Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко“ инициира и спечели арбитражно дело пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата срещу „Сектор Арх” ООД, водеща компания за цялостно архитектурно, инсталационно и интериорно ...

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко“ спечели съдебно дело срещу „Резиденшъл парк София” ООД във връзка със забава на строителството на комплекс „София парк”, вторият най – голям проект на ...

През 2011 г. стартираха съдебните заседания по съдебното дело образувано от Държавен Фонд „Земеделие” срещу „Соларис-АС” ЕООД, в което „Илиева, Вучева и Ко” представлява участваща трета страна. Съдебното дело е ...

Държавната Комисия за Енергийно и Водно Регулиране ще проведе обществено обсъждане на доклад относно определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници. Част от предложените в доклада ...

  Нов Закон за енергията от възобновяеми източници ...

Тази година регионалната среща на Globalaw за Европа ще се проведе в София между 16 и 19 юни 2011. Домакин ще бъде Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко”. Срещата ще ...

Нов контролен орган На 25.01.2011 г. в бр. 8 на „Държавен вестник” е обнародван Закон за българската агенция по безопасност на храните („ЗБАБХ”). Преобразува се националната ветеринарномедицинска служба и се ...

В резултат на активната работа на Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко” в последните месеци, Комисията за защита на конкуренцията („КЗК”) в свое решение от 03.02.2011 г. разреши на „Фреш ...

С решение от 03.02.2011 г. Комисията за защита на конкуренцията („КЗК”) разреши концентрация чрез придобиване на едноличен контрол от „Унибел” АД върху „Акурат-млечна промишленост” ЕООД. Решението на КЗК е следствие ...

Адвокат Диляна Илиева започна да води учебен курс по „Медийно право” за студентите от Специалност „Право” на „Университета за национално и световно стопанство” за учебната 2010 – 2011 година. ...

Терминът „slow food“ – в превод на български „бавно хранене“ – има далеч по-дълбоко значение от буквалното му тълкуване. Въпреки че едноименната организация има за цел да съхрани традиционните и ...

Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове („Конвенцията“) [1], създадена през 1961 г. и целяща да улесни признаването на документи от една договаряща се страна в ...

Списание „Мениджър“ и GLOBUL създават кръг, в който ще участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда. Ценностите на ...

В бр. 53 от 13.07.2010г. на Държавен вестник бяха обнародвани измененията в Закона за адвокатурата („ЗА“), с които се въвеждат изискванията на Директива 98/5/ЕО, засягаща улесняването на постоянното упражняване на ...

Днес НС избра новия състав на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Петко Николов остава начело на КЗК.За зам.-председател беше избрана Ангелина Милева (юрист), която до момента е била директор ...

В извънредния 59-и брой на Държавен вестник от 31 юли 2010 година бяха обнародвани промените в Закона за храните („ЗХ“). Според нововъведената ал. 4 на чл. 12 от ЗХ, производителите ...

С настоящето Ви напомняме, че срокът за пререгистрация на българските търговски дружества в Търговския регистър към Агенцията по вписванията изтича на 31.12.2010 г. Пререгистрацията е задължителна за всички търговски дружества ...

Считано от 13 юли 2010 г., съгласно новата редакция на чл. 121, ал. 1 на Закона за обществените поръчки („ЗОП“), относно начина на подаване на жалба срещу възлагане на обществена ...

Г-жа Диляна Илиева, Управляващ партньор в Адвокатско дружество Илиева, Вучева & Ко, беше назначена със Заповед на Министър-Председателя на Република България в Работната група, която ще изготви проект за нов ...

В условията на световна финансова и икономическа криза, свиване на потреблението и ограничени финансови ресурси, редица търговски дружества изпитват затруднения при извършване на разплащанията по търговски сделки и съответно събиране на ...

Напомняме Ви, че съгласно Закона за счетоводството на 30.06.2010 г. изтича срокът за обявяване на финансовите отчети за 2009г. в Търговския регистър. Всички пререгистрирани дружества следва да обявят финансовите отчети ...

КЗК прие Правила за разглеждане на предложения за поемане на задължения от предприятията и сдруженията на предприятия, спрямо които КЗК е предявила твърдения за извършено нарушение на Закона за защита ...