Софийски адвокатски съвет при Софийска адвокатска колегия създаде гореща телефонна линия за предоставяне на безвъзмездна правна помощ на бежанците от Украйна. + 359 879 292 230 + 359 879 292 231 Ще ...

На 17.02.2022 г. с единодушие народните представители приеха на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство („ЗИД на ЗБГ“), с което се предвижда отпадането на ...

Агенцията по обществени поръчки публикува обновление на инструкцията си относно надписването и подаването на заявления/оферти в ЦАИС ЕОП от нерегистрирани обединения.   Важно е да се отбележи, че още в самото ...

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/2282 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 декември 2021 година относно оценката на здравните технологии и за изменение на Директива 2011/24/ЕС има за цел да хармонизира ...

Върховният касационен съд на Република България (ВКС) в свое скорошно решение* дава отговор на два важни въпроса, свързани с пълномощното, въз основа на което е сключен договор за покупко-продажба на ...

Не веднъж сме писали за облагането на доходи от крипто. Но с развитието на виртуалните инвестиции този въпрос става все по – актуален и все повече хора участват във виртуалния ...

На 11.01.2022 г. в Народното събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство („ЗИД на ЗБГ“). Към момента законопроектът е разпределен във водещата Комисия по ...

Държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства ще продължи да се прилага до края на юни месец 2022 г. С приетите промени се увеличава размера на допустимата обща помощ. ...

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд („ВКС“) от 07.12.2021 г. е образувано ново тълкувателно дело (т.д. № 4/2021 г.), в рамките на което съдиите от Общото събрание на ...

На 15.12.2021 г. Европейската комисия даде начало на периода за приемане на покани за финансиране от страна на юридически лица-посредници в областта на лицензиране на обектите на интелектуалната собственост. Инициативата ...

След влизането в сила от 4 януари 2022 г. на изменението в Закона за регистър БУЛСТАТ („ЗРБ“), Агенцията по вписванията служебно преобразува от 10-значен в 9-значен код (ЕИК) на определена ...

На 13.12.2021 г. в Народното Събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност („ЗИД на ЗДДС“). ЗИД на ЗДДС отразява въвеждане в закона ...

Днес Народното събрание гласува спешно на първо и второ четене внесеният на 22.12.2021 г. Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност. Законопроектът цели да въведе промяна в ...

Предложение за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане На 10.12.2021 г. в Народното събрание е внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Измененията ...

Важна част от регистрацията на едно физическо или юридическо лице, което извършва търговска дейност, която често бива пропускана е специалната регистрация по чл. 97а от ЗДДС. Всички знаят правилото, че ...

С промените в Закона за енергетиката от 01.10.2021г. търговията с природен газ може да се извършва единствено въз основа на издадена лицензия. Каква е процедурата за издаване на лиценз? Комисията ...

Министерски съвет предлага редица съществени изменения в Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Промените засягат производствата по закона и целят усъвършенстване на действащата уредба и хармонизация с европейското законодателство. ...

Европейска пенсия Всеки гражданин на държава-членка на Европейския съюз (ЕС), който е работил на територията на повече от една държави-членки и е придобил осигурителен стаж в съответните държави има право ...

Преди малко повече от седмица Министерски съвет одобри законопроекта за нов Закон за покритите облигации (ЗПО), който следва да бъде представен пред Народното събрание от Министъра на финансите и в ...

В първата седмица на м. декември, ВАС излезе с особено важно ТР № 11/03.12.2021г. относно спора, може ли в хода на данъчна ревизия на физическо лице, при която органите по ...

Множеството изменения в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), които бяха обект на години разработка от редица юристи, влизат в сила на 24 декември 2021 г. Миналата година те ...

С Тълкувателно решение № 3/2019 г., ВКС бе отговорено на въпроса откога текат двете седмици на възстановения от съда уволнен да се яви на работа, тъй като практиката по въпроса ...

Във време, в което сред основните теми в ежедневието ни е зеленият сертификат, бихме искали да Ви запознаем със зелените сертификати, съществували години преди началото на пандемията. Те са едно ...