Адвокатското Дружество приключи сделка, възлизаща на USD 1 600 000

16.10.2014

В края на септември 2014 г. Диляна Илиева, Управляващ Съдружник и Доника Илиева, адвокат, финализираха сделка на стойност USD 1 600 000.

В началото на 2014 г. на Адвокатското Дружество беше възложено да предостави цялостни правно и данъчно проучване на дружество, собственост на нашия клиент. В резултат на нашия Доклад за състоянието на Дружеството се достигна до началото на преговори с няколко потенциални купувачи, като накрая клиентите ни решиха да продадат дяловото си участие на 3-тия съдружник в същото дружество.

На Диляна Илиева и Доника Илиева им беше възложено да извършат цялата юридическа работа, свързана с продажбата на дяловете на Дружеството, включително, но не само, да водят преговорите до приключване на сделката. Изискването на купувача беше да придобие дружествените дялове чрез договор за заем на оборотен капитал, отпуснат на Дружеството, а след това и на самия него.

Сделката се усложни още повече поради факта, че беше договорено остатъкът да бъде разсрочен за период от 3 години. Това породи необходимостта от учредяване на обезпечения за останалата част от покупната цена, като се сключи Гаранционен Договор между продавачите и Дружеството.

Основната цел на екипа по време на преговорите беше да се споразумее относно структурата на плащането и да се осигури останалата част от покупната цена, отписването на задължения на свързани дружества, част от бизнес групата на продавачите, заменяйки същите свързани дружества с договор за овърдрафт. В допълнение, цялата транзакция беше променена по средата на преговорите, заради смяната на кредитиращата банка и съответно новите условия, представени от новата банка. Нашият екип изготви Договора за покупко-продажба на дружествени дялове, гаранционен договор, посъветва и преразгледа Договора за набирателна сметка, посъветва и допълни всички корпоративни документи, необходими за вписване на прехвърлянето на дружествени дялове в Търговския Регистър.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Лека промишленост и производство"