Как ще се определя размера на такса битови отпадъци от края на 2019 г.? В бр. 88 на „Държавен вестник“ беше обнародвано изменение в Закона за местните данъци и такси ...

Във връзка с предприемане на действия по събиране на непогасени вземания, за банките-кредитори възниква налице правен интерес да потърсят наследниците по закон на починалите лица. До тяхното установяване банките не ...

Брой 91 на „Държавен вестник“ от 14.11.2016 г. обнародва Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация. Измененията в закона позволяват добавянето на бащино име в акта за ...

На 8 ноември 2017 г. с Решение № 684 Министерският съвет одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (наричано за краткост „ЗИД ...

Решение на Комисия за защита на конкуренцията („КЗК“) разбуни духовете, както сред търговците, ползващи услугите на влогъри и блогъри с цел рекламиране на продукти и услуги, така и сред самите ...

Считано 1 януари 2018 г. търговците, които през предходната финансова година не са упражнявали дейност се освобождават от задължението да публикуват финансовите си отчети в Търговския регистър. Те следва да ...

В края на месец октомври 2017 г., в деловодството на Народното събрание, е внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. Част от предложените изменения и ...

Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” бе класирано от IFLR1000, справочник на водещи световни финансови и корпоративни правни кантори и адвокати. Първите класации на IFLR1000 са публикувани през 1990 г. ...

През месец септември 2017 г. бе представен Законопроект за храните. Вносител на законопроекта е Министерски съвет. Ако бъде приет, новият закон ще отмени сега действащия Закон за храните. Законопроектът за ...

На 27.10.2017 г. беше обявено как EK смята да оползотвори 30 милиарда евро по програмата на ЕС за финансиране на научните изследвания и иновациите — „Хоризонт 2020“, през периода 2018—2020 ...

На 27.10.2017 г. в Държавен вестник бяха обнародвани изменения в Гражданския процесуален кодекс („ГПК“), приети от Народното събрание. Те засягат редица аспекти на гражданския процес. Промените обхващат: връчването на съобщения ...

Търговската тайна е ценна информация на всяко предприятие, която то третира като поверителна ...

На 04.10.2017 г. беше публикувано прес съобщение, с което Европейската комисия представи планове за най-голямата реформа на правилата за ДДС на ЕС от четвърт век насам. Според Европейската комисия предложената ...

Считано от 1 януари 2018 г. с изменение в ЗЮЛНЦ се въвежда Регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията към Министъра на правосъдието („Регистърът“). Срокове и ...

Съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 261/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп ...

Нови правила за повишаване на доверието на потребителите в органичните продукти и за освобождаване на потенциала за развитие на този сектор бяха неофициално договорени в сряда от преговарящите на Съвета. ...

На 30.05.2017 г. в Народното събрание бе внесен за разглеждане Законопроект за концесиите. След приемането на новия Закон за концесиите ще бъдат отмени досега действащия Закон за концесиите и Закона ...

С ПМС № 95 от 18.05.2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските се предвижда разширяване на кръга на лицата, имащи право да ползват ...

За поредна година Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.” получи висока оценка за работа си през изминалата 2015 г., както и за цялостната си дейност. Дружеството е поставено на едно ...

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ има удоволствието да Ви покани на първата за региона конференция за дигиталните иновации в правото – Legal Edge. „Илиева, Вучева и Ко.“ е основен партньор ...

Тълкувателно решение № 2 на Върховния административен съд прави опит да сложи край на противоречивата съдебна практика, по която едни съдебни състави приемат, че давността за изпълнение на глобата е ...

За поредна година Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко.” получи висока оценка за работа си през изминалата 2016 г., както и за цялостната си дейност, бидейки класирано на в класацията ...

Уважаеми Клиенти, Напомняме Ви, че съгласно Закона за счетоводството крайният срок за подаване на заявление за обявяване на годишните финансови отчети („ГФО”) и годишния доклад за дейността за 2016 г. ...

В рамките на Европейския съюз („ЕС“) започва да действа режим, позволяващ използването на трансгранични правни инструменти за обезпечаване на парични искове и за ефективно изпълнение на съдебни решения за трансгранично ...