Оказахме пълна правна помощ на клиент, предоставящ консултантски услуги в сферата на инвестиционните и неинвестиционните проекти, реализирани в рамките на програми, финансирани от Европейския съюз

05.06.2019

Клиентът ни предоставя консултантски услуги по подготовката на инвестиционни и неинвестиционни проекти, реализирани в рамките на програми, финансирани от Европейския съюз, национални и международни програми, управление на проекти, финансирани от европейски фондове, мониторинг и отчитане на реализацията на проектите в рамките на международни програми и схеми, прединвестиционни изследвания в областта на екологията, правните услуги и консултации. Той предоставя услуги на местни и регионални структури като общините. Данъчната администрация не призна данъчния кредит по извършени данъчни доставки. По време на данъчната ревизия данъчната администрация не успя да събере всички относими доказателства, което доведе до неправилно данъчно третиране на доставките и погрешни правни заключения, основаващи се на неясни фактически констатации. Посъветвахме клиента как да докаже законността на доставките чрез помощта на съдебни експерти и осигуряването на допълнителни доказателства.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ