През Май 2018 година спечелихме обществена поръчка по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

05.06.2018

Обхватът на обществената поръчка включва предоставянето на специализирани правни услуги на Управляващия орган по оперативната програма. По-конкретно такива услуги са изготвянето на правни анализи и становища относно националното и европейското законодателство и практиката на Европейския съд по отношение на изпълнението на програмата. По отношение на кандидатурата в процедурата по възлагане на обществената поръчка, нашият екип изготви подробен набор от документи, описващи широкообхватните правни услуги, технически обезпечени със практическия опит на нашия професионален екип. След като Адвокатското дружество успешно беше избрано за изпълнител по поръчката, то ще изпълнява правни задания от особена важност за Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с оглед на това, че правната работа касае разпределянето на средства от европейски фондове на участниците в оперативната програма, както и отчетността на националните органи пред европейските надзорни органи.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ