На 11.01.2022 г. в Народното събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство („ЗИД на ЗБГ“). Към момента законопроектът е разпределен във водещата Комисия по ...

Държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства ще продължи да се прилага до края на юни месец 2022 г. С приетите промени се увеличава размера на допустимата обща помощ. ...

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд („ВКС“) от 07.12.2021 г. е образувано ново тълкувателно дело (т.д. № 4/2021 г.), в рамките на което съдиите от Общото събрание на ...

На 15.12.2021 г. Европейската комисия даде начало на периода за приемане на покани за финансиране от страна на юридически лица-посредници в областта на лицензиране на обектите на интелектуалната собственост. Инициативата ...

След влизането в сила от 4 януари 2022 г. на изменението в Закона за регистър БУЛСТАТ („ЗРБ“), Агенцията по вписванията служебно преобразува от 10-значен в 9-значен код (ЕИК) на определена ...

На 13.12.2021 г. в Народното Събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност („ЗИД на ЗДДС“). ЗИД на ЗДДС отразява въвеждане в закона ...

Днес Народното събрание гласува спешно на първо и второ четене внесеният на 22.12.2021 г. Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност. Законопроектът цели да въведе промяна в ...

Предложение за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане На 10.12.2021 г. в Народното събрание е внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Измененията ...

С промените в Закона за енергетиката от 01.10.2021г. търговията с природен газ може да се извършва единствено въз основа на издадена лицензия. Каква е процедурата за издаване на лиценз? Комисията ...

Министерски съвет предлага редица съществени изменения в Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Промените засягат производствата по закона и целят усъвършенстване на действащата уредба и хармонизация с европейското законодателство. ...

Преди малко повече от седмица Министерски съвет одобри законопроекта за нов Закон за покритите облигации (ЗПО), който следва да бъде представен пред Народното събрание от Министъра на финансите и в ...

В първата седмица на м. декември, ВАС излезе с особено важно ТР № 11/03.12.2021г. относно спора, може ли в хода на данъчна ревизия на физическо лице, при която органите по ...

Множеството изменения в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), които бяха обект на години разработка от редица юристи, влизат в сила на 24 декември 2021 г. Миналата година те ...

С Тълкувателно решение № 3/2019 г., ВКС бе отговорено на въпроса откога текат двете седмици на възстановения от съда уволнен да се яви на работа, тъй като практиката по въпроса ...

С Решение № 17 от 04.11.2021 г. („Решението“) Конституционният съд обяви за противоконституционни разпоредбите на чл. 148, ал. 16 и чл. 178, ал. 3, т. 5 в частта „в териториите ...

Един от първите законопроекти на новия парламент е законопроект за изменение и допълнение на Закона защита на потребителите. Ако бъдат приети, измененията следва да влязат в сила от 28.05.2022 г. ...

Директорът на Агенция по Вписвания Даниела Митева заяви, че започва окончателната пълна дигитализация на Имотния регистър. Досега единствено нотариалните актове след 2009 г. бяха достъпни чрез единния електронен портал на ...

На 19 ноември 2021 г. Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) публикува проекта на насоки за взаимодействието между разпоредбите на GDPR относно териториалния обхват (в член 3) и за ...

С Решение № 60098 от 05.10.2021 г. по гр. д. № 3416/2020 („Решението“),  Върховния касационен съд („ВКС“) имаше повод отново да се произнесе по въпроса за допустимостта на иск за ...

Ведомството на министъра поддържа (и това вече е специално регулирано) Информационна система с наименование „Единен регистър на вещите лица“, който съдържа публична и непублична част с данни за лицата по ...

ЗЗК предвижда възможност за индивидуално освобождаване от общата забрана при наличие на едно или няколко от следните условия, макар да са налице съгласувани действия или съгласувана практика: Принос за подобряването ...

Агенцията по вписванията (Агенцията) представлява администрация към министъра на правосъдието, която отговаря за обработването на всички актове, които подлежат на вписване, въз основа на които се извършват справки и се ...

Върховния Касационен съд („ВКС“) даде нови разяснения за правното действие на новото вписване на неподновена ипотека, спрямо трети лица, придобили и вписали правата си върху ипотекирания имот в рамките на ...