Правилата ще отразяват новите начини, по които европейците ползват културни и развлекателни услуги в интернет, когато пътуват из ЕС. Европейците скоро ще могат да използват напълно своите онлайн абонаменти за ...

Изменения в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), във връзка с консорциумите влязоха в сила, считано от 1 януари 2017. Измененията главно се фокусират върху правилата, регулиращи приспадането на ...

В брой 97 на Държавен вестник („ДВ“) бяха обнародвани последните изменения в Закона за акцизите и данъчните складове („ЗАДС“), с чиито преходни и заключителни разпоредби бяха внесени промени в Закона ...

Брой 97 на „Държавен вестник“ обнародва изменение в Закона за местните данъци и такси (наричан по-долу „ЗМДТ“), с което се въвежда нова формула за определяне размерът на такса „битови отпадъци“ ...

В случаите, когато строеж е бил изграден без книжа и/или разрешителни, съществува правна възможност той да бъде обявен за „търпим” чрез получаване на удостоверение за търпимост. Това е административна услуга ...

Брой 105 на „Държавен вестник“ от 30.12.2016 г. обнародва Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (наричан по-долу „ТЗ“). Някои от въведените с новия закон промени засягат изискванията за ...

                  ...

През изминалия месец Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко“ успешно представлява производител на електричество от възобновяем енергиен източник във връзка с претенцията му за възстановяване на платена цена за достъп ...

Законът за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (наричан по-долу „ЗЮЛНЦ”) беше обнародван наскоро. Той влиза в сила от 1 януари 2018 г. В ЗЮЛНЦ ...

На 31.10.2016 г. по искане на Председателя на Върховния административен съд (ВАС) е образувано тълкувателно дело № 10/2016 г. Делото е образувано с цел да се приеме тълкувателно решение по ...

На 12 юли 2016 г. Европейската комисия официално съобщи, че страните членки на Европейския съюз („ЕС“) приемат споразумението със САЩ, известно като „Щит за личните данни в отношенията между ЕС ...

В брой 11 на Държавен вестник („ДВ“) от 09.02.2016 г. беше обнародвана Наредбата за условията и реда за сертифициране на „балнеолечебен (медикъл СПА) център“, „СПА център“, „уелнес център“ и „таласотерапевтичен ...

Съгласно приетата на 29 септември 2016 година от Управителния съвет на Българската народна банка Наредба № 12 за Регистъра на банковите сметки и сейфове („Наредбата“), от 1 януари 2017 година ...

От 20 септември 2016 г. всички държави членки на Европейския съюз („ЕС“) транспонираха Директивата за достъп до платежни сметки (Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли ...

На 14 април 2016 г. Европейският парламент прие новия Общ регламент относно защитата на данните („Регламентът”). Регламентът цели да създаде последователен режим във всички страни членки, чрез замяната на досегашната ...

За поредна година Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.” получи висока оценка за работа си през изминалата 2015 г., както и за цялостната си дейност, бидейки класирано на в класацията ...

Регистрация на Фондация “Homo Ludens”; Регистрация на „Сдружение на младите гастроентеролози“; Ликвидация на Фондация и правно консултиране на ликвидатора на фондацията; Регистрация на Фондация „Позитивни 356“ в обществена полза, включително ...

За поредна година Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.” получи висока оценка за работа си през изминалата 2015 г., както и за цялостната си дейност. Дружеството е поставено на едно ...

В брой 94 и 95 за 2015 г. на Държавен вестник („ДВ“) бяха обнародвани последните изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане („ЗКПО“) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс („ДОПК“). С преходните ...

Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския Парламент и на Съвета („Регламентът“), изменящ законодателството относно марката на Общността беше официално публикуван в Официалния вестник на Европейския съюз. Регламентът ще влезе в сила ...

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ бе класирано от IFLR1000, справочник на водещи световни финансови и корпоративни правни кантори и адвокати. Първите класации на IFLR1000 са публикувани през 1990 г. ...

Правителството на Република България одобри присъединяването на България към Многостранното споразумение за автоматичен обмен на информация за финансови сметки (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information). ...

Съдът на Европейския съюз, наричан по-долу „СЕС“ обяви Решение 2000/520 на Европейската комисия за недействително. С Решение 2000/520 Европейската комисия бе заявила, че юридически лица, регистрирани в Съединените американски щати ...

Адвокат Тамара Ковачева, съдружник и Директор на данъчния отдел в Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ ще бъде лектор на семинар на тема „Данъчни проверки и ревизии – практика и ...