Медии и телекомуникации, развлекателен бизнес

Дейности на Адвокатското дружество в тази област:

  • Правна помощ и съвети във връзка със създаването на правна форма за извършване на търговска дейност на територията на страната от чуждестранния инвеститор, правни услуги и представителство във връзка с процедурите по лицензиране на оператор за национално излъчване, включително защита пред Върховния административен съд във връзка с оспорване на получена лицензия;
  • Предоставяне на регулярни правни услуги свързани с оперативната дейност на телевизията, включително, но не само подготовка и съвети във връзка с всякакви видове търговски договори, необходими за нормалното функциониране на телевизионния канал.

Предоставените услуги включват изготвяне на договори с кабелните телевизионни оператори, подготовка на гаранционни клаузи свързани с точно изпълнение, защита на авторски права, съвети по въпроси свързани с притежаването или участието в няколко медии, договори за управление, споразумения за предоставяне на отстъпки и дистрибуторски аванси, съдействие във връзка с финансиране на производство на видео и телевизионни филми, правна помощ при производство и дистрибуция, интерактивни медии, въпроси свързани интернет и нови медии, съдействие във връзка с изпълнителски договори, помощ за постигане на споразумения за излъчване на външни продукции, търговски договори, договори за придобиване на права, договори за наем и лизинг, договори свързани с разпространение по сателит и ретранслатори, споразумения за спонсорство, браншови договори и договори за защита на правата на телевизионната гилдия, договори с авторите и други. Медийните ни специалисти имат специализация във връзка с изготвянето на договори с другите участници в телевизионния бранш, предоставянето на корпоративни правни услуги и оказване на съдействие на клиентите си в качеството им на работодатели, възложители, правна помощ при създаването на копродукции и привличането на външни продукции;

  • Регулярно участие в нормотворческия процес свързан със създаването на модерно българско законодателство в областта на телекомуникациите, съответстващо на изискванията на приложимото европейско законодателство, включващо участие в различни комисии към Народното събрание и към други държавни институции, като например Съвет за електронни медии;
  • Правно съдействие и изготвяне на правни становища по отношение на различни въпроси свързани с търговските договори на клиентите ни, чийто предмет на дейност включва дейност в областта на медиите и телекомуникациите, представителство при водене на преговори и др.
Проекти
» Виж всички