Химическа индустрия

През последните години ние се специализирахме в сферата на химическата индустрия. Един от нашите основни клиенти е производител на минерални торове и химични продукти от природен газ.

Ние предоставяме консултации на нашите клиенти във връзка с:

  • всички аспекти на производството и търговията с химични продукти
  • преработката на природен газ и електрическа енергия
  • международните договори за снабдяване с газ и други материали и др.
  • предявяване на техните искове за разглеждане от компетентния съд
  • проектиране и консултиране относно оздравителните планове, приети от съда, както и по процедурата по осребряване на имуществото, а също и защита на техните интереси при съдебното производство по несъстоятелност.

Ние имаме богат опит в производствата по несъстоятелност на предприятия от този тип, от откриването до приключването им, във всеки един от етапите на производството.

Ние работим с широк кръг от компании, които произвеждат, преработват, доставят или използват химически субстанции. Тази сфера на дейност е обект на постоянно нарастване на броя на нормативните изисквания, не само в България, но и в целия свят.

По тази причина ние консултираме нашите клиенти относно:

  • влизането в сила и прилагането на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси, приета от Министерския съвет с постановление № 152 от 30.05.2011 г., и др.
  • техните задължения, произтичащи от международните и европейските изисквания, отнасящи се до регулацията на търгуваните химикали, промишлените и потребителските продукти, съдържащи такива субстанции, например Регламент 304/2003 (ЕО), отнасящ се до износа и вноса на опасни химикали

Нашият Данъчен отдел предоставя консултации относно митата и акцизите върху химични продукти, споразуменията за избягване на двойното данъчно облагане на компании работещи международно, ДДС и корпоративния данък.

Проекти