Недвижими имоти и строителство

България е един от най-динамичните и бързо развиващи се пазари на недвижими имоти в Европа дори в условията на икономически кризи. Причините за този факт са изключително примамливите цени на недвижимите имоти в държава от Европейския съюз от една страна и икономическата и политическа стабилност на страната от друга. Сериозен интерес в областта на недвижимите имоти е деклариран от инвестиционни фондове, български и чуждестранни строителни компании и частни инвеститори. Следва да се има предвид, че с оглед благоприятните географски и климатични условия в България, е налице сериозен интерес към земеделските имоти в определени региони на страната. Членството на България в Европейския съюз от една страна и благоприятните условия за земеделие и животновъдство от друга, създават добри възможности за получаване на субсидии по различни програма на Европейския съюз. Задълбочения опит, който имаме и отличното познаване на пазара на недвижими имоти означава, че нашите клиенти ни се доверяват за получаване на практични правни решения на планираните от тях сделки с недвижими имоти. Да използваме своята бизнес преценка и да взимаме пред вид законовите изисквания е от значение, както и при индивидуална сделка с недвижим имот, така и при инвестиционни проекти с по-значителен обем.

Ние сме работили и в момента взимаме участие в едни от сериозните инвестиционни проекти в областта на недвижимите имоти в България, както и сме били водещи адвокати по някои значителни инфраструктурни проекти.

Предоставянето на правни съвети в областа на недвижимите имоти от страна на Адвокатското дружество е разделено на два основни потока:

Консултиране на корпоративни клиенти

Нашият екип има възможността да се справи с всички въпроси, касаещи недвижими имоти и произтичащи от различни търговски сделки и в частност от банкови, инвестиционни и инфраструктурни проекти и сделки. Ние имаме ресурсите да предоставяме правни съвети на изключително ниво в рамките на цялостния процес на инвестиционен проект свързан с недвижимите имоти, включително:

 • Структуриране на сделки с недвижими имоти
 • Проектиране и строителство, включително одобряване на Подробен устройствен план, смяна на предназначението на земя, издаване на Разрешение за строеж, процедура по строителство, издаване на Разрешение за ползване
 • Придобиване на общински или държавни недвижими имоти включително правните възможности за придобиване, търговите процедури и други
 • Правен анализ на правото на собственост, включително и подземния кадастър и инфраструктура
 • Проучване на предвижданията на съотвеното градоустройство, които могат да се отразят на ефективността на застрояване
 • Финасиране на придобивания на недвижими имоти
 • Извършване на съвместна дейност
 • Данъчни ефекти на инвестициите в недвижими имоти
 • Дружества със специално предназначение, насочени към инвестициите в недвижими имоти
 • Структуриране на продажбите
 • Управление на жилищни недвижими имоти и търговски площи
 • Проблеми на опазване на околната среда
 • Процесуално представителство
 • Хотели
 • Преструктуриране на проекти, свързани с недвижими имоти и намиращи се във финасови затруднения
 • Земеделски земи и законова регулация с оглед пълноценното им използване
 • Защита, права и ограничения относно ползването и разпореждането със земеделски земи

Консултиране на индивидуални инвеститори

Ние целим да предоставим на нашите клиенти напълно интегрирана и комплексна правна и административна услуга при правното представителство по сделки с недвижими имоти в България.

Да бъдем Ваши адвокати по сделки с недвижими имоти в страната означава да получите изчерпателен правен съвет въз основа на приложимото действащо законодателство, както и да бъдете преведени през възможните „капани” на правната система и на търговската практика в областта на недвижимите имоти. Нашите услуги ще покрият някои или всички от изброените по-долу дейности:

 • Предварителен договор/представителство при преговорите с потенциалните продавачи и/или строители, подписване и изпълнение
 • Правилник за вътрешния ред на жилищната сграда и договор за управление на съответната собственост
 • Изготвяне на изискуемите по сделката пълномощно и документи
 • Проверка на правото на собственост преди извършване на нотариалното прехвърляне
 • Проверка за тежести, вещни и облигационни права на трети лица
 • Представителство при прехвърляне на недвижимия имот
 • Изготвяне на нотариален акт
 • Допълнителни регистрации

 

Проекти
» Виж всички