Според издадената от министъра на здравеопазването заповед от 27 ноември 2020 от 23:30ч. се въвеждат нови противоепидемични мерки, които ще бъдат в сила до 21 декември 2020. Новите мерки включват ...

В Държавен вестник бр.98 от 17.11.2020 г. бяха публикувани редица изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс („ГПК“). Най-значимата промяна е въвеждането на видеоконференцията като възможност за провеждане на открити ...

На 17.11.2020 г., бяха обнародвани в Държавен вестник нови промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, по-съществените от които включват: Разпоредби за провеждане на видеоконферентни ...

С внесения на 11 ноември 2020 г. законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката се предлагат текстове, с които се продължава започналата реформа в сектор „Енергетика“ за въвеждане ...

Закона за електронна търговия адаптира нови правила, въведени от Европейския съюз с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1150. („Регламентът“) Регламентът обхваща: онлайн пазарите за електронна търговия; платформите за споделяне, на които бизнес ползвателите ...

С Регламент (ЕС) 2019/1010 се въведоха задължения за държавите членки да докладват екологичните щети пред Европейската комисия. Новите промени в Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети предвижда създаване на информационна система, ...

Преходният период приключва на 31 декември 2020 година. Към 1 януари 2021 година се очакват промени в английския Закон за интелектуалната собственост, с които се цели да се гарантира плавното ...

Агенцията по обществени поръчки извърши профилактика на Регистъра на обществени поръчки („Регистъра“), поддържан от 2004 г., до задължителното използване на ЦАИС ЕОП. Заедно с направената профилактика се промени дизайнът и ...

На 12.10.2020 г. Министерски съвет внесе проект за изменение и допълнение на Закон за устройство на територията (ЗУТ). Промените обхващат голям брой разпоредби. Паралелно с това Конституционният съд се произнесе ...

Конкретните изисквания към носенето на предпазна маска или друго средство за защита. ...

Тази седмица има важни нови противоепидемични мерки, които бяха приети със заповед на Министъра на здравеопазването. В няколко последователни публикации ще ви запознаем с тях. ...

На 23.10.2020 г. е насрочено закрито заседание на Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд по тълкувателно дело № 7/2019 г., което е образувано по предложение на ...

Разширява се обхвата на сферите, които могат да кандидатстват за компенсации. Към досега съществуващите се добавя „друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“ Конкретизиране на метода на изчисление на компенсациите – ...

С разпореждане от 06.03.2020 г. е образувано тълкувателно дело № 1/2020 г. Търговска колегия на Върховния касационен съд (ВКС) трябва да даде отговор на осем въпроса, по които има разнопосочна ...

Решение №508 от 25.06.2020 г. постановява дали Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) определя географския пазар на стока, предлагана в интернет. За да се докаже нелоялна конкуренция, е необходимо да ...

Съгласно практика на Комисията за защита на конкуренцията, решения за прекратяване по процедура с участници се връчват само и единствено чрез ЦАИС ЕОП.  Всички участници следва да се смятат за ...

В края на месец юли, 2020 г. беше внесен законопроект („Законопроекта/ът“) за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ). Основната цел на тези промени, е хармонизация ...

В Държавен вестник са обнародвани последните изменения в Закона за местните данъци и такси („Закона/ът“). Основната промяна е свързана с възможност за облекчаване на последиците от COVID-19. Общинският съвет може ...

В Държавен вестник бр. 69 от 4 август бяха обнародвани редица изменения и допълнения на Закона за хазарта. Най-интересните от тях са променения контролен орган и допълнителните изисквания за получаване ...

Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина на Министерски съвет от 2000 г. („Наредбата”) е изменена, считано от 31.07.2020 г., както следва: Пътните разходи Пътните разноски ще се поемат от изпращащата ...

История на спора  Бизнесът на  Apple е структуриран около различни ключови функционални зони в света. „Епъл европейски операции”и „Епъл международни продажби” основават клонове на компанията в Ирландия.  Ирландското законодателство предвижда възможност за предварително определяне на дължимия данък. Това ...

На 23.07.2020 г. за гласуване в Народното събрание беше внесен законопроект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите („Законопроекта/ът“). Със Законопроекта се предлага създаването на ...

На 21.04.2020 г., Европейският комитет по защита на данните прие ‘’Насоки 03/2020 относно обработването на данни за здравословното състояние за целите на научните изследвания в контекста на пандемията от COVID-19’’ ...

С решение от 25.06.2020 г. Съдът на Европейския Съюз („СЕС“) се произнесе за изискванията за достъп до информация за алтернативно решаване на спорове при използване на уебсайтовете. Производството е образувано ...