Сливания и придобивания в сектора на възобновяемите енергийни източници в България

04.11.2018

Консултирахме продавача – чуждестранна компания, относно продажбата на 4 водноелектрически централи, разположени в различни краища на страната. Капацитетът на водноелектрическите централи е между 3-30 МВ. Ангажиментът ни включваше и покриване на регулаторни въпроси и спазване на българското законодателство в областта на енергетиката и производствата пред Комисията за енергийно и водно регулиране. По време на нашата работа изследвахме и взехме предвид специфичните изисквания съгласно приложимото към енергийния сектор законодателство, свързано с финансирането на проекта от страна на купувача чрез използване на активите и съответните разрешения, изисквани от Националната енергийна и водна комисия.

А. Консултирахме клиента относно структурата на финансирането и предложенията, сроковете и процедурите, установени от купувача. Финансирането на сделката беше усложнено с оглед международния й характер и наличието на кредити на името на българските дружества, предмет на придобиване.

Б.  Договор за финансиране и изчистване на изискванията за сключване на сделката в изпълнение на основното изискване продавачът да предостави предварително писмено съгласие на финансиращата банка за сделката. Едно от българските дружества, част от сделката по сливане и придобиване, е било финансирано от международна банка. Съгласно договора за кредит се изисква предварително писмено съгласие на банката в случай на промяна в управлението. Първоначално въпросът се считаше за предварително условие за сключване на сделката, но впоследствие с наша помощ същият беше сведен до изискването за приключване на проекта.

С. Преговори относно обезпеченията съгласно договора за финансиране и съответните процедури, които следва да бъдат изпълнени от клиента. Успяхме да договорим с бъдещия купувач изпълнението на изискванията да бъде уредено като задължение за купувача чрез финансирането на сделката от същата банка, която е осигурила първоначалния инвестиционен кредит.

Д. Преговори във връзка с изпълнението на договор за специална сметка между кредитора, агента, продавача и купувача. Екипът ни консултира клиента относно всички аспекти на договора за специална сметка, от условията за депозит от продажната цена в тази сметка до условията за освобождаване на цената от нея в полза на купувача.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
СПОДЕЛИ
Още от "Енергетика и природни ресурси"