В тълкувателно решение от 01.02.2021 г. Върховният касационен съд („ВКС“) разгледа прекратяването на трудов договор от работодателя, когато: служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа; е ...

Отговорността на управители и прокуристи за данъци и осигуровки на задълженото дружество включва и лихвите. Това постанови Върховният административен съд („ВАС“) в свое Тълкувателно решение от 29.03.2021 г. Тълкувателното решение касае ...

С изменения в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), обнародвани на 12.03.2021 г., бяха въведени промени в уредбата на визите. Идеята на нововъведенията е осигуряване на улеснен достъп до ...

С изменения в Закона за българското гражданство (ЗБГ) и Закова за чужденците в Република България (ЗЧРБ) Народното събрание окончателно реши да запази възможността за придобиване на българско гражданство и разрешение ...

На 12.03.2021г. бе обнародван нов Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Промяната се налага във връзка с допълнение на задължените субекти по ЗМИП, ...

Промените в Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) са обнародвани в Държавен вестник, бр. 17 от 26.02.2021 г. и влизат в сила от деня на обнародването им, с изключение на ...

Службата по интелектуална собственост на ЕС (EUIPO) отвори втория прозорец за кандидатстване по Фонд за интелектуална собственост за малки и средни предприятия. Той ще е отворен до края на март ...

Промените са въведени в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги („Наредбата“), а именно:   Командироването от български ...

Комисията по заетост и социални въпроси към Европейския парламент предлага създаването на нова директива („Проекта/ът“), която гарантира правото на откъсване от работа на работещите в Съюза. Повод за въвеждането на ...

Въвежда се възможността за двустранно сътрудничество – между синдикалните организации и организациите на работодателите по въпросите на: трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения; осигурителните отношения и жизненото равнище. Прецизирано ...

2021 г. започва с реформа в Имотен регистър. Промените са въведени с Правилника за вписванията. Най-значимото нововъведение е въвеждането  на нови електронни услуги. По отношение на искането на справки по ...

Министерски съвет прие нови правила за финансовата помощ за справяне с последиците от COVID-19  в сила от 01.01.2021 г. За изплащане на средства могат да кандидатстват работодатели, които са декларирали ...

Промените в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) влизат в сила от 23 декември 2021 г. Te целят цялостно обновяване на закона чрез осъвременяване на уредбата на някои традиционно съществуващи институти в областта на административното ...

В Държавен вестник, бр. 107 от 18.12.2020 г., бе обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Измененията прецизират Закона за обществените поръчки по отношение на изисквания ...

Европейската комисия предложи реформа на цифровото пространство, изчерпателен набор от нови правила за всички цифрови услуги, включително социалните медии, онлайн пазарите и други онлайн платформи, които работят в Европейския съюз: ...

Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) са обнародвани в Държавен вестник и влизат в сила от 01. Януари 2021 г. Те са фокусирани върху правилата за електронните документи в производствата ...

Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) ще отговаря на процесуалния въпрос „Задължителни или факултативни необходими другари са страните по договор, в производството по ...

В Държавен вестник, бр. 104 от 08.12.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), с преходните и заключителните разпоредби на който ...

В Държавен вестник, бр. 104 от 08.12.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), с преходните и заключителните разпоредби на който ...

С Държавен вестник от 08.12.2020 бяха направени изменения в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). С тях се въвеждат две директиви на Европейския съюз (ЕС) относно трансграничната търговия между ...

От 01.01.2021 г. влизат в сила промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Измененията са обнародвани в Държавен вестник от 08.12.2020 г., като се въвеждат със Закона за ...

Европейската Комисия прие регламент за прилагане, който уточнява как трябва да бъде предоставено резюмето на телекомуникационните правила и основните елементи, които да са включени в него, въз основа на Европейския ...

На 12 ноември 2020 г. Европейската комисия публикува проект на Решение за изпълнение във връзка с приемане на стандартни договорни клаузи („Клаузи/те“) за прехвърляне на лични данни към трети държави ...

Промените в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), с които се въвежда десетгодишна абсолютна погасителна давност за задълженията на физически лица, гласувани от Народното събрание на 20. Ноември, вече са ...