Bank of Cyprus Public Company Co. Прехвърляне на обезпечения, първоначално учредени в полза на Marfin Popular Bank Public Co.

14.10.2014

След краха на кипърската финансова система, пред декември 2013 г. с Адвокатското дружество се свърза една от най-старите и големи кипърски банки – Marfin Popular Bank Public Co. с искане за предоставяне на правни услуги като съветник на банката при осъществяване на дейността й в България. На 29.03.2013 г., в Кипър, беше издаден Закон за преструктурирането на кредитните институции, както и Наредба за продажба на някои активи на Cyprus Popular Bank Public Co Ltd., като с тези нормативни актове голяма част от активите и дълговете на Marfin Popular Bank Public Co Ltd. бяха поети от Централната банка на Кипър. Прехвърлянето на тези активи засегна вземанията на банката, които бяха обезпечени с множество ипотеки на недвижими имоти в България, поръчителства, както и залог на дружествени дялове на българско дружество. Адвокатското дружество трябваше да осъществи прехвърлянето на обезпеченията върху Централната банка на Кипър без да променя техния ред. Бяхме изправени пред много препятствия, свързани с прилагане на правото на Европейския съюз, липсата и/или наличието на противоречива практика в българското и кипърското право, както и изясняване на приложимото право при прехвърляне на главните вземания и изискванията за прехвърляне на обезпечения. Най-голямото предизвикателство от правна гледна точка представляваше отнемането на лиценза на големите кипърски банки по решение на Европейския Съюз и на Централната Банка на Кипър. Към настоящия момент Адвокатско Дружество предостави консултация и становище относно най-подходящите мерки и действия, които бяха необходими да бъдат предприети. В момента сме в процес на тяхното изпълнение и завършване.

Работата включваше близко сътрудничество с Юридическия отдел на Централната банка на Кипър, относно предоставяне на документи, необходими за регистрирането на прехвърлянето на кредитни инструменти, както и на съпътстващите ги обезпечения. За да постигнем целения резултат трябваше да използваме познанията си по право на Европейския съюз, решения на Съвета на ЕС Европейската комисия, както и някои практически насоки от последната институция.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ