Процесуално представителство и разрешаване на спорове през 2018

05.01.2019

Водихме съдебни дела свързани със събирането на вземания, като сме представлявали както кредитори, така и длъжници; Екипът ни по събиране на вземания представлява международни клиенти в България. Задачите ни включват провеждане на извънсъдебни процедури за събиране на вземания и преговори с цел сключване на споразумения. Консултираме клиентите си относно възможностите им за съдебно събиране на задълженията и  процедурите по принудително изпълнение, в случай че спорът не може да бъде разрешен по взаимно съгласие между страните.

Събиране на вземания по време на процедури по обявяване в несъстоятелност; право на кредитор да бъде включен в списъка на кредиторите; защита срещу кредитори в процедура по обявяване в несъстоятелност.

Предявяване на искове за вреди причинени от действията на управителя на дружеството.

Предявяване на искове за собственост върху недвижими имоти на базата на завещание.

Събиране на неправомерно изплатени суми във връзка с производството и разпределението на електроенергия.

Клиентът е изпълнявал договор за продажба на електроенергия с лицензирано дружество за доставка на електроенергия в продължение на 20 години по фиксирани цени и съгласно споразумение за присъединяване към електроразпределителната мрежа. През септември 2012 година Комисията за Енергийно и водно регулиране („КЕВР“) прие решение установяващо временни цени за достъп до електроразпределителната мрежа. По-късно през 2013 година, решението на КЕВР беше отменено от Върховния административен съд, но междувременно дружеството е било таксувано и е платило за използването на електроразпределителната мрежа въз основа цените установени в отмененото решение. Проследявайки внимателно развитието на въпроса и в светлината на съдебната практика, която значително увеличи шансовете за успех на подобни съдебни дела, ние посъветвахме нашия клиент да предприеме мерки за събирането на дълга.

Участвахме в обжалването на оценка за въздействие на околната среда във връзка с нов проект за голф клуб, находящ се на българското крайбрежие. В оценката за въздействие на околната среда се посочваше, че всички регулаторни изисквания са спазени и проекта може да бъде изпълнен, но същият бе обжалван от една от водещите екологични организации в България. В кратки срокове изготвихме отговор на молбата за обжалване пред Върховния административен съд. В края на годината съдът реши, че всички правни изисквания в хода на процедурата за приемане на екологичната оценка са спазени и че строителството на проекта може да продължи.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ