Правителството на Република България одобри присъединяването на България към Многостранното споразумение за автоматичен обмен на информация за финансови сметки (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information). ...

Съдът на Европейския съюз, наричан по-долу „СЕС“ обяви Решение 2000/520 на Европейската комисия за недействително. С Решение 2000/520 Европейската комисия бе заявила, че юридически лица, регистрирани в Съединените американски щати ...

Адвокат Тамара Ковачева, съдружник и Директор на данъчния отдел в Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ ще бъде лектор на семинар на тема „Данъчни проверки и ревизии – практика и ...

Новите промени в европейското законодателство, които Европейският съюз, наричан по-долу „ЕС“, предвижда ще опростят процедурите за признаване на официални документи, издадени в друга страна от Европейския съюз. Предложението за регламент ...

В последните години с няколко тълкувателни решения Върховния касационен съд разреши редица спорни въпроси в материята на трудовото право. По всички поставени въпроси съществуват различни становища и съдебната практика е ...

За поредна година Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.” получи висока оценка за работа си през изминалата 2014 г., както и за цялостната си дейност. Дружеството е поставено на едно ...

За поредна година Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.” получи висока оценка за работа си през изминалата 2014 г., както и за цялостната си дейност. Класирани сме на едно от ...

В преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета за държавно и обществено осигуряване бяха приети промени в Наказателния кодекс („НК“), публикувани в брой 27 на Държавен вестник („ДВ“) от ...

С оглед на увеличения интерес от страна на нашите клиенти и натрупаните опит и познания на нашия екип решихме да създадем и поддържаме нови сфери на дейност в следните области: ...

На 01.01.2015 г. влязоха в сила измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност („ЗДДС”), които бяха обнародвани в Държавен вестник, бр. 105 от 19.12.2014 г. Чрез промените ...

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” консултира гръцкия инвеститор «BRANDSMANAGEMENT LTD & OTHERS L.P.» при навлизане на българския пазар и откриване на магазин на френската марка за детски и дамски ...

След повече от 10 години работа в областта на търговското право Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” бе сертифицирано по ISO 9001:2008 от Q-Cert Ltd. Това е поредната изключителна оценка ...

На 25.04.2014 г. беше обнародвано в Държавен вестник Постановление № 85 от 17.04.2014 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на ...

За поредна година Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.” получи висока оценка за работа си през изминалата 2013 г., както и за цялостната си дейност, бидейки класирано на едно от ...

В Белгия, на 27-ми март 2009 г., Фламандският Регион приема указ, относно политиката за земята и недвижимите имоти. Той налага необходимостта от наличие достатъчна връзка между потенциален купувач или наемател ...

Юридическите лица ще попълват ново Приложение № 4 към годишните данъчни декларации („ГДД“) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (“ЗКПО”) за 2013 г., а физическите лица Приложение ...

На 20-ти февруари 2014 г., Европейският парламент прие директива, относно колективното управление на авторското право и сродните му права (Директивата), която цели да улесни доставчиците на онлайн музика при предоставянето ...

Ние вярваме, че Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” е първото адвокатско дружество в България, което оптимизира своята интернет страница за смартфони и таблети. Ние искаме нашите клиенти, колеги и ...

Собственикът на интернет страница може без позволение на носителя на авторско право да пренасочи интернет потребители чрез препратки към защитени творби, свободно достъпни в други интернет страници. На 21-ви февруари ...

Уважаеми Клиенти, Напомняме Ви, че съгласно Закона за счетоводството на крайните срокове за обявяване на годишните финансови отчети („ГФО“) за 2013 г. в Търговския регистър са както следва: За Еднолични ...

Вноските за ДДС, чиито краен срок изтече на 14-ти февруари 2014, може би ще са последните, които ще се правят по досегашния ред за внасяне на задълженията. Причината е решението ...

В брой 100 на Държавен вестник („ДВ“) от 19.11.2013 година и в брой 101 на ДВ от 22 ноември 2013 година бяха публикувани приетите от Народното събрание последни промени в ...

На 03.01.2014 г. в брой 1 на „Държавен вестник” беше обнародван Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица ...

На 9 декември 2013 г. Общото събрание на гражданската и търговската колегии на Върховния касационен съд на Република България (“ОСГТК”) прие Тълкувателно решение № 1 / 2013 г. (наричано по-долу ...