Обществена поръчка за третиране и обезвреждане на пестициди и опасни отпадъци. Правни консултации и съдействие

04.05.2019

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” консултира дългогодишен клиент и неговите международни партньори по открита процедура за възлагане на обществена поръчка по отношение на преопаковането, транспортирането, окончателното погребване и почистване на складовете за съхранение на пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други продукти за растителна защита.

Нашата роля бе да насочваме клиента към комплексните изисквания на процедурата и приложимото законодателство към горепосочените дейности. Съдействахме на клиента при събирането на цялата необходима документация, съгласно изискванията на обществената поръчка. Екипът ни подпомогна клиента при получаване на всички съответни сертификати и лицензи, тъй като работата с опасни отпадъци е съпроводена със строги изисквания. Общата стойност на обществените поръчки възлиза на 16 000 000 евро.

Ние подготвихме целия ЕЕДОП и всички приложими документи към офертата. Клиентът спечели по трите обособени позиции на обществената поръчка.

След това нашият екип беше отговорен за консултиране и изготвяне на споразумения за отдаване под наем на превозни средства за транспортиране на отпадъци и складове, необходими за изпълнение на строителните работи по обществената поръчка. В момента консултираме клиента при изпълнението на обществените поръчки, включително издаването на разрешения за работа на македонските работници.

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ съдейства на клиента в усилията му за промяна на съоръжението за третиране на отпадъци по договора за обществена поръчка, което изисква сложни и обширни познания за приложимото законодателство.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ