На 19 ноември 2021 г. Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) публикува проекта на насоки за взаимодействието между разпоредбите на GDPR относно териториалния обхват (в член 3) и за ...

С Решение № 60098 от 05.10.2021 г. по гр. д. № 3416/2020 („Решението“),  Върховния касационен съд („ВКС“) имаше повод отново да се произнесе по въпроса за допустимостта на иск за ...

Ведомството на министъра поддържа (и това вече е специално регулирано) Информационна система с наименование „Единен регистър на вещите лица“, който съдържа публична и непублична част с данни за лицата по ...

ЗЗК предвижда възможност за индивидуално освобождаване от общата забрана при наличие на едно или няколко от следните условия, макар да са налице съгласувани действия или съгласувана практика: Принос за подобряването ...

Агенцията по вписванията (Агенцията) представлява администрация към министъра на правосъдието, която отговаря за обработването на всички актове, които подлежат на вписване, въз основа на които се извършват справки и се ...

Върховния Касационен съд („ВКС“) даде нови разяснения за правното действие на новото вписване на неподновена ипотека, спрямо трети лица, придобили и вписали правата си върху ипотекирания имот в рамките на ...

Съгласно Семейният кодекс („СК“) режимите на имуществени отношения между съпрузите са следните: законов режим на общност, законов режим на разделност и договорен режим (брачен договор) Кодексът предвижда, че законовият режим ...

В свое решение от 02.08.2021 г. („Решението“) Върховният касационен съд (ВКС) дава отговор на въпроса нищожна ли е вписана законна ипотека върху недвижим имот (като обезпечение по банков кредит), ако ...

В свое определение от 05.07.2021 г. Върховният касационен съд (ВКС) дава разяснения за реда, по който изключен съдружник може да претендира дружеството да заплати стойността на дяловото му участие. Фактите ...

Законът за Защита на Конкуренцията (ЗЗК) е от ключово значение за съществуването на редица предприятия и навлизането на нови такива на свободния пазар. Правилното му прилагане нерядко изиграва решаваща роля ...

Вътреобщностните доставки („ВОД“) се облагат по българския Закона за данък върху добавената стойност („ЗДДС“) с нулева ставка, освен в случаите на освободени доставки. Органите по приходите могат да не признаят ...

Със Закона за предоставяне на цифрово съдържане и цифрови услуги и за продажба на стоки (Закона/ът) бяха транспонирани в българското законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/770 на Европейския парламент и ...

Върховният касационен съд имаше повод да разясни някои спорни въпроси за значението на уредения в Закона за устройството на територията (ЗУТ) режим на търпимост на незаконни строежи и на удостоверението ...

В свое съвсем скорошно решение, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) внесе допълнителна яснота по отношение на застрашаващите конкуренцията на свободния пазар споразумения и неотделимите от този въпрос понятия за ...

Въпросът дали е допустимо начисляването на лихва върху лихва в договорни отношения с участие на физически лица е разглеждан многократно в съдебната практика. В нея последователно се приема, че уговорката ...

От 1 юли 2021 г. търговците, извършващи онлайн продажби в Европейския съюз (ЕС), ще се регистрират изцяло електронно по ДДС. Новият режим ще позволява на онлайн търговците по електронен път ...

Екипът на Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ инициира и проведе успешно първата процедура в България за придобиване на Синя карта на ЕС по новия ред. Считано от 01.06.2021 г. ...

Считано от 1 октомври 2020 г. всички небитови потребители на електрическа енергия, включително и тези, чиито обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение трябва да закупуват електроенергия ...

IFLR1000 е справочник на водещи световни финансови и корпоративни правни кантори и адвокати. Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” бе класирано за поредна година сред адвокатските кантори в България в ...

През месец март си партнирахме с Фондация „Окрилена“. Благодарение на тяхната организация и на съпричастността на нашите колеги се събраха средства от продадените мартенички. Средствата бяха използвани за оборудване на ...

Задълженията за данъци, осигурителни вноски и лихви са публични задължения. Данъчно-осигурителният процесуален кодекс (ДОПК) съдържа условията и реда за принудителното им събиране от публичен изпълнител. Публичните задължения се погасяват с ...

В своето решение № 247 от 25.02.2020 г. по гр. д. № 3200/2018 г., Върховният касационен съд внася яснота по въпросите за законоустановената форма при едностранното увеличение на трудово възнаграждение ...

С Решение № 4 от 20.04.2021 г. Конституционният съд на Република България обяви за противоконституционна разпоредбата на § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за допълнение на Закона ...

Legal500 съществува повече от 20 години и е една от най-големите правни директории в света. Кантората е препоръчана в следните области в България: Търговско право, корпоративно право, сливания и придобивания ...