Службата по интелектуална собственост на ЕС (EUIPO) отвори втория прозорец за кандидатстване по Фонд за интелектуална собственост за малки и средни предприятия. Той ще е отворен до края на март ...

Промените са въведени в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги („Наредбата“), а именно:   Командироването от български ...

Комисията по заетост и социални въпроси към Европейския парламент предлага създаването на нова директива („Проекта/ът“), която гарантира правото на откъсване от работа на работещите в Съюза. Повод за въвеждането на ...

Въвежда се възможността за двустранно сътрудничество – между синдикалните организации и организациите на работодателите по въпросите на: трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения; осигурителните отношения и жизненото равнище. Прецизирано ...

2021 г. започва с реформа в Имотен регистър. Промените са въведени с Правилника за вписванията. Най-значимото нововъведение е въвеждането  на нови електронни услуги. По отношение на искането на справки по ...

Министерски съвет прие нови правила за финансовата помощ за справяне с последиците от COVID-19  в сила от 01.01.2021 г. За изплащане на средства могат да кандидатстват работодатели, които са декларирали ...

Промените в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) влизат в сила от 23 декември 2021 г. Te целят цялостно обновяване на закона чрез осъвременяване на уредбата на някои традиционно съществуващи институти в областта на административното ...

В Държавен вестник, бр. 107 от 18.12.2020 г., бе обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Измененията прецизират Закона за обществените поръчки по отношение на изисквания ...

Европейската комисия предложи реформа на цифровото пространство, изчерпателен набор от нови правила за всички цифрови услуги, включително социалните медии, онлайн пазарите и други онлайн платформи, които работят в Европейския съюз: ...

Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) са обнародвани в Държавен вестник и влизат в сила от 01. Януари 2021 г. Те са фокусирани върху правилата за електронните документи в производствата ...

Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) ще отговаря на процесуалния въпрос „Задължителни или факултативни необходими другари са страните по договор, в производството по ...

В Държавен вестник, бр. 104 от 08.12.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), с преходните и заключителните разпоредби на който ...

В Държавен вестник, бр. 104 от 08.12.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), с преходните и заключителните разпоредби на който ...

С Държавен вестник от 08.12.2020 бяха направени изменения в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). С тях се въвеждат две директиви на Европейския съюз (ЕС) относно трансграничната търговия между ...

От 01.01.2021 г. влизат в сила промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Измененията са обнародвани в Държавен вестник от 08.12.2020 г., като се въвеждат със Закона за ...

Европейската Комисия прие регламент за прилагане, който уточнява как трябва да бъде предоставено резюмето на телекомуникационните правила и основните елементи, които да са включени в него, въз основа на Европейския ...

На 12 ноември 2020 г. Европейската комисия публикува проект на Решение за изпълнение във връзка с приемане на стандартни договорни клаузи („Клаузи/те“) за прехвърляне на лични данни към трети държави ...

Промените в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), с които се въвежда десетгодишна абсолютна погасителна давност за задълженията на физически лица, гласувани от Народното събрание на 20. Ноември, вече са ...

Според издадената от министъра на здравеопазването заповед от 27 ноември 2020 от 23:30ч. се въвеждат нови противоепидемични мерки, които ще бъдат в сила до 21 декември 2020. Новите мерки включват ...

В Държавен вестник бр.98 от 17.11.2020 г. бяха публикувани редица изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс („ГПК“). Най-значимата промяна е въвеждането на видеоконференцията като възможност за провеждане на открити ...

На 17.11.2020 г., бяха обнародвани в Държавен вестник нови промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, по-съществените от които включват: Разпоредби за провеждане на видеоконферентни ...

С внесения на 11 ноември 2020 г. законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката се предлагат текстове, с които се продължава започналата реформа в сектор „Енергетика“ за въвеждане ...

Закона за електронна търговия адаптира нови правила, въведени от Европейския съюз с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1150. („Регламентът“) Регламентът обхваща: онлайн пазарите за електронна търговия; платформите за споделяне, на които бизнес ползвателите ...

С Регламент (ЕС) 2019/1010 се въведоха задължения за държавите членки да докладват екологичните щети пред Европейската комисия. Новите промени в Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети предвижда създаване на информационна система, ...