Съгласно Семейният кодекс („СК“) режимите на имуществени отношения между съпрузите са следните: законов режим на общност, законов режим на разделност и договорен режим (брачен договор) Кодексът предвижда, че законовият режим ...

В свое решение от 02.08.2021 г. („Решението“) Върховният касационен съд (ВКС) дава отговор на въпроса нищожна ли е вписана законна ипотека върху недвижим имот (като обезпечение по банков кредит), ако ...

В свое определение от 05.07.2021 г. Върховният касационен съд (ВКС) дава разяснения за реда, по който изключен съдружник може да претендира дружеството да заплати стойността на дяловото му участие. Фактите ...

Законът за Защита на Конкуренцията (ЗЗК) е от ключово значение за съществуването на редица предприятия и навлизането на нови такива на свободния пазар. Правилното му прилагане нерядко изиграва решаваща роля ...

Вътреобщностните доставки („ВОД“) се облагат по българския Закона за данък върху добавената стойност („ЗДДС“) с нулева ставка, освен в случаите на освободени доставки. Органите по приходите могат да не признаят ...

Със Закона за предоставяне на цифрово съдържане и цифрови услуги и за продажба на стоки (Закона/ът) бяха транспонирани в българското законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/770 на Европейския парламент и ...

Върховният касационен съд имаше повод да разясни някои спорни въпроси за значението на уредения в Закона за устройството на територията (ЗУТ) режим на търпимост на незаконни строежи и на удостоверението ...

В свое съвсем скорошно решение, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) внесе допълнителна яснота по отношение на застрашаващите конкуренцията на свободния пазар споразумения и неотделимите от този въпрос понятия за ...

Въпросът дали е допустимо начисляването на лихва върху лихва в договорни отношения с участие на физически лица е разглеждан многократно в съдебната практика. В нея последователно се приема, че уговорката ...

От 1 юли 2021 г. търговците, извършващи онлайн продажби в Европейския съюз (ЕС), ще се регистрират изцяло електронно по ДДС. Новият режим ще позволява на онлайн търговците по електронен път ...

Екипът на Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ инициира и проведе успешно първата процедура в България за придобиване на Синя карта на ЕС по новия ред. Считано от 01.06.2021 г. ...

Считано от 1 октомври 2020 г. всички небитови потребители на електрическа енергия, включително и тези, чиито обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение трябва да закупуват електроенергия ...

IFLR1000 е справочник на водещи световни финансови и корпоративни правни кантори и адвокати. Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” бе класирано за поредна година сред адвокатските кантори в България в ...

През месец март си партнирахме с Фондация „Окрилена“. Благодарение на тяхната организация и на съпричастността на нашите колеги се събраха средства от продадените мартенички. Средствата бяха използвани за оборудване на ...

Задълженията за данъци, осигурителни вноски и лихви са публични задължения. Данъчно-осигурителният процесуален кодекс (ДОПК) съдържа условията и реда за принудителното им събиране от публичен изпълнител. Публичните задължения се погасяват с ...

В своето решение № 247 от 25.02.2020 г. по гр. д. № 3200/2018 г., Върховният касационен съд внася яснота по въпросите за законоустановената форма при едностранното увеличение на трудово възнаграждение ...

С Решение № 4 от 20.04.2021 г. Конституционният съд на Република България обяви за противоконституционна разпоредбата на § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за допълнение на Закона ...

Legal500 съществува повече от 20 години и е една от най-големите правни директории в света. Кантората е препоръчана в следните области в България: Търговско право, корпоративно право, сливания и придобивания ...

В тълкувателно решение от 01.02.2021 г. Върховният касационен съд („ВКС“) разгледа прекратяването на трудов договор от работодателя, когато: служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа; е ...

Отговорността на управители и прокуристи за данъци и осигуровки на задълженото дружество включва и лихвите. Това постанови Върховният административен съд („ВАС“) в свое Тълкувателно решение от 29.03.2021 г. Тълкувателното решение касае ...

С изменения в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), обнародвани на 12.03.2021 г., бяха въведени промени в уредбата на визите. Идеята на нововъведенията е осигуряване на улеснен достъп до ...

С изменения в Закона за българското гражданство (ЗБГ) и Закова за чужденците в Република България (ЗЧРБ) Народното събрание окончателно реши да запази възможността за придобиване на българско гражданство и разрешение ...

На 12.03.2021г. бе обнародван нов Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Промяната се налага във връзка с допълнение на задължените субекти по ЗМИП, ...

Промените в Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) са обнародвани в Държавен вестник, бр. 17 от 26.02.2021 г. и влизат в сила от деня на обнародването им, с изключение на ...