Успешното управление на всеки един бизнес предполага комплексна преценка на рисковете и предприемане на всички необходими мерки за предотвратяването им. Трудовата злополука представлява риск както за работника и/или служителя, така ...

При настъпила трудова злополука, пострадалият работник/служител може да насочи претенцията си за обезщетяване на причинените му имуществени и неимуществени вреди към работодателя; към застрахователя по задължителната застраховка „Трудова злополука“ или ...

Събрахме на едно място всички най-важни заповеди на Министъра на здравеопазването. Хронологично са изведени акцентите от заповедите. Целият текст на всяка заповед може да намерите от линка в заглавието на ...

Според новите правила въведени заявки за марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение до влизането в сила на ЗМГО на 17 декември 2019 г., както и ...

Управителният съвет на Българската народна банка утвърди представения от Асоциацията на банките в България (АББ) проект на Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им ...

С цел намаляване административната тежест върху бизнеса и създаването на нормативна основа за въвеждане на Централизирана административна информационна система („ЦАИС“) „Единна входна точка“ към Агенцията по вписванията („АВ“), са предложени ...

С цел постигане на по-голяма яснота по отношение на правата на пътниците в Европейския съюз („ЕС“) и смекчаване на икономическите последици от пандемията на COVID-19 в сферата на транспорта, Европейската ...

На 2 април 2020 Европейската комисия („Комисията“) предложи нов инструмент във връзка с последствията от пандемията Covid-19 – Европейски инструмент за временна подкрепа за смекчаване на рисковете от безработица при извънредно положение „SURE” („Инструмента/ът“).   Чрез ...

На 9 април 2020 г., Държавен вестник публикува измененията и допълненията в Закона за мерки и действия по време на извънредното положение. Основни изменения: Определен списък на съдебните дела, които ...

Настоящата статия ще разгледа въпроса за приложимостта на института на непреодолимата сила по отношение на договорите за строителство в светлината на обявеното извънредно положение в Република България поради COVID-19 и ...

Част от мерките по новия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, („Закона/ът за извънредното положение“) касаят възлагането на обществени поръчки.   Законът за обществените поръчки (ЗОП) спира да се прилага за времето ...

В следствие на обявената пандемия от корона вирус (COVID-19) и като предпазна мярка редица държави наложиха противоепидемични мерки, които пряко или косвено рефлектираха върху различните туристически услуги. Организираните туристически пакети, ...

Обжалването на един ревизионен акт не спира неговото изпълнение. Лицето въпреки това  може да предотврати изпълнението като: Заплати дължимите данъци и лихви; Поиска спиране на изпълнението и предостави обезпечение. Тук ...

НАП излезе с официално указание по прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, във връзка със срокове по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и материалните данъчни закони. ...

Вчера, на извънредно заседание, Правителството прие Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното ...

Адвокат Снежанка Балджиева обяснява метода на сравнимите неконтролирани цени. За още полезна данъчна информация, следете нашия сайт. Ако имате нужда от консултация, моля не се колебайте да се свържете с ...

Всеки, който използва Интернет търсачки, знае, че след като напише дадена дума, уеб браузърът показва определени връзки и резултати. Редът, в който се показват връзките, се подчинява на сложни алгоритми, ...

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявен с решение от 13 март 2020 г. („Закона/ът“), публикуван на 24.03.2020 г., не предвижда възможност за спиране на сроковете ...

Законът за авторското право и сродните му права предоставя защита на одобрените от съответните органи, архитектурни проект. Защитата се състои в правото на титуляря на авторското право да: Иска признаване ...

Малко извън най-нашумялата тема в момента. Искаме да ви представим обобщена и доста полезна информация за трудовата мобилност. ...

Преживяваме период на обявено извънредно положение, при което дори излизането от домовете ни търпи ограничения.  Когато обаче пандемията отмине и започнем отново да пътуваме, ще придобият значение въпросите, свързани с ...

Новоприетият Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание („Закона/ът“), предвижда няколко изменения в Кодекса за социалното ...

На 23 март 2020 г., Народното събрание прие Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. На следващия ден законът беше обнародван в Държавен вестник. С този закон ...

Удължават се следните срокове: 09.2020 г. – за публикуване на годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади; 06.2020 г. – за подаване на декларациите в случаите на липса ...