Европейска пенсия Всеки гражданин на държава-членка на Европейския съюз (ЕС), който е работил на територията на повече от една държави-членки и е придобил осигурителен стаж в съответните държави има право ...

Преди малко повече от седмица Министерски съвет одобри законопроекта за нов Закон за покритите облигации (ЗПО), който следва да бъде представен пред Народното събрание от Министъра на финансите и в ...

В първата седмица на м. декември, ВАС излезе с особено важно ТР № 11/03.12.2021г. относно спора, може ли в хода на данъчна ревизия на физическо лице, при която органите по ...

Множеството изменения в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), които бяха обект на години разработка от редица юристи, влизат в сила на 24 декември 2021 г. Миналата година те ...

С Тълкувателно решение № 3/2019 г., ВКС бе отговорено на въпроса откога текат двете седмици на възстановения от съда уволнен да се яви на работа, тъй като практиката по въпроса ...

Във време, в което сред основните теми в ежедневието ни е зеленият сертификат, бихме искали да Ви запознаем със зелените сертификати, съществували години преди началото на пандемията. Те са едно ...

В края на 2020 г. бяха приети промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел („ЗТР“) чрез Преходните и заключителни разпоредби на Закона за ...

В процедурата по присъединяване на обекти към електроразпределителната мрежа често срещани са случаите, в които съгласно договора за присъединяване със съответния оператор е уговорено, че клиентът ще изгради линейните съоръжения ...

С Решение № 17 от 04.11.2021 г. („Решението“) Конституционният съд обяви за противоконституционни разпоредбите на чл. 148, ал. 16 и чл. 178, ал. 3, т. 5 в частта „в териториите ...

Един от първите законопроекти на новия парламент е законопроект за изменение и допълнение на Закона защита на потребителите. Ако бъдат приети, измененията следва да влязат в сила от 28.05.2022 г. ...

Директорът на Агенция по Вписвания Даниела Митева заяви, че започва окончателната пълна дигитализация на Имотния регистър. Досега единствено нотариалните актове след 2009 г. бяха достъпни чрез единния електронен портал на ...

На 19 ноември 2021 г. Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) публикува проекта на насоки за взаимодействието между разпоредбите на GDPR относно териториалния обхват (в член 3) и за ...

Нерядко в практиката се поставя въпросът каква е съдбата на дружествените дялове на починал съдружник в дружество с ограничена отговорност. Този въпрос е резонен, тъй като от правна гледна точка ...

С Решение № 60098 от 05.10.2021 г. по гр. д. № 3416/2020 („Решението“),  Върховния касационен съд („ВКС“) имаше повод отново да се произнесе по въпроса за допустимостта на иск за ...

Какво е „постоянен адрес“, за какво служи? Законът за гражданската регистрация (ЗГР) съдържа дефиниция на понятието „постоянен адрес“, но не дава отговор на въпроса какво всъщност е той. На „човешки ...

В свое тълкувателно решение, Върховният касационен съд (ВКС) уеднаквява противоречивата си практика относно различията между закриване на част от предприятието, реорганизация и съкращаване на щата с оглед прилагането на трудовото ...

На 16.09.2021г. Върховният административен съд (ВАС)  прие тълкувателно Решение №9/ 2021 г. (Решението) относно регулациите при продажба на едро на храни и цветя. Поставеният въпрос касае именно обхвата на действие ...

Ведомството на министъра поддържа (и това вече е специално регулирано) Информационна система с наименование „Единен регистър на вещите лица“, който съдържа публична и непублична част с данни за лицата по ...

Договорите подлежат на тълкуването, когато е налице спор между страните относно точния смисъл на договорните клаузи. В практиката на Върховния касационен съд („ВКС“) е изяснено, че на тълкуване подлежат неясните, ...

ЗЗК предвижда възможност за индивидуално освобождаване от общата забрана при наличие на едно или няколко от следните условия, макар да са налице съгласувани действия или съгласувана практика: Принос за подобряването ...

В едно от скорошните си решения Върховният касационен съд (ВКС) се е произнесъл по въпроса дали фотоволтаичните централи и терена, върху който са изградени, са единен обект на правото на ...

Общото законово положение е, че всеки съдружник има право на такава част от печалбата, която е пропорционална на неговото дялово участие. За да се случи самото разпределяне на печалбата, общото ...

Изтича срокът за транспониране на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото ...