Електроника и оптика

Специалистите от Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” работят за чуждестранни инвеститори, които прехвърлят своята търговска и производствена дейност в страната. Задълбочените знания за индустрията ни помагат да даваме висококвалифицирани правни услуги на нашите клиенти.

След оказаната правна помощ при първоначалното учредяване на местно дружество и придобиване на недвижими имоти в страната, подпомагме и цялостния процес на стартиране на производствена дейност, защита на търговски марки, регистрация на специфичните продукти, произвеждани от клиентите ни, пред компетентните държавни органи, правна помощ и съдействие в областта на защита на правата на потребителите във връзка с използването на продуктите и други.

Ние разполагаме със задълбочени познания относно индустрията, които ни позволяват да осигуряваме правни услуги с високо качество на нашите клиенти, сред които:

 • Съдействие по създаване на предприятията и придобиване на земя
 • Подпомагане на целия процес на стартиране на производственото съоръжение
 • Закрила на търговската марка
 • Одобрение на определени продукти от компетентните регулаторни органи
 • Правни консултации и съдействие в областта на вреди, причинени от стоки и др.

Ние съдействаме на компаниите от сферата на електрониката и оптиката със стратегически правни становища, покриващи голям брой режими, сред които:

 • Конкуренция
 • Патенти и промишлен дизайн
 • Защита на личните данни
 • Търговия
 • Данъчен режим
 • Трудови договори и договори за управление, включително разпоредби за въздържане от конкуренция

Нашият Данъчен отдел предоставя консултации относно спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане, ДДС и корпоративния данък, както и процесуално представителство пред Националната агенция за приходите и компетентните съдилища в случаите на спорове.

Адвокатското дружество консултира при регистрацията на патенти, промишлен дизайн и търговски марки, отнасящи се до електронни и оптични продукти пред Българското патентно ведомство, Службата за хармонизация на вътрешния пазар и Световната организация за интелектуална собственост. Ние подпомагаме избора на най-добрата възможност за закрила на всички права на интелектуална собственост. Нашите регистрирани представители по индустриална собственост консултират и предоставят услуги, свързани с изготвянето на заявления за търговски марки и заявки за патенти пред националните и международните институции. Ние водим преговори и консултираме при спорове с трети страни относно широк кръг от въпроси на интелектуалната собственост.

Благодарение на участието ни в Globalaw нашите клиенти могат да разчитат на контактите ни с правни кантори в Централна и Източна Европа, както и в повече от 80 държави.

Проекти