На 14.02.2020 г. влязоха в сила последните изменения в Закона за платежните услуги и платежните системи. С тези промени се въвеждат изискванията на европейското законодателство към правилата за платежните услуги и се обезпечава възможността за ефективен надзор върху ...

В практиката на Комисията за защита на конкуренцията („КЗК“) и Върховния административен съд („ВАС“) имитацията се определя като самостоятелен състав на нарушение на конкурентното законодателство, насочено към въвеждане в заблуждение на потребителя относно съществените качества на конкретен продукт. Чрез нелоялното си ...

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) публикува доклада Ръководство за трансферно ценообразуване на финансовите транзакции: Приобщаваща рамка относно BEPS (свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби): Мерки 4, ...

По повод зачестилите грешни тълкувания на определението за „Действителен собственик“ на § 2от ДР на Закона за мерките срещу изпиране на пари („ЗМИП“), във връзка със задължението за обявяване на ...

Адвокат Доника Илиева коментира промишления дизайн като част от стратегията на една компания. Промишленият дизайн е често пренебрегван обект на защита в сравнение с търговската марка или патента. Защо и ...

Адвокат Диавена Калчева обсъжда „ревизията по особения ред“. В статията ще намерите полезна данъчна информация. Ако имате въпроси може да се свържере с нашия данъчен отдел. Може да следите сайта ...

В едно от своите последни решения[1] Съдът на Европейския съюз („СЕС“) е обсъдил как търговията с електронни книги „втора употреба“ нарушава правата на техните автори. Продажба на книги „втора ръка“ ...

Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета (“Регламента”) създава общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение ...

Настоящата статия цели да Ви запознае с някои нови положения във връзка с инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството на фотоволтаични проект на покриви или фасади. С падането на цените ...

Предложеният за обществено обсъждане проект на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) предвижда възможност за гражданите, едноличните търговци и юридическите лица с ...

Временният път представлява правна фигура, предвидена за Закона за устройство на територията, която е създадена с оглед осъществяването на транспортен достъп до урегулирани поземлен имот, до които няма друг път.  Адвокат ...

В края на 2019 г. бяха публикувани Принципите за презастрахователното договорно право. Принципите съдържат правила за сключването, валидността, изпълнението, неизпълнението и разпределението на риска при презастрахователните договори. ...

Въвеждат се в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) с нов раздел към глава шестнадесета „Особени производства“. Правилата влизат в сила от 1 юли 2020 г. По този начин в българското данъчно ...

След 09 Януари 2020 г., Задължените лица по ЗМИП следва да приведат вече създадените си Вътрешни правила в съответствие в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от НОР на ...

На 1 януари 2020 г. влязоха в сила някои промени в митническото и данъчното законодателство. Те бяха направени с обнародвания на 31 декември 2019 г. Закон за изменение и допълнение ...

В последното си тълкувателно решение (Тълкувателно решение № 1/2019 по тълкувателно дело 1/2019 на ОСТК) Върховният касационен съд („ВКС“) постанови, че банка в производство по несъстоятелност не е страна по ...

§1, т. 19 от Допълнителните разпоредби на Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) дава определение за трансфер – прехвърляне на състезателните права на спортистите. Лицензираните спортни федерации водят трансферен ...

На 10.01.2020 г. излезе ново указание на НАП във връзка с особено силно дискутираната, в последно време, разпоредба на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС относно задължителната регистрация на лица, ...

В Държавен вестник, брой 100 от 20.12.2019 г. беше обнародван Законът за изменение и допълнение („ЗИД“) на Гражданския процесуален кодекс („ГПК“), който беше приет от Народно събрание на 11.12.2019 г. ...

Макар и на пръв поглед ясен, поставеният проблем поражда редица въпроси, свързани с правилното тълкуване на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка ...

В края на 2019 г. беше обявен публично проект на новия Закон за земеделските земи, който цели да усъвършенства регламентацията по отношение на собствеността, ползването и управлението на земеделските земи. ...

Изтичането на 2019 г. остави неизяснени някои въпроси, свързани прекратяване на трудовия договор, когато служителят не притежава необходимото образование/професионална квалификация за изпълняваната работа (чл. 328, ал. 1, т. 6 от ...

На пръв поглед разпоредбите от Кодекса на труда при закриване на част от предприятието са пределно ясни: работодателят в тези случаи има право с предизвестие да прекрати съответните трудови договори, ...

В края на месец ноември беше направена промяна в Закона за административните нарушения и наказания, с която се  регламентира, че страните имат право на присъждане на разноски. Това е отдавна ...