С тълкувателно Решение № 5 от 29.03.2021 г. ВАС реши, че третото данъчно задължено лице по чл. 19, ал. 1 и 2 ДОПК дължи и лихвите, които са установени като ...

Поради започналата война в Украйна на 24.02.2022 г. и множеството украински бежанци, които пристигнаха в България, както и множеството запитвания свързани с регистрацията и настаняването им, следва да имате предвид ...

Трансфер от територията на Република България за територията на друга държава от Съюза За извършването на трансфер е необходимо да се подаде заявление за регистрация за износ и трансфер в ...

Кога едно изделие или технология е с двойна употреба? Изделия или технологии с двойна употреба са тези, които се използват за граждански цели и не са предназначени за военна употреба, ...

Какво представляват NFT и как функционират? NFT означава незаменим токен. „Незаменим“ повече или по-малко означава, че е уникален и не може да бъде заменен с нещо друго. Това е дигитален ...

На интернет страницата на Софийски Адвокатски Съвет беше публикувана декларация в съпричастност с украйниския народ. Публикуваме Декларацията по-долу. Софийски адвокатски съвет Декларация в израз на солидарност с украинския народ 02 ...

Софийски адвокатски съвет при Софийска адвокатска колегия създаде гореща телефонна линия за предоставяне на безвъзмездна правна помощ на бежанците от Украйна. + 359 879 292 230 + 359 879 292 231 Ще ...

На 17.02.2022 г. с единодушие народните представители приеха на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство („ЗИД на ЗБГ“), с което се предвижда отпадането на ...

Агенцията по обществени поръчки публикува обновление на инструкцията си относно надписването и подаването на заявления/оферти в ЦАИС ЕОП от нерегистрирани обединения.   Важно е да се отбележи, че още в самото ...

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/2282 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 декември 2021 година относно оценката на здравните технологии и за изменение на Директива 2011/24/ЕС има за цел да хармонизира ...

Върховният касационен съд на Република България (ВКС) в свое скорошно решение* дава отговор на два важни въпроса, свързани с пълномощното, въз основа на което е сключен договор за покупко-продажба на ...

Не веднъж сме писали за облагането на доходи от крипто. Но с развитието на виртуалните инвестиции този въпрос става все по – актуален и все повече хора участват във виртуалния ...

На 11.01.2022 г. в Народното събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство („ЗИД на ЗБГ“). Към момента законопроектът е разпределен във водещата Комисия по ...

Държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства ще продължи да се прилага до края на юни месец 2022 г. С приетите промени се увеличава размера на допустимата обща помощ. ...

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд („ВКС“) от 07.12.2021 г. е образувано ново тълкувателно дело (т.д. № 4/2021 г.), в рамките на което съдиите от Общото събрание на ...

На 15.12.2021 г. Европейската комисия даде начало на периода за приемане на покани за финансиране от страна на юридически лица-посредници в областта на лицензиране на обектите на интелектуалната собственост. Инициативата ...

След влизането в сила от 4 януари 2022 г. на изменението в Закона за регистър БУЛСТАТ („ЗРБ“), Агенцията по вписванията служебно преобразува от 10-значен в 9-значен код (ЕИК) на определена ...

На 13.12.2021 г. в Народното Събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност („ЗИД на ЗДДС“). ЗИД на ЗДДС отразява въвеждане в закона ...

Днес Народното събрание гласува спешно на първо и второ четене внесеният на 22.12.2021 г. Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност. Законопроектът цели да въведе промяна в ...

Предложение за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане На 10.12.2021 г. в Народното събрание е внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Измененията ...

Важна част от регистрацията на едно физическо или юридическо лице, което извършва търговска дейност, която често бива пропускана е специалната регистрация по чл. 97а от ЗДДС. Всички знаят правилото, че ...

С промените в Закона за енергетиката от 01.10.2021г. търговията с природен газ може да се извършва единствено въз основа на издадена лицензия. Каква е процедурата за издаване на лиценз? Комисията ...

Министерски съвет предлага редица съществени изменения в Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Промените засягат производствата по закона и целят усъвършенстване на действащата уредба и хармонизация с европейското законодателство. ...