На 14.07.2023 г. в Държавен вестник беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗИД на ЗМИП, „Законът“), приет на 29.06.2023 г. от ...

На 10 май 2023 г. Министерският съвет внесе проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост. На 17 май 2023 г. група народни представители ...

След приемането на Закона защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („Закона“, ЗЗЛПСПОИН) на 27.01.2023 г. и влизането му в сила на 04.05.2023 г., Комисията за ...

Европейския комитет по защита на данните представя Ръководство по защита на данните, което да помогне компетентността на малките предприятия, относно спазване изискванията за защита на данните, като повиши осведомеността им ...

Legal500 съществува повече от 30 години и е една от най-големите правни директории в света. Кантората е препоръчана в следните области в България: Търговско право, корпоративно право, сливания и придобивания ...

Открийте последните промени в областта на защитата на данните. Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) издаде актуализирани насоки (Версия 2.0) относно уведомяването за нарушения на сигурността на личните данни, ...

С развитието на технологиите все повече термини навлизат в ежедневието ни и понякога е трудно да им дадем точно определение или да разграничим някои сходни такива едно от друго. Комисията ...

Проект за закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („Закона“) се внася не веднъж за разглеждане в народното събрание, поради необходимостта от синхронизиране на ...

Закон за корпоративното подоходно облагане Законът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) е приет от 48-ото Народно събрание на 6 декември 2022 г. Основните промени ...

Устойчивите практики, свързани с все по-изявените климатични промени навлизат в ежедневието ни и съответно намират отражение в законодателството ни. В тази сфера е и приетата от Министерството на регионалното развитие ...

На 03.11.2022 г. Министерският съвет одобри проект за Закон за несъстоятелност на физическите лица. Приемането на настоящия законопроект се изисква от Европейската комисия, за да одобри плана за възстановяване и ...

Министерски съвет прие Наредба за условията и реда за издаване, продължаване и отнемане на сертификат за високотехнологичен и/или иновативен проект („Наредбата“), наречен „Стартъп Виза“. Тя представлява основание за пребиваване на ...

На 19.10.2022 г. в Народното събрание бе внесен за разглеждане и гласуване на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ). С ...

Енергетиката е сфера, която бързо се развива и променя. Това ясно се вижда и от факта, че три нови законопроекта в нея са внесени за разглеждане в Народното събрание. Два ...

Думата „предприемач“ намира все по-честа употреба, но към момента в актуалното ни законодателство все още няма уредба, която да дава дефиниция за понятието или да урежда дейността на предприемачите. Именно ...

На 10.11.2022 г. в Народното събрание бе внесен за разглеждане и гласуване законопроект за допълнение и изменение на Закона за електронната търговия. С приемането на Акта за цифровите услуги, Европейският ...

На 24.10.2022 г. в Народното събрание беше внесен законопроект за Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Предложеният законопроект транспонира Директива (ЕС) 2019/1937 на ...

На 28.10.2022 г. в Народното събрание беше внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България. Законопроектът цели да въведе промени, които да попълнят празнотите в ...

С новия законопроект за Закон за изменение и допълнение на Търговския закон, одобрен с Решение № 755 от 11.10.2022 г. на Министерски съвет, се цели цялостно повишаване на ефективността на ...

Основна част от промените, предвидени в законопроекта за Закон за изменение и допълнение на Търговския закон, одобрен с Решение № 755 от 11.10.2022 г. на Министерски съвет, се отнасят до ...

На 27.10.2022 г. в Народното събрание бе внесен за разглеждане и гласуване на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ГПК). С него се цели ускоряване ...

В тълкувателно решение №6 от 27.10.2022 г. Върховният административен съд постанови, че органите по приходите нямат правомощието да констатират съществуването на трудови правоотношения, прикрити от привидни граждански договори по ЗЗД, ...

Уредба на ниво ЕС Правна рамка на национално ниво по отношение на колективното финансиране (познато още като „краудфъндинг“ или “crowdfunding”) съществува в някои държави-членки. Предвид различията в уредбата на обаче, ...