Целта на измененията в Закона за туризма (Законът), част от които влизоха в сила на 04.05.2018 г., а други ще влязат в сила на 01.07.2018 г., е създаването на ред ...

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, топлофикациите, когенерациите, заводските централи, както и централите с възобновяеми енергийни източници („ВЕИ“) с инсталирана мощност от 4 MW нагоре, чийто ...

Направени са промени в Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. ...

На 20.03.2018 г. се приеха съществени изменения на Наредба № 31 от 12.08.2007 г. ...

Наредбата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 27 от 27.03.2018 г. С Наредбата се уреждат условията и редът за подаване на документи по ЗАДС в съответствие с редица вътрешни и ...

Новата Наредба № 16 (Наредбата) на Българската народна банка (БНБ) за издаване на лицензи и одобрения на платежни институции, дружества за електронни пари и оператори на платежни системи, е в ...

На 17.04.2018 г. в брой 33 на Държавен вестник беше обнародван текстът на Наредба № 17 от 29 март 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите ...

Целта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация („Наредбата“), е последната да бъде приведена ...

На 17.04.2018 г. в брой 33 на Държавен вестник беше обнародван текстът на Наредба № 17 от 29 март 2018 г. ...

Направени са промени в Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри („Наредбата”). С наредбата за първи път е въведено легално ...

На 30.04.2018 г. стартира общественото обсъждане на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (Проекта). Този закон ще въвежда мерките за изпълнение и ...

За поредна година Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” получи висока оценка за работа си през изминалата 2017 г., както и за цялостната си дейност. Дружеството е поставено на едно ...

С новата Наредба за разглеждане на споровe по Закона за марките и географските означения ( „ЗМГО“), се внасят подробни правила относно административният ред за разглеждане на някои специфични спорове. Това ...

В брой № 33 от 2018 г. на „Държавен вестник“ бе обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване ...

С Наредба за допълнение на Наредба № 42 от 2001 г . за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари („Наредбата“), обнародвана в „Държавен вестник“ брой № ...

На 27 март 2018 г. беше постановено решение на Конституционния съд, с което се отхвърля искането за обявяването на Параграф 15 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ...

На 13 март 2018 г., в ДВ № 22, бяха обявени промените в Закона за банковата несъстоятелност. Промените могат да бъда разделени на две групи. Първата група промени касае общи ...

На 20.03.2018 г. се приеха съществени изменения на Наредба № 31 от 12.08.2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика. Добрата клинична практика е съвкупността от международно признати ...

Създава се нов удобен начин за плащане на такси и цени на административни услуги към държавни бюджетни организации като министерства, агенции и подобни структури със собствен бюджет. Измененията засягат неограничен ...

Съгласно промените, които влизат в сила на 1 юли 2018 г., работничка или служителка, която е осиновила дете до 5-годишна възраст, има право на отпуск за период от 365 дни ...

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, който в основната си част влиза в сила от деня на обнародването му, 29.03.2018 г., ...

За поредна година Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.” получи висока оценка за работа си през изминалата 2017 г., както и за цялостната си дейност, като беше класирано в класацията ...

Всеки ден 20 милиарда имейла и 150 милиона социални медийни постове биват написани, а в ЕС се извършват 650 милиона онлайн търсения. Глобалните правила за корпоративния данък са на над ...

Фактурирането на разходи за стоки, които реално не са получени от издателя на фактурите, или за които липсва документална обоснованост, представлява сключване на сделки с цел отклонение от данъчно облагане, ...