Търговия на едро и дребно

Ние помагаме на нашите клиенти при избора на най-подходящата правна форма за техните бизнес дейности в България, като взимаме предвид българското законодателство, регулиращо специфичните им бизнес дейности, и като се съобразяваме с техните инвестиционни планове. Например, ако Вашият бизнес в България е свързан с вноса на определени специфични продукти, е възможно да не Ви се налага да откривате и поддържате местно дружество, а да е достатъчно да действате чрез упълномощен представител. В случаите, в които Вашата дейност трябва да се извършва чрез местно дружество, ние ще Ви съдействаме при учредяване на дружество с подходяща правна форма, както и при създаването и поддържането на контакти с играчите на местния пазар. Ние предоставяме съвети относно специфичните договори, които вероятно ще сключите във връзка с особената Ви сфера на търговия.

Ние осигуряваме консултации относно всички местни изисквания, отнасящи се към различни продукти, като регистрация, разрешения за употреба, етикиране и т.н.

Ние съдействаме при националната и международната защита на търговските марки

на продуктите, чрез Българското патентно ведомство. Екипът ни консултира за най-ефективните начини за предотвратяване и противодействие на нелоялна конкуренция.

Ние можем да консултираме нашите клиенти относно тяхната електронна търговия, както и да ги държим в течение за най-новите европейски и български законови изисквания относно електронната търговия.

Ние консултираме и съдействаме при придобиването на финансиране за бизнес дейности чрез наличните проекти и фондове на ЕС. Също така можем да осигурим на нашите клиенти информация относно различни аспекти на индустрията, като само някои от тях са:

  • Сливания и придобивания
  • Стратегии относно структура на наети лица по трудов договор
  • Износ
  • Търговски лизинг
  • Електронна търговия
  • Процесуално представителство
  • Етикиране

Благодарение на участието ни в Globalaw нашите клиенти могат да разчитат на контактите ни с правни кантори в Централна и Източна Европа, както и в повече от 80 държави.

В зависимост от вида на търговията на едро, нашият Данъчен отдел осигурява съответни консултации относно всички данъчни въпроси, които могат да възникнат в текущата бизнес дейност на дружествата, включително относно и възстановяването на ДДС, корпоративно-подоходното облагане и данъчна оптимизация. Нашият данъчен екип осигурява на клиентите представителство пред Националната агенция за приходите и пред компетентните съдилища в случаите на съдебни спорове.

Адвокатското дружество дава консултации по всички въпроси на интелектуалната собственост, отнасящи се до попълването на заявления за търговски марки и патенти пред националните и международните власти. Ние водим преговори и даваме консултации при спорове с трети страни относно голям брой въпроси на интелектуалната собственост.

Проекти
» Виж всички