През 2019 г., Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ предостави за поредна година широка гама от правни услуги на дружества от групата на Луфтханза в България. Някои от акцентите за

21.02.2020

Сфера на дейност: Данъчно право

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ работи за г-н Гордън Хауърд Питърс – канадски гражданин. Той възнамерява да се установи постоянно в България. Ето защо, г-н Питърс поиска консултация относно

Нашите клиенти Daramis Holding се нуждаеха от съдействието на Адвокатското дружество във връзка с подготовката на тръжна процедура за строителство на двата им жилищни проекта в София. Нашата задача беше

Нашият търговски екип съветва клиент за сложни изменения на набор от договори за строителство и специални сметки. Нашите адвокати поеха водеща позиция и представляваха клиента при преговорите с финансиращата банка.

Една от водещите български компании в строителния бранш повери на нашия екип преструктурирането на бизнеса му. Първата стъпка беше да проучим всички необходими документи. След това оценихме интересите на нашия

Съветвахме и подпомагахме клиента по време на цялата процедура за покупка. Предоставихме надлежна проверка, договорихме и преработихме предварителния договор, предоставен от продавача, и участвахме в преговорите между страните. В деня

21.10.2019

Индустрия: Химическа индустрия

Сфера на дейност: Търговско право

Нашата адвокатска кантора беше ангажирана със задачата да преразгледа изтеклото споразумение за дистрибутор и да посъветва дистрибуторската компания как да регулира по-нататъшните си взаимоотношения с компанията доставчик. Изпълнителят предложи на

21.06.2019

Индустрия: Туризъм

Сфера на дейност: Корпоративно право – Сливания & Придобивания

Адвокатското дружество беше ангажирано с нов проект от Isiklar Holding AS, водеща турска компания, която придобиваше масивно ловно стопанство в Стара планина, както и всички съоръжения към него като част

05.06.2019

Индустрия: Авиокомпании

Сфера на дейност: Данъчно право

Нашият данъчен отдел консултира Луфтханза Груп относно структурирането на дейността й в съответствие с данъчното законодателство на Германия, България и на Европейския съюз, във връзка с изготвянето на фактури за пътници и приспадане на ДДС по фактури за доставки на хранителни стоки.

05.06.2019

Индустрия: Недвижими имоти и строителство

Сфера на дейност: Данъчно право

Данъчният екип на адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ консултира клиента относно резултатите от проведената данъчна ревизия срещу дружеството и оказа помощ на клиента в процедурата по спиране на публичното

05.06.2019

Индустрия: Реклама

Сфера на дейност: Данъчно право

Нашият данъчен екип представлява клиента при обжалването на ревизионен акт издаден във връзка с прилагането на Закона за данък върху добавената стойност.

05.06.2019

Сфера на дейност: Данъчно право

Нашият данъчен екип представлява клиента при обжалването на ревизионни актове, основаващи се на необосновани заключения по отношение на личното имущество на физически лица.

05.06.2019

Сфера на дейност: Данъчно право

Нашият данъчен екип представлява клиента при обжалването на ревизионни актове, в сектора на международните автомобилни превози на товари.

05.06.2019

Сфера на дейност: Данъчно право

Клиентът е специализиран в доставката на храни по програма, финансирана от държавата. Представлявахме клиента от началото на данъчната ревизия, тоест изготвянето на възражение срещу ревизионния доклад и представителство при обжалването

05.06.2019

Индустрия: Недвижими имоти и строителство

Сфера на дейност: Данъчно право

Представлявахме клиента в производство по обжалване на ревизионен акт в строителната индустрия.

05.06.2019

Сфера на дейност: Данъчно право

Представлявахме клиента в административно производство по обжалване на ревизионен акт, наложен след извършена проверка на данък добавена стойност по договор за наем на специализирани спортни сгради.

05.06.2019

Сфера на дейност: Данъчно право

Оказахме съдействие на клиент, предоставящ консултантски услуги в областта на програми, финансирани от Европейския съюз, с цел доказване на законността на данъчни доставки.

04.06.2019

Сфера на дейност: Обществени поръчки и концесии

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ консултира клиент по предложение за открита тръжна процедура за закупуване на две общински имоти за изграждане на инсталации за предварително третиране на отпадъци и инсталации за компостиране на биоразградими и зелени отпадъци.

04.05.2019

Сфера на дейност: Обществени поръчки и концесии

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” консултира дългогодишен клиент и неговите международни партньори по открита процедура за възлагане на обществена поръчка по отношение на преопаковането, транспортирането, окончателното погребване и почистване на складовете за съхранение на пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други продукти за растителна защита.

15.04.2019

Сфера на дейност: Обществени поръчки и концесии

Консултирахме клиент за подаване на оферта за открита процедура за обществена поръчка по отношение на транспортирането и екологично чистото третиране чрез окончателно оползотворяване / обезвреждане на опасни отпадъци от два метални резервоара.

През 2018 г. ние бяхме ангажирани от CPC Machines USA да консултираме нова сделка за M&A с виден инвеститор в областта на нарастващия автомобилен сектор в България. За да изпълни

05.01.2019

Сфера на дейност: Процесуално представителство

През 2018 година водихме съдебни дела свързани със събирането на вземания, представлявайки интересите на клиенти и от двете страни – както като ищци, така и като ответници. Проведохме извънсъдебни процедури за събиране на вземания и преговори с цел сключването на споразумения между български и чуждестранни клиенти.

Атлас Копко е водещ производител на иновативни компресори, вакуумни решения и системи за обработка на въздуха, строителна техника, електрически инструменти и монтажни системи.