На 25 ноември 2019 г. Националната агенция за приходите проведе открита обществена дискусия с представители на различни счетоводни и търговски организации. На срещата присъства г-жа Доника Илиева, която е специализирана ...

Въвежда нов ред за обезщетяване на претърпени вреди от физически и юридически лица при нарушаване на правото на Европейски съюз („ЕС“) от страна на държавата. Съгласно гласуваните на второ четене ...

През месец ноември Народното събрание  промени правилата за издаване и получаване на  документи за самоличност.   От 12 Ноември 2019 г.:  ще можем да подадем Заявление за временно удостоверение за напускане на Република България  в ОДМВР/Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) ...

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ участва като учредител на Асоциация за производство, търговия и съхранение на електроенергия. Адвокат Росица Вучева, заедно с останалите учредители на сдружението сформираха и първия ...

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД на ЗКПО) беше приет на първо четене на 06.11.2019 г. Той съдържа данъчни правила, които ограничават ...

Промените в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) от месец септември, 2018 г. доведоха до множество дискусии и противоречия както в теорията, така и в практиката. След като Конституционният съд беше сезиран от ...

Главна инспекция по труда  има задължения да осъществява контрол, свързан с изпълнение на задължението на работодателите да назначават на работа хора с трайни увреждания  съобразно  квотите по чл. 38, ал. 1 от ...

Екипът на „Илиева, Вучева и Ко.“ надгради своите познания и умения в областта на трансферното ценообразуване, като взе участие в семинар на тема „Трансферно ценообразуване. Нови правила за документиране на ...

Агенцията по обществени поръчки официално обяви най-важните дати при поетапното въвеждане на ЦАИС ЕОП, която има за цел да постигне цялостно електронно възлагане на обществени поръчки. ЦАИС ЕИО е комплексна ...

Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” бе класирано от World Tax, справочник на водещи световни правни кантори и фирми, които се занимават с данъчно право. Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и ...

Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” бе класирано от IFLR1000, справочник на водещи световни финансови и корпоративни правни кантори и адвокати.   Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” бе класирано за ...

Нa 23 октомври 2019 г. Европейската комисия публикува своя доклад относно третия годишен преглед на функционирането на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ („Щита“). В доклада ...

През лятото ( в брой 64/13.08.2019 г. на Държавен вестник) бяха въведени промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс („ДОПК“), с които се уреждат задължителни правила за документация на трансферно ценообразуване. Представяме ...

В своето становище Комисията за защита на личните данни („КЗЛД“) дава отговор на въпроса „За какъв срок работодателят следва да съхранява личните данни на участниците в процедурите по набиране и подбор ...

През декември 2017 г., Европейската комисия приветства постигнатото между държавите-членки съгласие относно нови правила, които включват подробни мерки, необходими за опростяване на правилата за ДДС при продажби на стоки онлайн ...

Комисията за защита на личните данни („КЗЛД”) се произнесе със становище по три обществено значими въпроса. На първо място, със становище от 27.05.2019 г. КЗЛД постанови, че за лечебните заведения, ...

След задълбочения анализ на съществуващите правила за потребителите, проведен от Европейската комисия през 2017 г., се установи, че действащото законодателство на Европейския съюз („ЕС“) за защита на потребителите работи добре, ...

Трета промяна на Наредба № Н-18 от 2006 г. влиза в сила от деня на обнародването й в Държавен вестник – 2 юли 2019 г. за регистриране и отчитане чрез ...

На 27.06.2019 г. влиза в сила новият Регламент (ЕС) 2019/881, който касае основна тема за съвременното общество – киберсигурността. Регламентът урежда въпроса с киберсигурността в две насоки: Увеличава правомощията на ...

Съгласно Наредба № 1 от 08.05.2019 г. доставчиците на медийна услуга ежегодно до 30 юни следва да подават в Министерството на културата декларация по образец, идентифицираща действителния им собственик. Декларацията ...

Канада се присъедини към три договора на Световната организация за интелектуална собственост, които насърчават използването на търговски марки в световен мащаб.  На 17 юни 2019 г. Протоколът относно Мадридската спогодба за ...

На 05.06.2019 г. на първо четене бяха приети изменения и допълнения на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс („ДОПК“), изразяващи се в създаването на правила за разрешаване на спорове, възникнали между Република България ...

Предвиждат се промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс („ДОПК“) относно документацията за трансферното ценообразуване. Законопроектът за изменение на ДОПК има за цел предотвратяване на възможностите за отклонение от данъчно облагане и ...

Приети са изменения на Наредба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен регистър. Основните такива са свързани с регламентиране на условията, реда и сроковете за получаване на информация от ...