С оглед на увеличения интерес от страна на нашите клиенти и натрупаните опит и познания на нашия екип решихме да създадем и поддържаме нови сфери на дейност в следните области: ...

На 01.01.2015 г. влязоха в сила измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност („ЗДДС”), които бяха обнародвани в Държавен вестник, бр. 105 от 19.12.2014 г. Чрез промените ...

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” консултира гръцкия инвеститор «BRANDSMANAGEMENT LTD & OTHERS L.P.» при навлизане на българския пазар и откриване на магазин на френската марка за детски и дамски ...

След повече от 10 години работа в областта на търговското право Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” бе сертифицирано по ISO 9001:2008 от Q-Cert Ltd. Това е поредната изключителна оценка ...

На 25.04.2014 г. беше обнародвано в Държавен вестник Постановление № 85 от 17.04.2014 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на ...

За поредна година Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.” получи висока оценка за работа си през изминалата 2013 г., както и за цялостната си дейност, бидейки класирано на едно от ...

В Белгия, на 27-ми март 2009 г., Фламандският Регион приема указ, относно политиката за земята и недвижимите имоти. Той налага необходимостта от наличие достатъчна връзка между потенциален купувач или наемател ...

Юридическите лица ще попълват ново Приложение № 4 към годишните данъчни декларации („ГДД“) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (“ЗКПО”) за 2013 г., а физическите лица Приложение ...

На 20-ти февруари 2014 г., Европейският парламент прие директива, относно колективното управление на авторското право и сродните му права (Директивата), която цели да улесни доставчиците на онлайн музика при предоставянето ...

Ние вярваме, че Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” е първото адвокатско дружество в България, което оптимизира своята интернет страница за смартфони и таблети. Ние искаме нашите клиенти, колеги и ...

Собственикът на интернет страница може без позволение на носителя на авторско право да пренасочи интернет потребители чрез препратки към защитени творби, свободно достъпни в други интернет страници. На 21-ви февруари ...

Уважаеми Клиенти, Напомняме Ви, че съгласно Закона за счетоводството на крайните срокове за обявяване на годишните финансови отчети („ГФО“) за 2013 г. в Търговския регистър са както следва: За Еднолични ...

Вноските за ДДС, чиито краен срок изтече на 14-ти февруари 2014, може би ще са последните, които ще се правят по досегашния ред за внасяне на задълженията. Причината е решението ...

В брой 100 на Държавен вестник („ДВ“) от 19.11.2013 година и в брой 101 на ДВ от 22 ноември 2013 година бяха публикувани приетите от Народното събрание последни промени в ...

На 03.01.2014 г. в брой 1 на „Държавен вестник” беше обнародван Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица ...

На 9 декември 2013 г. Общото събрание на гражданската и търговската колегии на Върховния касационен съд на Република България (“ОСГТК”) прие Тълкувателно решение № 1 / 2013 г. (наричано по-долу ...

На 27 ноември 2013 г. Общото събрание на гражданската и търговската колегия на Върховния касационен съд на Република България („ОСГТК на ВКС”) прие Тълкувателно решение № 8 / 2012 г. ...

На 15 ноември 2013 г. Общото събрание на гражданската и търговската колегия на Върховния касационен съд на Република България прие тълкувателно решение № 3 / 2013 г. (наричано по-долу за ...

На 6 ноември 2013 г. Общото събрание на гражданската и търговската колегия на ВКС на Република България прие Тълкувателно решение № 6 / 2013 г. Разгледани са 24 въпроса, отнасящи ...

Решение на Съда на Европейския съюз от 26 септември 2013 г. по преюдициално запитване относно правния режим на сделка по придобиване на дълготраен нематериален актив срещу разходите за подобрение на ...

На 24 октомври 2013 г. Съдът на Европейския съюз (наричан по-долу „СЕС”) постанови решение по дело C-431/12 с предмет преюдициално запитване, отправено от Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Румъния), ...

В голяма част от практиката сключването на какъвто и да е договор е дълъг и сложен процес. Развитието на търговския оборот довежда до нуждата от създаване на бърз и лесен ...

На 2 Юли 2013 г., Президентът на Русия подписа нов закон „Изменение на някои законодателни актове на Руската федерация относно защитата на правото на интелектуална собственост върху информационни носители и ...