Лека промишленост и производство

Нашето портфолио от клиенти в тази сфера включва някои от водещите компании в България, произвеждащи и търгуващи с хранителни продукти, техника за преработване на хранителни продукти, електроника и оптика и други потребителски стоки. Ние консултираме нашите клиенти относно:

  • местните нормативни изисквания спрямо продуктите, включително във връзка с изискванията по оборудването, пакетирането и етикирането
  • предотвратяването и защитата в случаи на отговорност за вреди от продукти, заедно със задължителните изисквания на трудовото законодателство, колективните искове, комуникация със събранията на работниците и служителите и др.
  • защитата на търговското име на дружеството
  • помощ при предотвратяването на актове на нелоялна конкуренция
  • регистрираните търговски марки за продукти, регистрацията на нови търговски марки за продукти или удължаване на регистрацията на национални и международни марки
  • консултиране на клиентите при подготовка, преговаряне и сключване на франчайз споразумения за техните продукти
  • изисквания за транспорт и доставка
  • продуктови такси

Благодарение на участието ни в Globalaw нашите клиенти могат да разчитат на контактите ни с правни кантори в Централна и Източна Европа, както и в повече от 80 държави.

Нашият Данъчен отдел предоставя консултиране относно споразуменията за избягване на двойното данъчно облагане, ДДС и корпоративния данък, както и представителство пред Националната агенция за приходите и пред компетентните съдилища в случаите на съдебни спорове.

Проекти
» Виж всички