В скорошни свои решения, на първо място, Комисията констатира, че е неправилно твърдението, че думите „биологичен“/„органичен“ и „натурален“ са синоними. Конкретно по отношение на земеделските суровини и произведените от тях ...

В началото на месец Юни, в Народно събрание беше внесен за обсъждане Проект на изцяло обновения Закон за марките и географските означения. Вносител на проекта е Министерски съвет, а приемането ...

Законът за хората с увреждания и Правилникът за прилагането му въведоха нови изисквания за работодателите, при които работят над 50 работници/служители. В зависимост от броя на работниците и служителите в ...

Облекчава се режима за деклариране на действителен собственик. Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението за деклариране възниква: ако действителните ...

С новия Закон за защита на търговската тайна („ЗЗТТ“) са въведени в българското законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/943 относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговска тайна). Целта ...

Legal500 съществува повече от 20 години и е една от най-големите правни директории в света. Кантората е препоръчана в следните области в България: Търговско право, корпоративно право, сливания и придобивания ...

На 14 март 2019 г., Комисията за регулиране на съобщенията прие Решение № 112 за приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър, във връзка с Решение 243/2012/ЕС на ...

Приети са изменения и допълнения на Правилника („Правилника“) за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове („Закона“) във връзка с режима на деклариране, определянето на акциза, складирането, освобождаването за ...

На 21 март 2019 г. в Държавен вестник бяха обнародвани последните изменения в Закона за устройство на територията („ЗУТ“), с които се цели преодоляване на различни градоустройствени проблемите, които създаваше ...

На 29.03.2019 г. Комисия за защита на личните данни публикува Становище на КЗЛД относно сроковете за съхранение на лични данни на участници в процедури по набиране и подбор на персонал, което тълкуване и прилагане на чл. 25к от ЗЗЛД. ...

за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин ...

На 2 април 2019 г. в брой 27 на Държавен вестник („ДВ“) бяха обнародвани изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа ...

Вероятно сте се сблъсквали с неуспешни опити да си закупите нещо от италианската версия на известен онлайн магазин. В мига, в който се опитате да платите за съответния продукт, на ...

Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” бе класирано от IFLR1000, справочник на водещи световни финансови и корпоративни правни кантори и адвокати. Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” бе класирано за поредна ...

На 17 юли 2018 г. в брой 59 на Държавен вестник („ДВ“) бяха обнародвани изменения в Кодекса на труда („Кодексът/а“), с които се въвежда система за вписване в новосъздаден нарочен ...

На 10 юли 2018 г. в брой 53 на Държавен вестник („ДВ“) бяха обнародвани изменения в Закона за Регистър БУЛСТАТ („Законът/а“), които влизат в сила на 1 септември 2018 г. ...

На 22 юни 2018 г. в брой 52 на Държавен вестник („ДВ“) бяха обнародвани Наредба № 8121з-611 от 11 юни 2018 г. за условията и реда за организация и извършване ...

Държавен вестник бр. 42/2018 г., обявява изменение на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) относно частичните искове. Изрично е заложено в закона, че при подаден частичен иск давността спира или ...

На 25.05.2018 г. в Държавен вестник беше публикувана отмяната на Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита ...

Проектът за Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните е публикуван на 23.04.2018 г. В него се предвижда създаването на два нови члена, ...

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове е обнародвана в Държавен вестник, бр. 37 от 04.05.2018 г. и ...

В мотивите към Решение № 140 от 08.02.2018 г. (Решението) Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е ималао повод да обоснове, че показването на продуктите, предлагани от едно дружество, на ...

За създаването и съхраняването на трудово досие на служител, в електронен вариант, работодателят ще трябва да спазва специфични правила. Те се уреждат от новата Наредба за вида и изискванията за ...