Думата „предприемач“ намира все по-честа употреба, но към момента в актуалното ни законодателство все още няма уредба, която да дава дефиниция за понятието или да урежда дейността на предприемачите. Именно ...

На 10.11.2022 г. в Народното събрание бе внесен за разглеждане и гласуване законопроект за допълнение и изменение на Закона за електронната търговия. С приемането на Акта за цифровите услуги, Европейският ...

На 24.10.2022 г. в Народното събрание беше внесен законопроект за Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Предложеният законопроект транспонира Директива (ЕС) 2019/1937 на ...

На 28.10.2022 г. в Народното събрание беше внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България. Законопроектът цели да въведе промени, които да попълнят празнотите в ...

С новия законопроект за Закон за изменение и допълнение на Търговския закон, одобрен с Решение № 755 от 11.10.2022 г. на Министерски съвет, се цели цялостно повишаване на ефективността на ...

Основна част от промените, предвидени в законопроекта за Закон за изменение и допълнение на Търговския закон, одобрен с Решение № 755 от 11.10.2022 г. на Министерски съвет, се отнасят до ...

На 27.10.2022 г. в Народното събрание бе внесен за разглеждане и гласуване на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ГПК). С него се цели ускоряване ...

В тълкувателно решение №6 от 27.10.2022 г. Върховният административен съд постанови, че органите по приходите нямат правомощието да констатират съществуването на трудови правоотношения, прикрити от привидни граждански договори по ЗЗД, ...

Уредба на ниво ЕС Правна рамка на национално ниво по отношение на колективното финансиране (познато още като „краудфъндинг“ или “crowdfunding”) съществува в някои държави-членки. Предвид различията в уредбата на обаче, ...

IFLR1000 е справочник на водещи световни финансови и корпоративни правни кантори и адвокати. Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” бе класирано за поредна година сред адвокатските кантори в България в ...

Народното събрание прие изменения и допълнения в Кодекса на труда (,,КТ“), с които в националното ни законодателство се транспонират няколко директиви на Европейския парламент и на Съвета. Промените влизат в ...

В портала за обществени консултации на Министерски съвет (МС) е публикуван проект за изменение на Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на отделните видове ...

Законопроект предвижда промени, които да легализират дистанционната работа на общите събрания при юридическите лица с нестопанска цел. Промяната идва да отрази фактическите промени, настъпили в обществото ни поради COVID 19 ...

На 15.06.2022 г. в Народното събрание е внесен законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон („ЗИД на ТЗ“), с който се предлага да бъде създадена непозната до момента правна ...

Настоящата статия цели накратко да онагледи процедурата за издаване на разрешение за пребиваване с цел упражняване на висококвалифицирана дейност тип „Синя карта на ЕС“ за чужденци в Република България. С ...

Европейският комитет по защита на данните публикува за обществена консултация нови Насоки 04/2022 за изчисляването на глоби. След провеждането на обществена консултация, чиито краен срок е 27 юни 2022 г., ...

В тълкувателно решение № 4/2022 г. на Върховния административен съд (ВАС), което може да откриете тук, ВАС реши, че обхватът на солидарната отговорност по чл. 177 Закона за данъка върху ...

Търговската колегия на Върховния касационен съд ще решава въпрос, касаещ защитата на  интелектуалната собственост Общото събрание на търговската колегия (ОСТК) на Върховния касационен съд (ВКС) образува ново тълкувателно дело, което ...

Тема на настоящата статия е предварителният договор, който намира широко приложение поради множеството си удобства и пригодността му към сегашните обществено-икономически отношения. Уредба на предварителния договор Основната материалноправна уредба на ...

В началото на април 2022 г. в Портала за обществени консултации към администрацията на Министерския съвет е публикуван Проект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Целта на промените ...

В свое решение от края на миналата година, Върховният административен съд (ВАС) даде своето становище по въпроса дали решение на Съда на Европейския съюз (СЕС) може да представлява основание за ...

На 21 Април 2022 г. в Народното събрание бе внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност („ЗДДС“). Настоящата новина цели да обърне внимание на ...

На 18.05.2022 г. в Народното събрание от група народни представители бе внесен Проект на Закон за Държавната агенция по вписванията. С него се предвижда създаването на специализиран административен орган към ...

Legal500 съществува повече от 20 години и е една от най-големите правни директории в света. Кантората е препоръчана в следните области в България: Търговско право, корпоративно право, сливания и придобивания ...