1          Какво е концентрация? Налице ли е такава? Всяка сделка, извършвана между независими предприятия, която води до трайна промяна в контрола върху предприятията – участници. Член ...

Отговорът на този въпрос е от изключително важно значение за валидността на всяко съдопроизводствено действие и в края на краищата за успеха на делото. Преценката за спазване на срока за ...

Нелоялната конкуренция на свободния пазар се проявява под различни форми. Всяка от тях намира израз в различен аспект от предлагането на продукт или услуга. Фокусът може да бъде поставен върху ...

Изграждането на репутация за качество на свободния пазар е дълъг и сложен процес, осеян с редица предизвикателства. Спечелването на доверието на потребителя предполага последователност и безкомпромисност от страна на производителя. ...

Европейският комитет по защита на данните даде препоръки относно правното основание за съхранението на данни за кредитна карта единствено с цел улесняване на по-нататъшни онлайн трансакции. Според него е много ...

В свое решение от 02.08.2021 г. („Решението“) Върховният касационен съд (ВКС) дава отговор на въпроса нищожна ли е вписана законна ипотека върху недвижим имот (като обезпечение по банков кредит), ако ...

Жилищата са един от предпочитаните обекти за инвестиция през последните години. Качеството на новото строителство е сред основните проблеми при придобиването на апартамент, независимо от големия избор, който предлага пазарът. ...

Приликите между някои уеб страници в днешно време не са рядкост. Всички сходства обаче не бива да се поставят под общ знаменател. Докато част от тях за резултат от целенасочена ...

Всички сме виждали големи намаления, които ни карат да се усъмним. Сякаш нещо ни подсказва, че няма как покупката да е толкова изгодна. Съвсем скорошно решение на Комисията за защита ...

В свое определение от 05.07.2021 г. Върховният касационен съд (ВКС) дава разяснения за реда, по който изключен съдружник може да претендира дружеството да заплати стойността на дяловото му участие. Фактите ...

При огромния набор продукти от даден вид в магазините, от които пазаруваме ежедневно, борбата за предпочитанието на купувача е наистина ожесточено. Подходите за постигане на желания резултат – купувачът да ...

Законът за Защита на Конкуренцията (ЗЗК) е от ключово значение за съществуването на редица предприятия и навлизането на нови такива на свободния пазар. Правилното му прилагане нерядко изиграва решаваща роля ...

Вътреобщностните доставки („ВОД“) се облагат по българския Закона за данък върху добавената стойност („ЗДДС“) с нулева ставка, освен в случаите на освободени доставки. Органите по приходите могат да не признаят ...

Със Закона за предоставяне на цифрово съдържане и цифрови услуги и за продажба на стоки (Закона/ът) бяха транспонирани в българското законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/770 на Европейския парламент и ...

Повод за настоящата статия е Решение № 33 от 30.03.2021 г. по гр. дело № 2389/ 2020 г. на Върховния касационен съд, II гражданско отделение („Решението“), в което е обсъден ...

Върховният касационен съд имаше повод да разясни някои спорни въпроси за значението на уредения в Закона за устройството на територията (ЗУТ) режим на търпимост на незаконни строежи и на удостоверението ...

В свое съвсем скорошно решение, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) внесе допълнителна яснота по отношение на застрашаващите конкуренцията на свободния пазар споразумения и неотделимите от този въпрос понятия за ...

Въпросът дали е допустимо начисляването на лихва върху лихва в договорни отношения с участие на физически лица е разглеждан многократно в съдебната практика. В нея последователно се приема, че уговорката ...

От 1 юли 2021 г. търговците, извършващи онлайн продажби в Европейския съюз (ЕС), ще се регистрират изцяло електронно по ДДС. Новият режим ще позволява на онлайн търговците по електронен път ...

Екипът на Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ инициира и проведе успешно първата процедура в България за придобиване на Синя карта на ЕС по новия ред. Считано от 01.06.2021 г. ...

Често срещаме стереотипа за злия хазяин, който тормози своите наематели с висок наем и отказ да се грижи за имота си. Истината обаче е, че по-често срещан в практиката на ...

Считано от 1 октомври 2020 г. всички небитови потребители на електрическа енергия, включително и тези, чиито обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение трябва да закупуват електроенергия ...

IFLR1000 е справочник на водещи световни финансови и корпоративни правни кантори и адвокати. Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” бе класирано за поредна година сред адвокатските кантори в България в ...

През месец март си партнирахме с Фондация „Окрилена“. Благодарение на тяхната организация и на съпричастността на нашите колеги се събраха средства от продадените мартенички. Средствата бяха използвани за оборудване на ...