Успешна защита срещу неправилно данъчно третиране на заеми от НАП

26.11.2021

Адвокатското дружество защити интересите на клиент пред данъчната администрация по отношение на акт за ревизия, според който за 2013 г. на клиента ни е наложен корпоративен данък в размер на 800 000,00 евро.

Делото достигна до нас на етапа на административно обжалване на акта за данъчна ревизия. Допълнително начисленият данък се дължеше на неправилно данъчно третиране от страна на данъчните органи на заем, предоставен от един от акционерите в полза на дружеството. Заемът е отпуснат през 2003 г. с уговорката да бъде върнат в период от 10 години на гореспоменатия акционер, което не се случва. Според данъчните органи дружеството е трябвало да увеличи финансовия си резултат през годината на падежа на заема (2013 г.) и увеличението трябвало да бъде в размер на цялата заета сума. Данъчните органи сметнаха, че имат налице доказателства за укриване на данъци и заобикаляне на данъчното право. Адвокатското дружество се противопостави на тази позиция, като решаващият административен орган прие нашето становище по въпроса. Ревизионният акт беше отменен.

Нашата защита се основаваше на следните ключови моменти:

  1. В ревизионния акт бяха допуснати значителни грешки относно фактическата обстановка;
  2. Данъчните органи не са взели предвид всички релевантни документи, предоставени на одиторския екип, както и не са поискали всички документи, необходими за изясняване на фактическата обстановка, съгласно предвиденото в закона;
  3. Аргументите за „опрощаване на заема“ бяха неправилно и необосновано изтъкнати, което не отговаряше с изискването за валидност на Договора относно опрощаване на дълга, съобразено с чл. 108 от Закона за задълженията и договорите;
  4. Разпоредбата на чл. 16 от Закона за корпоративното подоходно облагане във връзка със становището на данъчните органи, че клиентът ни е укривал данъци, е тълкуван погрешно и е приложен неправилно.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Лека промишленост и производство"